Wet van 9 december 1993, tot vaststelling van een nieuwe Politiewet

Politiewet 1993

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de bestaande Politiewet te vervangen door een nieuwe wettelijke regeling voor de taak, de organisatie en het beheer van de politie en het gezag waaraan zij ondergeschikt is;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

I

Begripsbepalingen

Artikel

1

Hoofdstuk

II

Taak en samenstelling van de politie

Artikel

2

De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegde gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

Artikel

3

Artikel

4

De politie bestaat uit 25 regionale politiekorpsen, één Korps landelijke politiediensten en de bijzondere ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 43.

Artikel

5

Artikel

6

Hoofdstuk

III

Bevoegdheden van de politie

Artikel

7

Artikel

8

Artikel

8a

Artikel

9

Artikel

10

Alle ambtenaren, belast met een politietaak, verlenen elkaar wederkerig de nodige hulp en betrachten bij voortduring een eendrachtige samenwerking bij het uitvoeren van die taak. Zij verlenen elkaar zoveel mogelijk de gevraagde medewerking.

Artikel

11

Hoofdstuk

IV

Gezag en toezicht over de politie

Artikel

12

Artikel

13

Artikel

14

De burgemeester en de officier van justitie overleggen regelmatig tezamen met het hoofd van het territoriale onderdeel van het regionale politiekorps, binnen welks grondgebied de gemeente geheel of ten dele valt, en, zo nodig, met de korpschef, over de taakuitvoering van de politie.

Artikel

15

Artikel

15a

Artikel

16

Artikel

17

Artikel

18

Artikel

19

Artikel

20

Hoofdstuk

V

De regionale politiekorpsen

Artikel

21

Artikel

22

Artikel

23

Artikel

24

Artikel

25

Artikel

26

Onverminderd de artikelen 25 en 52 worden de ambtenaren van het regionale politiekorps benoemd, bevorderd, geschorst en ontslagen door de korpsbeheerder.

Artikel

27

Artikel

28

Artikel

29

Indien de korpsbeheerder en de hoofdofficier van justitie niet met elkaar tot overeenstemming kunnen komen over de in artikel 28, eerste en tweede lid, bedoelde stukken, legt de korpsbeheerder dit verschil van zienswijze schriftelijk voor aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die alsdan, in overeenstemming met Onze Minister van Justitie, beslist. De korpsbeheerder brengt de stukken in overeenstemming met de beslissing van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel

30

Artikel

31

Artikel

32

Artikel

33

Artikel

34

Artikel

35

Artikel

36

Vervallen

Artikel

37

Hoofdstuk

VI

Het Korps landelijke politiediensten

Artikel

38

Artikel

38a

Artikel

38b

Artikel

38c

Artikel

38d

Indien het hoofd van het landelijk parket en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties niet met elkaar tot overeenstemming kunnen komen over de in artikel 38c bedoelde stukken legt de eerstgenoemde dit verschil van zienswijze door tussenkomst van het College van procureurs-generaal schriftelijk voor aan Onze Minister van Justitie die alsdan, in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, beslist.

Artikel

39

Artikel

40

Vervallen

Artikel

41

Vervallen

Artikel

41a

Artikel

42

Artikel

42a

Hoofdstuk

VII

Bijzondere ambtenaren van politie

Artikel

43

Hoofdstuk

VIII

Beleids- en beheersbevoegdheden, inspectiefunctie en kwaliteitszorg op rijksniveau

Artikel

43a

Artikel

43b

Artikel

43c

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie voeren periodiek overleg met de korpsbeheerders en de hoofdofficieren van justitie over de verwezenlijking van de hoofdlijnen, bedoeld in artikel 43a, eerste lid, en de doelstellingen, bedoeld in artikel 43b.

Artikel

43d

Onverminderd de zeggenschap van het bevoegd gezag legt de korpsbeheerder over de verwezenlijking van de doelstellingen, bedoeld in artikel 43b, door het regionale politiekorps verantwoording af aan Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie.

Artikel

43e

Artikel

43f

Indien aannemelijk is dat de doelstellingen, bedoeld in artikel 43b, niet of in onvoldoende mate zijn of worden verwezenlijkt, kunnen Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie na overleg met de korpsbeheerder een bijzonder onderzoek doen instellen bij een regionaal politiekorps door een door Onze Ministers aan te wijzen deskundige. De deskundige rapporteert aan Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie.

Artikel

43g

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan ten aanzien van de uitvoering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 43b, de nodige aanwijzingen geven aan de korpsbeheerder, indien naar het oordeel van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie de doelstellingen niet of in onvoldoende mate zijn of worden verwezenlijkt. Indien de doelstellingen betrekking hebben op de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dan wel de vervulling van taken ten dienste van de justitie, worden de aanwijzingen gegeven in overeenstemming met Onze Minister van Justitie. De aanwijzingen worden schriftelijk gegeven en na overleg met de korpsbeheerder. De korpsbeheerder brengt, voorzover nodig, de stukken, bedoeld in artikel 31, eerste lid, in overeenstemming met de aanwijzingen.

Artikel

44

Artikel

45

Artikel

46

Artikel

47

Artikel

47a

Artikel

48

Artikel

48a

Artikel

48b

Artikel

49

Artikel

49a

De opleidingen voor ambtenaren van politie worden verzorgd door het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, Politie onderwijs- en kenniscentrum.

Artikel

50

Artikel

51

Bij algemene maatregel van bestuur worden op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties regels gegeven over de rangen van de politie.

Artikel

52

Bij algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt bepaald welke andere ambtenaren van politie dan die bedoeld in de artikelen 25, eerste en derde lid, en 42 worden benoemd, bevorderd, geschorst en ontslagen bij koninklijk besluit.

Artikel

53

Artikel

53a

Artikel

53b

Vervallen

Artikel

53c

De beheerders van de politiekorpsen verstrekken aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alle informatie over de wijze waarop zij zorg dragen voor de kwaliteit van hun taakuitvoering, de resultaten en het beheer van de politiekorpsen. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur op voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voorzover het de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dan wel de vervulling van taken ten dienste van de justitie betreft in overeenstemming met Onze Minister van Justitie kunnen regels worden gegeven over het in de vorige volzin bepaalde, alsmede over de wijze waarop de beheerders van politiekorpsen zorg dragen voor de kwaliteit van hun taakuitvoering, de resultaten en het beheer van de politiekorpsen.

Artikel

53d

Vervallen

Hoofdstuk

IX

Bijstand aan de politie

Artikel

54

Artikel

55

Indien de commissaris van de Koning onderscheidenlijk Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn bevoegdheid, bedoeld in artikel 16, eerste onderscheidenlijk tweede lid, uitoefent, kan hij in afwijking van artikel 54 voorzien in de bijstand aan regionale politiekorpsen of onderdelen daarvan.

Artikel

56

Artikel

57

Artikel

58

Artikel

59

Artikel

60

Hoofdstuk

IXa

Bijstand aan de koninklijke marechaussee

Artikel

60a

In bijzondere gevallen kan door politiekorpsen bijstand worden verleend aan de Koninklijke marechaussee, met inachtneming van de artikelen 60b tot en met 60d.

Artikel

60b

Artikel

60c

Artikel

60d

Hoofdstuk

X

De behandeling van klachten

Artikel

61

Artikel

62

Artikel

63

Artikel

64

Artikel

65

Hoofdstuk

XI

Slotbepalingen

Artikel

67

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

68

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

69

Bevat wijzigingen in andere regelgeving.

Artikel

70

Artikel

71

Onze Minister van Justitie zendt in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van hoofdstuk VI van deze wet in de praktijk.

Artikel

72

Deze wet treedt in werking op een bij of krachtens de wet te bepalen tijdstip.

Artikel

73

Voor het tijdstip van plaatsing in het Staatsblad vervangt Onze Minister van Justitie de in deze wet voorkomende aanduiding "1993" door het jaartal van het Staatsblad waarin deze wet zal worden geplaatst.

Artikel

74

Deze wet kan worden aangehaald als Politiewet, met vermelding van het jaartal van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin
De Minister van Binnenlandse Zaken, C. I. Dales
De Minister van Defensie, A. L. ter Beek
De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage

als bedoeld in artikel 21, eerste lid

  • -

    De aanduiding van de regio’s is met hoofdletters gedrukt.

  • -

    De regio’s beslaan het grondgebied van de onder iedere regio genoemde gemeenten.

  • -

    De regio heeft haar zetel in de eerstgenoemde gemeente.

Groningen

Groningen

Appingedam

Bedum

Bellingwedde

Ten Boer

Delfzijl

De Marne

Eemsmond

Grootegast

Haren

Hoogezand-Sappemeer

Leek

Loppersum

Marum

Menterwolde

Oldambt

Pekela

Slochteren

Stadskanaal

Veendam

Vlagtwedde

Winsum

Zuidhorn

Fryslân

Leeuwarden

Achtkarspelen

Ameland

Boarnsterhim

Dantumadeel

Dongeradeel

Ferwerderadiel

Franekeradeel

Gaasterlân-Sleat

Harlingen

Heerenveen

Het Bildt

Kollumerland en Nieuwkruisland

Leeuwarderadeel

Lemsterland

Littenseradiel

Menaldumadeel

Ooststellingwerf

Opsterland

Schiermonnikoog

Skarsterlân

Smallingerland

Súdwest Fryslân

Terschelling

Tytsjerksteradiel

Vlieland

Weststellingwerf

Drenthe

Assen, Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld, De Wolden.

IJsselland

Zwolle, Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland.

