Ministeriële regeling van 11 juli 2008, nr. HDPO/RR/AR-403/08, houdende regels inzake een tegemoetkoming in de kosten voor het treffen van een oudedagsvoorziening voor partners van uitgezonden ambtenaren (Regeling oudedagsvoorziening partners uitgezonden ambtenaren BZ)

Regeling oudedagsvoorziening partners uitgezonden ambtenaren BZ

De Minister van Buitenlandse Zaken,
In overeenstemming met de centrales van verenigingen van ambtenaren bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel

1

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel

2

Tegemoetkoming in de kosten van partnerpensioen

Artikel

3

Aanvraagprocedure

Artikel

4

Wijziging Regeling aanvullend partnerpensioen BZ

Wijzigt de Regeling aanvullend partnerpensioen BZ.

Artikel

5

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van vaststelling daarvan en werkt met uitzondering van de eerste volzin van artikel 2, vierde lid, terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel

6

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling oudedagsvoorziening partners uitgezonden ambtenaren BZ.

's Gravenhage
De Minister van Buitenlandse Zaken,
namens deze,
de Secretaris-Generaal,E.Kronenburg