Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J. Kohnstamm,
Gelet op de artikelen J 14, vierde lid, en J 14a, derde lid, van het Kiesbesluit;

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.
de Minister:

de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b.
aanvrager:

de persoon of instelling die een aanvraag voor de goedkeuring van een stemmachine heeft ingediend of de persoon of instelling die in zijn plaats is getreden;

c.
bijlage:

de bij deze regeling behorende bijlage waarin voorwaarden zijn opgenomen voor stemmachines voor gebruik bij de verkiezingen en voor het gebruik voor meer dan één stemming tegelijk;

d.
keuringsinstelling:

een door de Minister overeenkomstig artikel 2, eerste lid, aangewezen keuringsinstelling voor stemmachines;

e.
stemmachine:

een machine waarop gestemd kan worden voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer, provinciale staten, gemeenteraden en het Europees Parlement, inclusief de hulpapparatuur die wordt gebruikt bij de voorbereiding van de stemmachine voor de stemming, bij het uitbrengen van een stem door de kiezer en bij de verrichtingen van het stembureau in het stemlokaal.

Artikel

2

Artikel

3

Een aanvraag voor de goedkeuring van een stemmachine voor het gebruik bij de verkiezingen kan eerst worden ingediend nadat het prototype van deze stemmachine door de Minister is goedgekeurd.

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Bij geringe aanpassingen van een voor gebruik bij de verkiezingen goedgekeurde stemmachine die het prototype niet wezenlijk aantasten kan de aanvrager volstaan met een goedkeuring van de stemmachine, als bedoeld in artikel 5.

Artikel

9

De artikelen 3 tot en met 8 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de goedkeuring van het gebruik van een stemmachine voor meer dan één stemming tegelijk, met dien verstande dat uit de aanvraag, alsmede uit de verklaring van de keuringsinstelling, die door de aanvrager wordt overgelegd, in dat geval tevens blijkt op welk aantal stemmingen de aanvraag, onderscheidenlijk de verklaring, betrekking heeft.

Artikel

10

De Regeling goedkeuring stemmachines wordt ingetrokken.

Artikel

11

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel

12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voorwaarden en goedkeuring stemmachines 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, J.Kohnstamm

Bijlage

Voorwaarden voor stemmachines

1

Algemeen

2

Algemene bepalingen inzake de verstrekking van informatie door de stemmachine

3

Invoering van de kandidatenlijsten

4

De vermelding van de kandidatenlijsten

De kandidatenlijsten kunnen duidelijk en goed leesbaar op de stemmachine worden vermeld volgens één van de modellen die hiervoor zijn voorgeschreven in de regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 23 oktober 1989, nr. CW88/13/U76, tot vaststelling van de modellen, bedoeld in de Kieswet en het Kiesbesluit (Stc. 1989, 210).

5

Voorbereiding voor de stemming

6

De stemming

7

Het tonen en afdrukken van de stemmenaantallen

8

Betrouwbaarheid en beveiliging van de stemmachine

9

Bedienbaarheid

10

Melding en oplossing van defecten

11

Bijzondere voorwaarden voor stemmachines waarop gefaseerd wordt gestemd.

12

Omgevingscondities (ontleend aan [OIML-11], [IEC-839], [IEC-68-2]).

13

Voorwaarden voor het gebruik van stemmachines voor meer dan één stemming tegelijk

14

Documentatie