Uitvoering Wet op de gevaarlijke werktuigen en Besluit schiethamers

Warenwetregeling schiethamers

De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  besluit: het Warenwetbesluit schiethamers;

 • b.

  schiethamer, plunjeschiethamer, splinterkap en aangewezen instelling: hetgeen het besluit daaronder verstaat.

Artikel

2

Tot het verrichten van keuringen en tot het afgeven van certificaten van goedkeuring met betrekking tot schiethamers en splinterkappen is bevoegd de aangewezen instelling.

Artikel

2a

In het jaarverslag, bedoeld in artikel 7c, tweede lid, van de Warenwet, worden door de aangewezen instelling ten minste de volgende onderwerpen behandeld:

 • a.

  de door de instelling afgegeven, ingetrokken dan wel geweigerde certificaten;

 • b.

  wijzigingen in de op het werkveld van de instelling betrekking hebbende accreditaties, reglementen en procedures;

 • c.

  wijzigingen in de op het werkveld van de instelling betrekking hebbende taakverdeling;

 • d.

  wijzigingen in de bestuurssamenstelling;

 • e.

  wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk reglement;

 • f.

  aan derden uitbestede werkzaamheden;

 • g.

  structurele knelpunten op het werkveld van de instelling die zich in de uitvoeringspraktijk hebben voorgedaan;

 • h.

  het gevoerde overleg en de samenwerking op het werkveld met andere instellingen;

 • i.

  door de instelling ontvangen klachten en de wijze van afhandeling daarvan;

 • j.

  tegen de besluiten van de instelling ingediende bezwaren en ingestelde beroepen en de wijze van afhandeling daarvan;

 • k.

  een financieel verslag betreffende de activiteiten waarvoor de instelling is aangewezen.

Artikel

3

Een certificaat van goedkeuring voor een het type kenmerkend monster van een schiethamer of splinterkap wordt opgemaakt overeenkomstig het bij deze beschikking als bijlage gevoegde model.

Artikel

5

Voor de keuring van een monster, als bedoeld in artikel 3, is een vergoeding verschuldigd van:

 • a.

  € 358 voor een plunjerschiethamer;

 • b.

  € 191 voor een andere schiethamer;

 • c.

  € 19 voor een splinterkap

Artikel

6

Goedgekeurde monsters als bedoeld in artikel 3 worden met de bijbehorende splinterkap bewaard door de aangewezen instelling. De na de keuring nog resterende pennen en patronen worden door de aangewezen instelling geretourneerd aan degene die de keuring heeft aangevraagd.

Artikel

7

Artikel

8

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling schiethamers.

Artikel

9

Vervallen

Artikel

10

Vervallen

Artikel

11

Vervallen

Artikel

12

Vervallen

Artikel

13

Vervallen

's-Gravenhage
De Minister voornoemd, B.Roolvink

BIJLAGE

WET OP DE GEVAARLIJKE WERKTUIGEN

Besluit schiethamers

Certificaat van goedkeuring

Certificaat nr. .......... jaar .....

Fabrikant:

Importeur:

Datum van keuring:

schiethamer

Betreft keuring van

splinterkap

De ondergetekende verklaart, dat de schiethamer/splinterkap met inachtneming van de hieronder vermelde vrijstellingen of ontheffingen, als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen, en gelet op de meetgegevens, bedoeld in artikel 12, vijfde lid, van het Warenwetbesluit schiethamers, voldoet aan de voorschriften van hoofdstuk 8 van dat besluit.

De directeur van het centraal kantoor van de Arbeidsinspectie,

Datum van afgifte:

Vrijstellingen of ontheffingen (ingevolge artikel 11 van de Wet op de gevaarlijke werktuigen):

Aantekeningen:

Behoort bij de beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 19 april 1967, Directoraat-Generaal van de Arbeid, Hoofdafdeling Wetgevingsbeleid, nr. 5340.

Mij bekend,

De secretaris-generaal,

J. H. Klatte.