Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 november 2015 nr. BOACAT2015/062, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij gemeente Oss

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Oss 2015

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel

1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel

2

De personen, werkzaam in de functie van handhaver openbare ruimte in dienst van de gemeente Oss, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel

3

Artikel

4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 25 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel

7

Artikel

8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel

10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Oss 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
namens deze,
S.M.A.C. vanWeertAfdelingsmanager V&T