Besluit van 20 juni 1962, houdende regelen ten aanzien van de verplichting tot herbeplanting, bedoeld in artikel 3 van de Boswet

Besluit herbeplanting artikel 3 Boswet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 1 mei 1962, No. J. 939, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gezien de adviezen van het Bosschap en het Landbouwschap;
De Raad van State gehoord (advies van 23 mei 1962, no. 37);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 13 juni 1962, no. J. 1201, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Artikel

3

De in het vorige artikel bedoelde beplantingen dienen te worden uitgevoerd op bosbouwkundig verantwoorde wijze.

Artikel

4

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1962.

Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Landbouw en Visserij, V. G. M. MARIJNEN.
De Minister van Justitie, A. C. W. BEERMAN.