Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 2015, nr. 2015-0000044093, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Parlementaire Geschiedenis (Subsidieregeling Parlementaire Geschiedenis 2015)

Subsidieregeling Stichting Parlementaire Geschiedenis 2015

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

    minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b.

    Stichting: de Stichting Parlementaire Geschiedenis.

Artikel

2

Artikel

3

De subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Een subsidie die is verleend op grond van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangemerkt als een subsidie, verleend krachtens deze regeling.

Artikel

7

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2015 en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Artikel

8

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Stichting Parlementaire Geschiedenis 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,R.H.A.Plasterk