Vaststelling vergoeding voorzitter en overige leden Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel

1

De vergoeding voor de voorzitter van de Staatscommissie voor de waterstaatswetgeving bedraagt f 1.500,00 per maand en die voor de overige leden f 420,00 per vergadering.

Artikel

2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel

3

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat, A.Jorritsma-Lebbink