Meet- en rekenvoorschrift geluidsbelasting binnen gebouwen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,

Besluit:

Begripsbepalingen

Artikel

1

Bepaling van het equivalente geluidsniveau binnen een gebouw vanwege een industrieterrein een weg of een spoorweg

Artikel

2

Artikel

3

Bij de bepaling van de geluidwering van de gevel wordt rekening gehouden met:

 • a.

  het geluidsspectrum, behorend bij het equivalente geluidsniveau buiten het gebouw;

 • b.

  de structuur van de gevel en de oriëntatie van de geveldelen ten opzichte van de geluidsbron;

 • c.

  de geluidwerende kwaliteit en de afmetingen van de elementen waaruit de gevel is opgebouwd;

 • d.

  het volume van het betreffend vertrek bij berekening, of de nagalmtijd van het betreffend vertrek bij meting;

 • e.

  de geluidwerende kwaliteit van voorzieningen in de gevel voor ventilatie – niet zijnde ramen – in geopende stand;

 • f.

  geluidlekken.

Artikel

4

De meting van de geluidwering van een gevel wordt uitgevoerd volgens de in bijlage 1 bij dit besluit beschreven meetmethode.

Artikel

5

De berekening van de geluidwering van een gevel wordt uitgevoerd volgens de in bijlage I bij dit besluit beschreven rekenmethode.

Rapportage

Artikel

6

De invoergegevens en de resultaten van de metingen of berekeningen ter bepaling van de geluidsbelasting binnen een gebouw, worden vastgelegd overeenkomstig het in bijlage II van dit besluit bepaalde.

Verdere bepalingen

Artikel

7

De waarde van de door meting of berekening bepaalde geluidwering wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het even getal.

Artikel

8

In gevallen waarin toepassing van de in bijlage I beschreven meet- of rekenmethode niet mogelijk is, of leidt tot een voor betreffende situatie onvoldoende representatief equivalent geluidsniveau binnen, kan een andere meet- of rekenmethode worden toegepast.

Slotbepalingen

Artikel

9

Leidschendam
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, J. J.Lambers-Hacquebard

Bijlage

I

Voorschrift m.b.t. het berekenen en meten van de geluidwering

1

Algemeen

2

Meetmethode

3

Berekeningsmethode

Bijlage

II

Rapportage van invoergegevens en resultaten van meting en berekening van de geluidwering van een gevel

Het rapport inzake de meting of berekening dient informatie te bevatten betreffende alle voor het onderzoeksresultaat van belangzijnde aspecten. In het rapport worden in elk geval de volgende gegevens opgenomen.

A

Organisatorische en algemene gegevens

B

Gegevens betreffende de toegepaste reken- en/of meetmethoden

C

Ruimtelijke en fysieke gegevens

D

Gegevens betreffende metingen van de geluidwering

E

Akoestische gegevens