Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 augustus 2015, nr. MBO/803345, tot het instellen van een commissie macrodoelmatigheid voor het beroepsonderwijs (Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo)

Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Besluit:

Artikel

1

Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel

2

Instelling en taak

Artikel

3

Lidmaatschap

Artikel

4

Leden

Tot de leden van de commissie worden benoemd:

 • a.

  de heer A. Paling, MBA, tevens voorzitter;

 • b.

  mevrouw J.M. Nunnely;

 • c.

  de heer C.M.A. van Rosmalen;

 • d.

  mevrouw mr. M. ten Hoonte; en

 • e.

  mevrouw prof. dr. ir. M.C. Versantvoort.

Artikel

5

Secretariaat

Artikel

6

Werkwijze

Artikel

7

Procedure vaststellen rapport van bevindingen macrodoelmatigheid

Artikel

7a

Procedure vaststellen advies fusie

Artikel

7b

Procedure vaststellen advies kleinschalige en unieke beroepsopleidingen

Artikel

8

Informatieplicht

Artikel

9

Geheimhouding

Artikel

10

Kosten commissie en vergoeding

Artikel

11

Openbaarmaking

Artikel

12

Archiefbescheiden

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de Directie MBO van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel

13

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2015. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 augustus 2015, treedt het besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 1 september 2015.

Artikel

14

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,M.Bussemaker