Wet van 2 juli 1981, houdende Wet op het basisonderwijs

Wet op het primair onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter bevordering van
een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen, gewenst is de afzonderlijke onderwijsvormen kleuteronderwijs en gewoon lager onderwijs samen te voegen tot een onderwijsvorm die gericht is op een doorlopend ontwikkelingsproces van de leerlingen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

I

Basisonderwijs

Titel

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

Begripsbepalingen

In deze wet wordt verstaan onder:

Onze Minister:

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

inspectie of inspecteur:

de inspectie, bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht, voor zover belast met taken op het gebied van het basisonderwijs;

school:

een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs, tenzij het tegendeel blijkt;

basisschool:

een school waar basisonderwijs wordt gegeven, niet zijnde een speciale school voor basisonderwijs;

speciale school voor basisonderwijs:

een school waar basisonderwijs wordt gegeven aan kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een zodanige orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, dat zij althans gedurende enige tijd op een speciale school voor basisonderwijs moeten worden opgevangen;

school voor speciaal onderwijs:

een school voor speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs:

een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

school voor voortgezet speciaal onderwijs:

een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de expertisecentra;

instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs:

een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid, tweede en derde volzin, van de Wet op de expertisecentra;

openbare school:

 • a.

  een door een of meer gemeenten, al dan niet te zamen met een of meer privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid in stand gehouden school;

 • b.

  een door een openbare rechtspersoon als bedoeld in artikel 47 in stand gehouden school; dan wel

 • c.

  een door een stichting als bedoeld in artikel 17 of artikel 48 in stand gehouden school;

bijzondere school:

door een natuurlijk persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een stichting als bedoeld in artikel 48, in stand gehouden school;

openbare rechtspersoon:

een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld als bedoeld in artikel 47;

nevenvestiging:

deel van een school, dat op de plaats waar het onderwijs wordt gegeven voordat het een deel van de school werd als zelfstandige school functioneerde;

bevoegd gezag van volgens deze wet bekostigde scholen: voor wat betreft

 • a.

  een openbare school:

  • 1°.

   het college van burgemeester en wethouders, voor zover de raad niet anders bepaalt, en, indien de raad dit besluit, met inachtneming van door hem te stellen regelen;

  • 2°.

   het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan;

  • 3°.

   de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 47; dan wel

  • 4°.

   de stichting, bedoeld in artikel 17 of artikel 48;

 • b.

  een bijzondere school: de rechtspersoon bedoeld in artikel 55;

 • c.

  een samenwerkingsschool: de stichting, bedoeld in artikel 17d;

burgerservicenummer:

burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

persoonsgebonden nummer:

het burgerservicenummer dan wel het door Onze Minister uitgegeven onderwijsnummer, bedoeld in artikel 40b, vierde lid;

ouders:

ouders, voogden of verzorgers;

schooljaar:

het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli daaraanvolgend;

samenwerkingsverband:

een samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, tweede lid of een landelijk samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, vijftiende lid, tenzij het tegendeel blijkt;

personeel:

 • a.

  de benoemde directeur, het personeel benoemd in een functie voor het geven van onderwijs, het personeel benoemd in een andere functie dan het geven van onderwijs, het personeel dat is benoemd voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van meer dan een school of meer dan een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, waaronder begrepen de leden van het bestuur van die scholen die zijn benoemd door een raad van toezicht als bedoeld in artikel 17c, derde lid, voor zover die leden mede zijn benoemd op basis van een arbeidsovereenkomst of een akte van aanstelling;

 • b.

  het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 33, 33a, 34, 38, 52, 53, eerste en tweede lid, 59, eerste tot en met vierde lid, 60 tot en met 62, 68, voor zover niet anders is bepaald, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen;

schoolbegeleiding:

activiteiten ten behoeve van de schoolorganisatie of het onderwijs aan een school die dienen tot begeleiding, ontwikkeling, advisering, informatieverstrekking en evaluatie, alsmede activiteiten tot bevordering van een optimale schoolloopbaan van leerlingen;

Vroegschoolse educatie:

uitvoering van een programma, gericht op het verbeteren van de voorwaarden voor het met succes doorstromen in het basisonderwijs, dat wordt verzorgd in groep 1 en 2 van een basisschool als vervolg op de voorschoolse educatie, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet kinderopvang;

register onderwijsdeelnemers:

register onderwijsdeelnemers als bedoeld in artikel 4 van de Wet register onderwijsdeelnemers;

schoolondersteuningsprofiel:

een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven;

afdeling:

een afdeling als bedoeld in artikel 85a.

Artikel

2

Doelgroep

Het basisonderwijs is het onderwijs bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van omstreeks 4 jaar. Het legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs.

Artikel

3

Bevoegdheid schoolonderwijs

Artikel

3a

Bevoegdheid onderwijsondersteunende werkzaamheden

Artikel

4

Kosten van leerlingenvervoer

Artikel

4a

Verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven

Artikel

4b

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Artikel

4c

Zorgplicht veiligheid op school

Artikel

4d

Verzending berichten aan bevoegd gezag

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

5

Niet uit de openbare kas bekostigd bijzonder schoolonderwijs

Het bevoegd gezag van een bijzondere school geeft binnen vier weken na de oprichting van de school onder overlegging van de statuten van de rechtspersoon, die de school in stand houdt, en van de reglementen, van die oprichting kennis aan Onze Minister. Indien de statuten of reglementen worden gewijzigd of ingetrokken, wordt eveneens binnen vier weken van de wijziging of van de intrekking van de statuten of reglementen aan Onze Minister kennis gegeven.

Artikel

5a

Vertrouwensinspecteurs

Vervallen

Artikel

6

Uitgaven uit de openbare kas

Ten laste van een andere openbare kas dan van Rijk en gemeente worden geen scholen in stand gehouden, noch uitgaven voor een school gedaan. Gemeenten doen geen uitgaven voor een niet door de gemeente in stand gehouden school dan krachtens de wet.

Artikel

7

Reikwijdte wet

Titel

II

Openbaar en uit de openbare kassen bekostigd bijzonder onderwijs

Afdeling

1

Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs

§

1

Onderwijs

Artikel

8

Uitgangspunten en doelstelling onderwijs

Artikel

9

Inhoud onderwijs

Artikel

9a

Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen

Artikel

9b

Centrale eindtoets taal en rekenen

Vervallen

Artikel

9c

Voorhang algemene maatregel van bestuur

Vervallen

Artikel

10

Kwaliteit onderwijs

Het bevoegd gezag draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs op de school. Onder zorg dragen voor de kwaliteit van het onderwijs wordt in elk geval verstaan het naleven van de bij of krachtens deze wet gegeven voorschriften en het uitvoeren van het stelsel van kwaliteitszorg, bedoeld in artikel 12, vierde lid.

Artikel

10a

Zeer zwak onderwijs

Artikel

10b

Vervallen

Artikel

11

Rapportage vorderingen van leerlingen

Het bevoegd gezag rapporteert met inachtneming van het leerling- en onderwijsvolgsysteem, bedoeld in artikel 45b, eerste lid, over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders.

Artikel 11a

Vervallen

Artikel

11b

Vervallen

Artikel

12

Schoolplan

Artikel

13

Schoolgids

Artikel

13a

Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids

Artikel

13bis

Vervallen

Artikel 13b

Vervallen

Artikel

13c

Vervallen

Artikel

13c1

Vervallen

Artikel 13d

Vervallen

Artikel

13e

Vervallen

Artikel

13e1

Vervallen

Artikel

13e2

Vervallen

Artikel

13e3

Vervallen

Artikel

13e4

Vervallen

Artikel

13e5

Vervallen

Artikel

14

Klachtenregeling

Artikel

15

Meetellen tijd op andere school of school of instelling voor s.o. of v.s.o.; vaststellen zomervakantie

Artikel

16

Vaststelling schoolplan en schoolgids

Vervallen

Artikel

17

Bestuursoverdracht openbare en bijzondere scholen

Artikel

17a

Scheiding toezicht en bestuur

Artikel

17b

Intern toezicht

Artikel

17c

Inhoud intern toezicht

Artikel

17d

Samenwerkingsschool

§

2

Ondersteuningsstructuur

Artikel

18

Samenwerkingsverbanden

Vervallen

Artikel

18a

Samenwerkingsverbanden

Artikel

19

Zorgplan

Vervallen

Artikel

20

Reglement samenwerkingsverband

Vervallen

Artikel 20a

Vervallen

Artikel

21

Centrale dienst van samenwerkingsverband

Vervallen

Artikel

21a

Nascholingsplan

Vervallen

Artikel

22

Geschillencommissie samenwerkingsverbanden

Vervallen

Artikel 22a

Vervallen

Artikel 22b

Vervallen

Artikel

23

Permanente commissie leerlingenzorg

Vervallen

Artikel

24

Regionale verwijzingscommissies

Vervallen

Artikel

25

Regionale verwijzingscommissie verbonden aan een rechtspersoon

Vervallen

Artikel

26

Instelling regionale verwijzingscommissies

Vervallen

Artikel 26a

Vervallen

Artikel

27

Bekostiging regionale verwijzingscommissies

Vervallen

Artikel

28

Nadere voorschriften regionale verwijzingscommissies

Vervallen

§

3

Personeel

Artikel

29

Directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel

Artikel 29a

Vervallen

Artikel 29b

Vervallen

Artikel 29c

Vervallen

Artikel

30

Evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities

Het bevoegd gezag streeft evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities na.

