Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 oktober 2015, nr. PO/FenV/813493, houdende aanpassing van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2015–2016 en het aanpassen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2015–2016 (Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016)

Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016

Hoofdstuk

1

Algemene bepalingen

Artikel

1

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Hoofdstuk

2

Vaststelling bedragen en landelijk gewogen gemiddelde leeftijd

Paragraaf

1

Basisscholen

Artikel

2

Vaststelling gemiddelde leeftijd en bedragen

Artikel

3

Vaststelling aanvullende bekostiging (zeer) kleine scholen en bestrijding onderwijsachterstanden

Het basisbedrag respectievelijk het leeftijdsbedrag, bedoeld in de in de eerste kolom genoemde artikelen van het Besluit bekostiging WPO, is het bedrag, genoemd in de tweede respectievelijk de derde kolom bij het desbetreffende artikel:

23, eerste lid, (zeer kleine scholen)

€ 97.564,14

€ 2.108,30

24, tweede lid, onderdeel a, (kleine scholen voet)

€ 62.405,83

€ 1.684,01

24, tweede lid, onderdeel b,(kleine scholen verminderingsbedrag)

€ 432,33

€ 11,67

28, eerste lid, (schoolgewicht boa)

€ 1.459,46

€ 39,38

28a, tweede lid, (gewichtleerlingen in impulsgebied)

€ 1.775,00

Artikel

4

Vaststelling aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en groei

Het basisbedrag verhoogd met het met de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren vermenigvuldigde leeftijdsbedrag, bedoeld in de in de eerste kolom genoemde artikelen van het Besluit bekostiging WPO, is het bedrag, genoemd in de tweede kolom bij het desbetreffende artikel:

3a, vierde lid, (aanvang bekostiging)

€ 12.926,89

29, vierde lid, (groei)

€ 2.960,00

Artikel

5

Vaststelling aanvullende bekostiging schoolleiding

Het bedrag, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van het Besluit bekostiging WPO, is voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum niet hoger is dan 97 leerlingen € 19.434,99 en voor scholen met een aantal leerlingen dat op de teldatum hoger is dan 97 leerlingen € 36.215,98.

Artikel

6

Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

Artikel

7

Vaststelling bedragen voor scholen voor kinderen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden

Artikel

8

Bekostiging voor internationaal georiënteerd basisonderwijs

Paragraaf

2

Speciale scholen voor basisonderwijs

Artikel

9

Vaststelling gemiddelde leeftijd en bedragen

Artikel

10

Vaststelling bedragen ondersteuningsvoorzieningen

Het bedrag per leerling respectievelijk het verhogingsbedrag dat wordt vermenigvuldigd met de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren van die school, bedoeld in artikel 120, vierde lid, van de WPO is:

 • a.

  bedrag per leerling € 1.816,60;

 • b.

  verhogingsbedrag: € 58,82.

Artikel

11

Vaststelling bedragen aanvullende bekostiging onderwijsachterstandenbestrijding

Het basisbedrag respectievelijk het leeftijdsbedrag, bedoeld in artikel 28, derde lid, van het Besluit bekostiging WPO, is:

 • a.

  basisbedrag:€ 1.127,64;

 • b.

  leeftijdsbedrag:€ 36,51.

Artikel

12

Vaststelling bedragen aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en voor de schoolleiding

Artikel

13

Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

Paragraaf

3

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs in cluster 3 en 4

Artikel

14

Vaststelling gemiddelde leeftijd en basisbedragen

Artikel

15

Vaststelling bedragen voor personele bekostiging voor ondersteuning

Het bedrag per leerling als bedoeld in de artikel 117, vierde lid, van de WEC, artikel 132, vierde lid, van de WPO en artikel 85b, derde lid, van de WVO, is per categorie onderverdeeld naar onderwijstype en leeftijd van de leerlingen, weergegeven in onderstaande tabel.

