Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 juli 2015 nr. BOACAT2015/030, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Stichting Veiligheidszorg Noord

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Noord, domein IV, Openbaar Vervoer 2015

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
Gelezen het verzoek van de Directeur van de Stichting Veiligheidszorg Noord van 13 juli 2015 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Noord-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;
Gelet op:

Besluit:

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel

2

De personen, werkzaam in de functie van OV-steward in dienst van Stichting Veiligheidszorg Noord, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel

3

Artikel

4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel

6

Artikel

7

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel

9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel

10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stichting Veiligheidszorg Noord, domein IV, Openbaar Vervoer 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
S.M.A.C. vanWeertAfdelingsmanager V&T