Artikel

30a

Overdracht taken en bevoegdheden

Artikel

31

Vaststelling managementstatuut

Artikel

31a

Het beroep van leraar

Artikel

32

Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel

Artikel

32a

Bekwaamheidseisen

Artikel

32b

Bekwaamheidsdossier

Het bevoegd gezag beschikt ten aanzien van elk personeelslid dat een functie of werkzaamheden verricht waarvoor bekwaamheidseisen zijn vastgesteld, over geordende gegevens met betrekking tot de bekwaamheid en het onderhouden van de bekwaamheid. Ten behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid en herkenbaarheid van de gegevens kunnen bij ministeriële regeling voorschriften worden vastgesteld over de inrichting en wijze van ordening van deze gegevens.

Artikel

32c

Overgangsrecht bekwaamheidseisen voor werkzaamheden van leidinggevende aard

Totdat de bekwaamheidseisen voor werkzaamheden van leidinggevende aard, bedoeld in artikel 32a, tweede lid, in werking treden, blijven ten aanzien van de benoeming of tewerkstelling als directeur of adjunct-directeur de bij of krachtens deze wet vastgestelde voorschriften, zoals luidend op 31 juli 2006, van toepassing.

Artikel

32d

Overgangsrecht voor het geven van godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs en verrichten van onderwijsondersteunende werkzaamheden daarvoor

Artikel

32e

Invoering onderhoudsplicht bekwaamheid

Artikel 12, derde lid,vindt, wat het onderhouden van de bekwaamheid betreft, voor een bepaalde personeelscategorie voor het eerst toepassing met ingang van het tijdstip waarop de bekwaamheidseisen voor die categorie in werking treden.

Artikel

33

Rechtspositieregeling personeel

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de rechtspositie van het personeel wordt geregeld.

Artikel

33a

Benoeming, schorsing en ontslag

Het bevoegd gezag benoemt, schorst en ontslaat het personeel.

Artikel

34

Benoeming in algemene dienst

Artikel

34a

Afschriften bewijsstukken

Artikel

35

Uitkeringen aan het personeel

Vervallen

Artikel

36

Verplichting tot bieden van stagemogelijkheden

Artikel

37

Landelijk georganiseerd overleg

Vervallen

Artikel

38

Georganiseerd overleg

Over de door het bevoegd gezag ingevolge artikel 33 te treffen regelingen, alsmede over andere aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van het personeel, wordt door of namens het bevoegd gezag overleg gevoerd met de daarvoor in aanmerking komende verenigingen van werknemers, op een met deze schriftelijk overeengekomen wijze.

Artikel

38a

Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom in het beroep

§

3a

Lerarenregister

Artikel

38b

Lerarenregister

Vervallen

Artikel

38c

Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2022/86.

Artikel

38d

Verwerkingsverantwoordelijke

Vervallen

Artikel

38e

Functionaris voor de gegevensbescherming

Vervallen

Artikel

38f

Autorisatie

Vervallen

Artikel

38g

Gegevens in het lerarenregister

Vervallen

Artikel

38h

Levering gegevens door bevoegd gezag en leraar

Vervallen

Artikel

38i

Gegevens uit de basisregistratie personen

Vervallen

Artikel

38j

Opneming in het lerarenregister

Vervallen

Artikel

38k

Correctie op verzoek

Vervallen

Artikel

38l

Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2022/86.

Artikel

38m

Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2022/86.

Artikel

38n

Verwijderen gegevens lerarenregister

Vervallen

Artikel

38o

Het verstrekken van gegevens

Vervallen

§

3b

Registervoorportaal

Artikel

38p

Registervoorportaal

Vervallen

Artikel

38q

Gegevens per leraar

Vervallen

Artikel

38r

Gegevenslevering registervoorportaal

Vervallen

Artikel

38s

Duur van de vermelding, overdracht, verwijderen en bewaren van gegevens

Vervallen

Artikel

38t

Het verstrekken van gegevens

Vervallen

Artikel

38u

Dit artikel treedt niet meer in werking. Het artikel is ingetrokken door Stb. 2022/86.

Artikel

38v

Schakelbepaling

Vervallen

§

4

Leerlingen

Artikel

39

Toelatingsleeftijd; duur onderwijs

Artikel

40

Toelating en verwijdering van leerlingen

Artikel

40a

Ontwikkelingsperspectief

Artikel

40b

Te verstrekken gegevens bij toelating

Artikel

40c

Schorsing

Artikel

41

Verplichte deelname leerlingen aan het onderwijs

Artikel

41a

Deelname leerlingen aan extra activiteiten

Artikel

42

Onderwijskundig rapport

Artikel 42a

Vervallen

Artikel

43

Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering

§

5

Ouders

Artikel

44

Ondersteunende werkzaamheden ouders

Vervallen

Artikel

45

Tussenschoolse opvang en organisatie van de buitenschoolse opvang

Artikel

45a

Informeren ouders bij zeer zwak onderwijs

§

6

Toetsing basisonderwijs en doorstroom voortgezet onderwijs

Artikel

45b

Toetsen leerling- en onderwijsvolgsysteem en doorstroomtoets

Artikel

45c

Uitzondering deelname leerling aan doorstroomtoets