per leerling SO jonger dan 8

€ 9.059,77

€ 13.281,76

€ 20.228,81

per leerling SO 8 jaar en ouder

€ 8.220,95

€ 14.381,55

€ 21.328,60

per leerling VSO

€ 9.144,59

€ 16.229,51

€ 20.186,72

Artikel

17

Vaststelling bedragen aanvullende bekostiging bij aanvang van de bekostiging en voor de schoolleiding

Artikel

18

Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

Hoofdstuk

3

Bekostiging samenwerkingsverbanden

Paragraaf

1

Lichte ondersteuning en schoolmaatschappelijk werk

Artikel

19

Vaststelling bedragen lichte ondersteuning PO

Het bedrag per leerling verhoogd met het met de geraamde landelijk gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren vermenigvuldigde bedrag, bedoeld in de in de eerste kolom genoemde artikelen van het Besluit bekostiging WPO, is het bedrag, genoemd in de tweede kolom bij het desbetreffende artikel.

31, eerste lid, (ondersteuningsvoorzieningen)

€ 156,61

32, eerste lid, (overdracht bij toename)

€ 2.986,87

32, tweede lid, en 33, eerste volzin(overdracht en overgang naar ander swv)

€ 4.268,84

33, tweede volzin (overgang naar ander swv na 1 oktober)

€ 7.255,71

Artikel

20

Schoolmaatschappelijk werk primair onderwijs in het kader van veiligheid en opvang risicoleerlingen

Aan het samenwerkingsverband PO, waarvan de som der schoolgewichten van de scholen binnen het samenwerkingsverband 1 of meer is, wordt een bedrag van € 111,96 per schoolgewicht toegekend.

Paragraaf

2

Zware ondersteuning

Artikel

21

Vaststelling bedrag personele bekostiging zware ondersteuning Primair Onderwijs

Het bedrag per leerling als bedoeld in artikel 132, derde lid, van de WPO, is € 318,83.

Artikel

22

Vaststelling bedrag personele bekostiging zware ondersteuning Voortgezet Onderwijs

Het bedrag per leerling als bedoeld in artikel 85b, tweede lid, van de WVO, is € 512,95.

Hoofdstuk

4

Verevening

Artikel

25

Vaststelling vereveningsbedragen basisonderwijs en speciaal basisonderwijs

Artikel

26

Vaststelling vereveningsbedragen voortgezet onderwijs

De bedragen per leerling ten behoeve van de berekening, bedoeld in artikel XV van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533), zijn onderverdeeld naar onderwijssoort en weergegeven in onderstaande tabel.

cluster 4

€ 6.471,70

€ 4.817,99

Lichamelijk gehandicapte kinderen

€ 8.117,95

€ 6.494,32

Lichamelijk gehandicapt en zeer moeilijk lerend

€ 6.471,70

€ 4.817,99

Langdurig zieke kinderen met lichamelijke handicap

€ 6.471,70

€ 4.817,99

Zeer moeilijk lerende kinderen

€ 6.471,70

€ 4.817,99

Zeer moeilijk lerende kinderen met syndroom van Down

€ 8.380,37

€ 8.380,37

Artikel

27

Vaststelling vereveningsbedragen voor preventieve ambulante begeleiding

De bedragen per leerling ten behoeve van de berekening, bedoeld in artikel XIII en XV van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533), zijn onderverdeeld naar schooltype en onderwijssoort en weergegeven in onderstaande tabel.

