Besluit van 12 september 1997, houdende aanwijzing van rechtsgebied en standplaats van de grondkamers, als bedoeld in artikel 72 van de Pachtwet en daarmee verband houdende voorzieningen (Besluit aanwijzing rechtsgebied grondkamers)

Besluit aanwijzing rechtsgebied grondkamers

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 18 juli 1997, No. J.977258, Directie Juridische Zaken;
De Raad van State gehoord (advies van 4 augustus 1997, No. W11.97.0479);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 september 1997, No. J. 979582, Directie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Het aantal grondkamers is vijf. Deze worden in dit besluit aangeduid als: de grondkamer Noord, de grondkamer Oost, de grondkamer Zuid, de grondkamer Zuidwest en de grondkamer Noordwest.

Artikel

2

Artikel

3

De grondkamers hebben als standplaats Deventer.

Artikel

4

Artikel

5

Verzoeken op grond van de Pachtwet die voor 1 januari 1998 zijn ingediend bij:

 • a)

  de grondkamer in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe;

 • b)

  de grondkamer in de provincies Overijssel en Gelderland;

 • c)

  de grondkamer in de provincies Noord-Brabant en Limburg;

 • d)

  de grondkamer in de provincies Zuid-Holland en Zeeland;

 • e)

  de grondkamer in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht;

worden vanaf 1 januari 1998 behandeld door respectievelijk de grondkamer Noord, de grondkamer Oost, de grondkamer Zuid, de grondkamer Zuidwest en de grondkamer Noordwest.

Artikel

6

Het koninklijk besluit van 20 maart 1958 houdende aanwijzing van rechtsgebied en standplaats van de grondkamers, als bedoeld in artikel 72 van de Pachtwet (Stcrt. 65), wordt ingetrokken.

Artikel

7

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1998.

Artikel

8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing rechtsgebied grondkamers.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J. J. van Aartsen
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager