Besluit van 17 september 1990, houdende wijziging van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs en van het Koninklijk besluit van 18 april 1974, Stb. 251

Besluit decentralisatie onderdelen personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid wetenschappelijk onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 22 mei 1990, nr. 90042223, directie Personeel Beleid Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;
Gelet op de artikelen 108, 109, 127, tweede lid, 146, derde lid, en 159, tweede lid, van de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb. 1986, 414), de artikelen 31, eerste lid, en 36 van de Wet op de Open Universiteit (Stb. 1984, 573) alsmede op de artikelen 14, eerste lid, en 35 van de Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (Stb. 1987, 369);
De Raad van State gehoord (advies van 30 juli 1990, nr. W05.90.0244);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs en Wetenschappen, mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 27 augustus 1990, nr. 90076932, directie Personeel Beleid Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

I

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

II

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

III

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

IV

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

V

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

VI

Artikel

VII

De artikelen 24 tot en met 30e, 32b en 33b tot en met 34f van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, onderscheidenlijk de artikelen 23 tot en met 28f en 30d tot en met 30i van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, zoals die artikelen luidden op 30 juni 1989, blijven op de ambtenaren dan wel werknemers van de rijksuniversiteiten, de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en de Open universiteit van toepassing tot het tijdstip waarop voor de ambtenaren en werknemers van de desbetreffende instelling krachtens de artikelen 13c en 13h, onderscheidenlijk de artikelen 92a en 92f van het Rechtspositiereglement Wetenschappelijk Onderwijs vastgestelde voorschriften in werking treden.

Artikel

VIII

Vervallen

Artikel

IX

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen, J. M. M. Ritzen
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, B. de Vries
De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin