Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 juli 2015 nr. BOACAT2015/033, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Leeuwarden

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stadstoezicht gemeente Leeuwarden, domein I Openbare Ruimte 2015

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel

2

De personen, werkzaam in de functie van ‘Manager Stadstoezicht’, ‘Juridisch beleidsadviseur’, ‘Coördinator handhaving’, ‘Senior integraal handhaver’, ‘Inspecteur buitenruimte’, ‘Integraal handhaver’, ‘Tactisch leidinggevende II’, ‘Medewerker ontwikkeling IIIa’, ‘Medewerker handhaving III’ of ‘Medewerker handhaving IV’, in dienst van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Leeuwarden, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel

3

Artikel

4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel

7

Artikel

8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel

10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel

11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stadstoezicht gemeente Leeuwarden, domein I Openbare Ruimte 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
S.M.A.C. vanWeertAfdelingsmanager V&T