Regeling ondersteuning producenteninkomen rundvleessector in verband met de BSE-situatie 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2443/96 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1996 tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor rechtstreekse ondersteuning van het producenteninkomen of van de rundvleessector;

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

landbouwbedrijf:

geheel van productie-eenheden in Nederland, bestaande uit één of meer gebouwen of gedeelten daarvan en daarbij behorende cultuurgrond, uitsluitend of ondermeer dienende tot uitoefening van de landbouw;

rechtspersoon:

rechtspersoon, anders dan een publiekrechtelijke rechtspersoon;

landbouwtelling:

landbouwtelling als bedoeld in artikel 24 van de Land-bouwwet;

beschrijvingsbiljet:

beschrijvingsbiljet als bedoeld in artikel 25 van de Landbouwwet, zoals dit door de minister ten behoeve van de in 1997 gehouden landbouwtelling is vastgesteld.

I & R-gegevens:

gegevens tot identificatie en registratie van de op een landbouwbedrijf aanwezige runderen die ingevolge de Verordening identificatie en registratie runderen 1991 van het Landbouwschap op het landbouwbedrijf moeten worden bijgehouden en bij de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren te Den Haag berusten.

Artikel

2

De minister kent met inachtneming van de volgende bepalingen een tegemoetkoming toe aan landbouwbedrijven ter ondersteuning van het inkomen van rundvleesproducenten die te kampen hebben met de als gevolg van de situatie met betrekking tot boviene spongiforme encefalopathie (BSE) in 1997 aanhoudende verstoring van de rundvleesmarkt.

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel

6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling ondersteuning producenteninkomen rundvleessector in verband met de BSE-situatie 1997.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,J.J. vanAartsen

Bijlage

rubriek Landbouwtelling 1997

compensatie per dier in guldens

I. RUNDVEE

geen vlees- of weidevee:

melk- en kalfkoeien

211

25,60

II. VROUWELIJK VLEESVEE

vlees- en weidevee:

jongvee vr < 1 jr

217

27,50

jongvee vr 1-2 jr

221

27,50

jongvee vr < 2 jr

225

27,50

zoogkoeien

228

21,10

vlees- en weidekoeien < 2 jr

229

25,60

III. MANNELIJK VLEESVEE

vlees- en weidevee

jongvee mnl < 1 jr

219

28

jongvee mnl 1-2 jr

223

28

jongvee mnl < 2 jr

227

28

IV. VLEESKALVEREN

vleeskalveren wit

214

16

vleeskalveren rosé

216

16