Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 juni 2015, nr. BOACAT2015/025, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Hengelsport Federatie Midden Nederland

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Hengelsport Federatie Midden Nederland 2015

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van de Secretaris van de Hengelsport Federatie Midden Nederland van 16 juni 2015 en de adviezen van hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;
Gelet op:

Besluit:

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel

2

De personen, werkzaam in de functie van flora- en faunabeheer in dienst van de Hengelsport Federatie Midden Nederland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel

3

Artikel

4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel

6

Artikel

7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel

9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Hengelsport Federatie Midden Nederland 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
S.M.A.C. vanWeertAfdelingsmanager V&T