Regeling doden van dieren

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  besluit: Besluit doden van dieren;

 • b.

  vleeskuikenouderdier: kip die wordt gehouden voor de productie van vleeskuikenbroedeieren.

Artikel

2

Artikel

3

Bij het bedwelmen van varkens met behulp van kooldioxide worden de volgende voorwaarden in acht genomen:

 • a.

  de concentratie kooldioxide bedraagt ten minste 80% volumeprocenten,

 • b.

  de blootstellingsduur aan het gas bedraagt ten minste 1 minuut, en

 • c.

  de varkens worden binnen 30 seconden na het verlaten van de bedwelmingsruimte gestoken.

Artikel

4

In het kader van de bestrijding van dierziekten is het toegestaan:

 • a.

  varkens met een gewicht dat gelijk is aan of meer dan 10 kg door middel van elektrocutie te doden, door het dier gedurende ten minste drie seconden bloot te stellen aan een wisselspanning van ten minste 600 volt en een stroomsterkte van ten minste 10 Ampère;

 • b.

  pluimvee te doden door de dieren bloot te stellen aan blauwzuurgas (HCN) in een concentratie van ten minste 0,27 volumeprocenten;

 • c.

  dieren te doden door middel van de toediening van een euthanaticum of een overdosis van een narcoticum.

Artikel

5

Bij het doden van pelsdieren, bedoeld in artikel 15 van het besluit, worden de volgende dodingsmethoden gebruikt bij:

 • a.

  nertsen: bedwelming met gebruik van koolmonoxide of kooldioxide;

 • b.

  chinchilla's: bedwelming met gebruik van koolmonoxide, kooldioxide of chloroform;

 • c.

  vossen: toediening van een stroomstoot van ten minste 0,3 A gedurende 3 seconden, waarbij de electroden aan de bek en aan het rectum worden geplaatst.

Artikel

8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop het Besluit doden van dieren in werking treedt.

Artikel

9

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling doden van dieren.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J.J. vanAartsen