Inkomsten-vergoedingsbeschikking-militairen

Beschikking van de Minister voor Defensie

§

1

Verklaring uitdrukkingen

§

2

Aanvraag

§

3

Door wie vergoeding wordt vastgesteld

§

4

Geldelijke waarde van maaltijden e.d.

Bij het bepalen van de grondslag voor de berekening van het vergoedingsbedrag wordt tot het vóór de opkomst in werkelijke dienst genoten bruto-loon ook gerekend te behoren de geldelijke waarde van de maaltijden, welke door de werkgever worden verstrekt. In voorkomende gevallen worden de inkomsten in geld vermeerderd met de in onderstaande tabel aangegeven bedragen:

Maaltijden e.d.

Geldelijke waarde per week

1. volle kost en inwoning:

f 103,75 per week;

2. volle kost:

f 56 per week;

3. lunch en warme maaltijd:

f 42 per week;

4. ontbijt en warme maaltijd:

f 42 per week;

5. warme maaltijd:

f 28 per week;

6. lunch en ontbijt:

f 28 per week;

7. lunch:

f 14 per week;

8. ontbijt:

f 14 per week.

§

5

Berekening vergoedingsbedrag

§

6

Militaire inkomsten

Het gedeelte van de militaire inkomsten, hetwelk per maand bij de berekening van het vergoedingsbedrag in mindering wordt gebracht, is het bedrag, dat wordt verkregen:

 • I.

  indien het een militair der zeemacht betreft, door het verschil te bepalen tussen enerzijds de algebraïsche som van de bezoldiging volgens de schaal waarop de militair bij verblijf in Nederland aanspraak heeft en de vereveningsbijdrage, anderzijds het bedrag, vermeld in kolom 3 van de navolgende tabel achter de door de militair beklede rang of stand1Voor de militair der zeemacht kan het verschil, herleid tot een weekbedrag, worden afgelezen van de staat van bedragen, die als bijlage A bij deze beschikking is gevoegd.;

 • II.

  indien het een weddengenietende militair van de Koninklijke Landmacht of de Koninklijke Luchtmacht betreft, door het verschil te bepalen tussen enerzijds de algebraïsche som van de wedde waarop de militair bij verblijf in Nederland aanspraak heeft en de vereveningsbijdrage, en anderzijds het bedrag, vermeld in kolom 3 van de navolgende tabel achter de door de militair beklede rang of stand2Voor de weddegenietende militair (met de rang van sergeant/wachtmeester of een hogere rang) van de land- en luchtmacht, dient het verschil, herleid tot een weekbedrag, te worden bepaald aan de hand van de vanwege de commandant te verstrekken opgave omtrent de militaire inkomsten..

  1. Zeemacht

  2. Land- en luchtmacht

  3. Bedrag per maand

  3e klasse van de stand van matroos

  soldaat

  f 188

  2e klasse van de stand van matroos

  soldaat der 1e klasse

  f 188

  1e klasse van de stand van matroos

  korporaal

  f 188

  korporaal

  korporaal der 1e klasse

  f 188

  sergeant

  sergeant/wachtmeester

  f 197

  sergeant-majoor/opperwachtmeester

  f 206

  adjudant-onderofficier, vaandrig/kornet

  f 215

  luitenant ter zee der 3e klasse

  tweede-luitenant

  f 234

  luitenant ter zee der 2e klasse

  eerste-luitenant

  f 276

  luitenant ter zee der 2e klasse oudste categorie

  kapitein

  f 287

 • III.

  indien het een wedde eerste oefening genietende militair van de Koninklijke landmacht of de Koninklijke luchtmacht betreft, door het verschil te bepalen tussen:

  • a.

   de som van de wedde eerste oefening waarop de militair bij verblijf in Nederland aanspraak heeft, de fiscale waardering voor de geneeskundige verzorging, de bruto compensatie AWBZ-premie en de overhevelingstoeslag; en

  • b.

   het totaal van: de over de onder a genoemde bedragen verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen, de fiscale waardering voor de geneeskundige verzorging en het bedrag, dat in de vorenvermelde tabel is vermeld achter de door de militair beklede rang of stand3Voor de wedde eerste oefening genietende militair (soldaat, soldaat der 1ste klasse en korporaal) van de land- en luchtmacht kan het van de leeftijd afhankelijke verschil, herleid tot een weekbedrag en afgerond op een volle gulden, worden afgelezen van de staat van bedragen, die als bijlage B bij deze beschikking is gevoegd. Deze staat vermeldt tevens de grondslag voor de overhevelingstoeslag ten aanzien van de militaire inkomsten..

§

7

Bericht omtrent vergoeding

§

8

Uitbetaling

§

9

Vervallen van aanspraak op vergoeding

De aanspraak op een vastgestelde vergoeding gaat verloren, indien de vergoeding niet in ontvangst wordt genomen binnen 60 dagen na beëindiging van de werkelijke dienst. Wordt na deze termijn om uitbetaling verzocht, dan legt de burgemeester dat verzoek aan de minister ter beslissing voor.

§

10

Doorbetaling

§

11

Geen uitbetaling van vergoeding

§

12

Verhuizing

§ 13

Vervallen

§

14

Declaratie

§

15

Wijziging Kostwinners-vergoedingsbeschikking-militairen 1956

Wijzigt de Kostwinners-vergoedingsbeschikking-militairen 1956.

§

16

Titel

§

17

Inwerkingtreding

Deze beschikking, welke in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking met ingang van 8 april 1958.

's-Gravenhage
De Minister voor Defensie, C.Staf