Regeling van de Minister van Financiën van 16 november 2015, 2015-0000018447, directie Financiële Markten, houdende regels inzake het gebruik van de risicoindicatoren bij het berekenen van risicoscores van banken ten behoeve van het depositogarantiestelsel (Regeling risicoindicatoren bijdragen depositogarantiestelsel Wft)

Regeling risicoindicatoren bijdragen depositogarantiestelsel Wft

Artikel

2

Artikel

3

De score op de risicoindicatoren, bedoeld in artikel 2, wordt als volgt genormaliseerd en gewogen, met dien verstande dat de genormaliseerde risicoscore niet lager is dan 0 en niet hoger is dan 1:

Hefboomratio

3%

tot

6%

1 – (6% – hefboomratio) / (6% – 3%)

0,125

Liquiditeit / totale activa

0%

tot

10%

1 – liquiditeit / totale activa

0,125

Risicogewogen activa / totale activa

0%

tot

100%

Niet van toepassing

0,50

Rendement op activa

0%

tot

0,2%

1 – (0,2% – rendement op activa) / (0,2%)

0,125

Gegarandeerde deposito’s / totale activa

0%

tot

100%

Niet van toepassing

0,125

Artikel

4

Een bank wordt ingedeeld in een risicocategorie als bedoeld in bijlage C van het besluit overeenkomstig de volgende tabel:

< 0,25

I

0,25 – < 0,4

II

0,4 – <0,55

III

> 0,55

IV

Artikel

5

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Implementatiebesluit depositogarantiestelsel in werking treedt. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de dag waarop het Implementatiebesluit depositogarantiestelsel in werking treedt, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel

6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling risicoindicatoren bijdragen depositogarantiestelsel Wft.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,J.R.V.A.Dijsselbloem