Cluster 4 (ZMOK, LZ/P en PI)

€ 185,67

€ 315,64

Lichamelijk gehandicapte kinderen

€ 3.057,33

€ 662,22

Meervoudig gehandicapte kinderen (lg en zmlk)

€ 0,00

€ 0,00

Landurig zieke kinderen met lichamelijke handicap

€ 30,94

€ 0,00

Zeer moeilijk lerende kinderen

€ 74,27

€ 0,00

Artikel

28

Vaststelling vereveningsbedragen voor zware ondersteuning

De bedragen per leerling ten behoeve van de berekening, bedoeld in artikel XIII en XV van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533), zijn onderverdeeld naar schooltype en onderwijssoort en weergegeven in onderstaande tabel.

per leerling SO jonger dan 8

€ 8.770,09

€ 12.856,61

€ 19.581,21

per leerling SO 8 jaar en ouder

€ 7.958,38

€ 13.921,11

€ 20.645,71

per leerling VSO

€ 8.852,67

€ 15.710,24

€ 19.540,53

Artikel

29

Vaststelling percentage ten behoeve van de vereveningsbedragen

Het percentage waarmee de met behulp van de artikelen 23 tot en met 28 berekende bedragen als bedoeld in de artikelen XIII, eerste lid en XV, eerste lid, van de Wet van 11 oktober 2012 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met een herziening van de organisatie en financiering van de ondersteuning van leerlingen in het basisonderwijs, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs (Stb. 2012, 533) worden aangepast, is 3,315%.

Hoofdstuk

5

Bekostiging instellingen

Artikel

30

Vaststelling basisbedragen

De basisbedragen respectievelijk het leeftijdsbedrag, bedoeld artikel 42 van het Besluit bekostiging WEC, is het bedrag, genoemd in de tweede respectievelijk de derde kolom in onderstaande tabel.

per leerling SO jonger dan 8

€ 1.254,84

€ 56,84

per leerling SO 8 jaar en ouder

€ 872,84

€ 39,54

per leerling VSO

€ 1.699,04

€ 76,96

Artikel

31

Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid

Artikel

32

Vaststelling bedragen voor personele bekostiging voor ondersteuning instellingen

De bedragen als bedoeld in artikel 117, vijfde lid van de WEC, worden in onderstaande tabel per instelling weergegeven.

25GP

Visio Onderwijsinstelling Noord

€ 2.962.795,96

25GR

Bartimeus OWI voor Visueel Gehandicapte Leerlingen

€ 9.534.516,27

25HD

Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Slechtziende en Blinden

€ 5.394.467,51

25HE

Onderwijsinstelling Sensis

€ 11.300.668,12

01JO

Koninklijke Auris Groep

€ 60.970.904,00

08ZP

Zuid

€ 21.250.097,82

17GW

Koninklijke Kentalis

€ 91.814.418,79

20WR

VierTaal

€ 23.639.195,56

Hoofdstuk

6

Bijzondere bekostiging schooljaar 2015–2016

Paragraaf

1

Artikel

33

Aanwezigheid schipperskinderen

Artikel

34

Aanwezigheid zigeunerkinderen

Artikel

35

Aanwezigheid van leerlingen van wie de ouders een trekkend bestaan leiden

Artikel

36

Leerlingen afkomstig uit ‘Blijf van mijn lijf huizen’

Artikel

37

Toename aantal asielzoekerskinderen

Artikel

38

Eerste opvang vreemdelingen

Artikel

39

Opvang asielzoekerskinderen in procesopvanglocaties en gezinslocaties

Artikel

40

Justitiële jeugdinrichtingen en instellingen voor gesloten jeugdzorg verbonden aan scholen voor Cluster 4

Artikel

41

Bijzondere bekostiging voor leerlingen met een ernstige meervoudige beperking

Hoofdstuk

7

Gewogen gemiddelde leeftijd en betaalritme

Artikel

43

Nadere regels gewogen gemiddelde leeftijd

Artikel

44

Betaalritme

Hoofdstuk

8

Slotbepalingen

Artikel

45

Intrekking andere regelingen

De Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 maart 2015, nr. PO/FenV/732423, houdende vaststelling van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2015–2016 en het vaststellen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2015–2016 (Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016) (Stcrt. 2015, 9263) wordt ingetrokken.

Artikel

46

Inwerkingtreding

Artikel

47

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bekostiging personeel PO 2015–2016 en aanpassing bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2015–2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,S.Dekker