Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 oktober 2015, nr. 2015-0000050611, houdende regels voor de subsidiëring van het Professionaliseringsfonds Burgemeesters (Subsidieregeling Professionaliseringsfonds Burgemeesters)

Subsidieregeling Professionaliseringsfonds Burgemeesters

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

    minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b.

    Genootschap: het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters.

Artikel

2

Artikel

3

De subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

Artikel

4

Het Genootschap dient de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk in op 30 november voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel

5

De minister verstrekt in januari een voorschot op de subsidie dat gelijk is aan de verleende subsidie.

Artikel

6

Artikel

7

Een subsidie die is verleend op grond van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangemerkt als een subsidie, verleend krachtens deze regeling.

Artikel

8

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Artikel

9

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Professionaliseringsfonds Burgemeesters.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,R.H.A.Plasterk