Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 oktober 2015, nr. 2015-0000612713, houdende regels voor de subsidiëring van het Europees Instituut voor Bestuurskunde te Maastricht (Subsidieregeling Europees Instituut Bestuurskunde 2016)

Subsidieregeling Europees Instituut voor Bestuurskunde 2016

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

    minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • b.

    Instituut: de Stichting Europees Instituut voor Bestuurskunde.

Artikel

2

Artikel

3

De subsidie, bedoeld in artikel 2, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

Artikel

4

Het Instituut dient de aanvraag tot subsidieverlening uiterlijk in op 30 november voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Europees Instituut voor Bestuurskunde 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,R.H.A.Plasterk