Twente

Enschede, Almelo, Borne, Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Wierden.

Noord- en Oost-Gelderland

Apeldoorn, Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Groenlo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet, Oldebroek, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk, Zutphen.

Gelderland-Midden

Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort, Zevenaar.

Gelderland-Zuid

Nijmegen

Beuningen

Buren

Culemborg

Druten

Geldermalsen

Groesbeek

Heumen

Lingewaal

Maasdriel

Millingen aan de Rijn

Neder-Betuwe

Neerijnen

Tiel

Ubbergen

West Maas en Waal

Wijchen

Zaltbommel

Utrecht

Utrecht, Amersfoort, Baarn, De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, Zeist.

Noord-Holland-Noord

Alkmaar

Bergen

Castricum

Den Helder

Drechterland

Enkhuizen

Graft-De Rijp

Harenkarspel

Heerhugowaard

Heiloo

Hollands Kroon

Hoorn

Koggenland

Langedijk

Medemblik

Opmeer

Schagen

Schermer

Stede Broec

Texel

Zijpe

Zaanstreek-Waterland

Zaanstad

Beemster

Edam-Volendam

Landsmeer

Oostzaan

Purmerend

Waterland

Wormerland

Zeevang

Kennemerland

Haarlem

Beverwijk

Bloemendaal

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Haarlemmermeer

Heemskerk

Heemstede

Uitgeest

Velsen

Zandvoort

Amsterdam-Amstelland

Amsterdam

Aalsmeer

Amstelveen

Diemen

Ouder-Amstel

Uithoorn

Gooi en vechtstreek

Hilversum

Blaricum

Bussum

Huizen

Laren

Muiden

Naarden

Weesp

Wijdemeren

Haaglanden

's-Gravenhage

Delft

Leidschendam-Voorburg

Midden-Delfland

Pijnacker-Nootdorp

Rijswijk

Wassenaar

Westland

Zoetermeer

Hollands Midden

Leiden

Alphen aan den Rijn

Bergambacht

Bodegraven-Reeuwijk

Boskoop

Gouda

Hillegom

Kaag en Braassem

Katwijk

Leiderdorp

Lisse

Nederlek

Nieuwkoop

Noordwijk

Noordwijkerhout

Oegstgeest

Ouderkerk

Rijnwoude

Schoonhoven

Teylingen

Vlist

Voorschoten

Waddinxveen

Zoeterwoude

Zuidplas

Rotterdam-Rijnmond

Rotterdam

Albrandswaard

Barendrecht

Bernisse

Brielle

Capelle aan den IJssel

Dirksland

Goedereede

Hellevoetsluis

Krimpen aan den IJssel

Lansingerland

Maassluis

Middelharnis

Oostflakkee

Ridderkerk

Schiedam

Spijkenisse

Vlaardingen

Westvoorne

Zuid-Holland-Zuid

Dordrecht

Alblasserdam

Binnenmaas

Cromstrijen

Giessenlanden

Gorinchem

Graafstroom

Hardinxveld-Giessendam

Hendrik-Ido-Ambacht

Korendijk

Leerdam

Liesveld

Nieuw-Lekkerland

Oud-Beijerland

Papendrecht

Sliedrecht

Strijen

Zederik

Zwijndrecht

Zeeland

Middelburg

Borsele

Goes

Hulst

Kapelle

Noord-Beveland

Reimerswaal

Schouwen-Duiveland

Sluis

Terneuzen

Tholen

Veere

Vlissingen

Midden- en West-Brabant

Tilburg

Aalburg

Alphen-Chaam

Baarle-Nassau

Bergen op Zoom

Breda

Dongen

Drimmelen

Etten-Leur

Geertruidenberg

Gilze en Rijen

Goirle

Halderberge

Hilvarenbeek

Loon op Zand

Moerdijk

Oisterwijk

Oosterhout

Roosendaal

Rucphen

Steenbergen

Waalwijk

Werkendam

Woensdrecht

Woudrichem

Zundert

Brabant-Noord

's-Hertogenbosch, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Heusden, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Vught.

Brabant-Zuid-Oost

Eindhoven, Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre.

Limburg-Noord

Venlo

Beesel

Bergen

Echt-Susteren

Gennep

Horst aan de Maas

Leudal

Maasgouw

Mook en Middelaar

Nederweert

Peel en Maas

Ambt Montfort

Roerdalen

Roermond

Venray

Weert

Limburg-Zuid

Maastricht

Beek

Brunssum

Eijsden-Margraten

Gulpen-Wittem

Heerlen

Kerkrade

Landgraaf

Meerssen

Nuth

Onderbanken

Schinnen

Simpelveld

Sittard-Geleen

Stein

Vaals

Valkenburg aan de Geul

Voerendaal

Flevoland

Lelystad

Almere

Dronten

Noordoostpolder

Urk

Zeewolde