Besluit van 10 juli 2015, houdende regels met betrekking tot de uitvoering van hoofdstuk IIB van de Bankwet 1998 (Uitvoeringsbesluit Bankwet 1998)

Uitvoeringsbesluit Bankwet 1998

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 15 juli 2014, FM/2014/1160 M, directie Financiële Markten;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 10 oktober 2014, no. W06.14.0279/III);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, FM/2014/1577 U, directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

(aanwijzen organisaties en gegevens)

Artikel

2

(termijn)

Artikel

3

(kosten)

De instanties, bedoeld in artikel 1, tweede lid, en derde lid, onderdeel a, mogen de kosten die zij hebben gemaakt voor het verzamelen, produceren, vermenigvuldigen en verstrekken van gegevens, in rekening brengen bij de Bank.

Artikel

4

(basisbedrag boete)

Artikel

5

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Bankwet 1998.

Artikel

6

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad wordt geplaatst.

Wassenaar
Willem-Alexander
De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem
De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur