Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 1997-II

Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 1997-II

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Met ingang van de aanpassingsdatum luiden:

 • a.

  het in de artikelen 13a, 58a en 138a, telkens tweede lid, genoemde bedrag: f 7.504,26;

 • b.

  het in de artikelen 27a, vierde lid, 27b, derde lid, 73, vierde lid, 73a, derde lid, 150a, vierde lid, en 150b, derde lid genoemde bedrag: f 65.537,58;

 • c.

  de bedragen van de artikelen 93 en 94 van de wet, zoals die artikelen luidden op 31 december 1985:

  artikel 93, eerste, tweede en derde lid:

  f 166.036,-

  artikel 94, onder a:

  f 166.036,-

  f 118.597,-

  artikel 94, onder b:

  f 166.036,-

  f 23.719,-

  f 47.437,-;

 • d.

  het in artikel 156, tweede lid, van de wet genoemde bedrag: f 29.088,-;

2. Een pensioen dat is toegekend met toepassing van artikel 38 van de wet bedraagt vanaf de aanpassingsdatum ten hoogste f 48.753,-.

3. Een pensioen dat is toegekend met toepassing van artikel 83 van de wet bedraagt vanaf de aanpassingsdatum f 2.186,- per lidmaatschapsjaar en ten hoogste f 39.755,-.

Artikel

6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1997.

Artikel

7

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 1997-II.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
De Minister van Binnenlandse Zaken, Voor deze, De DirecteurArbeidszaken Overheid, T.W.Langejan