Wet van 12 april 1995, houdende herinrichting van de Algemene Bijstandswet

Algemene bijstandswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut ! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter vereenvoudiging en verduidelijking van de regelgeving en ter versterking van de verantwoordelijkheid der gemeenten voor de verlening van bijstand gewenst is te komen tot een herinrichting van de Algemene Bijstandswet (Stb. 1973, 395) en de daarop berustende nadere regels en daartoe een nieuwe Algemene bijstandswet vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

Vervallen

Artikel

2

Vervallen

Artikel

3

Vervallen

Artikel

4

Vervallen

Artikel

5

Vervallen

Artikel

6

Vervallen

Hoofdstuk

II

Het recht op bijstand

§

1

De kring van rechthebbenden

Artikel

7

Vervallen

Artikel

8

Vervallen

Artikel

9

Vervallen

Artikel

10

Vervallen

§

2

Personen aan wie bijstand kan worden verleend

Artikel

11

Vervallen

Artikel

12

Vervallen

§

3

Afstemming van de bijstand

Artikel

13

Vervallen

Artikel

14

§

3a

Administratieve boeten

Artikel

14a

Artikel

14b

Artikel

14c

Artikel

14d

Artikel

14e

Artikel

14f

§

4

Niet noodzakelijke kosten

Artikel

15

Vervallen

Artikel

16

Vervallen

§

5

Verhouding tot voorliggende voorzieningen

Artikel

17

Vervallen

Artikel

18

Vervallen

Hoofdstuk

III

De vorm van de bijstand

Artikel

19

Vervallen

Artikel

20

Vervallen

Artikel

21

Vervallen

Artikel

22

Vervallen

Artikel

23

Vervallen

Artikel

23a

Vervallen

Artikel

24

Vervallen

Artikel

25

Vervallen

Artikel

25a

Vervallen

Hoofdstuk

IV

De hoogte van de bijstand

Afdeling

1

Algemene bijstand

§

1

Algemeen

Artikel

26

Vervallen

Artikel

27

Vervallen

Artikel

28

Vervallen

§

2

De bijstandsnorm

Artikel

29

Vervallen

Artikel

30

Vervallen

Artikel

31

Vervallen

Artikel

32

Vervallen

§

3

Verhoging en verlaging van de bijstandsnorm

Artikel

33

Vervallen

Artikel

34

Vervallen

Artikel

35

Vervallen

Artikel

36

Vervallen

Artikel

37

Vervallen

Artikel

38

Vervallen

Afdeling

2

Bijzondere bijstand

Artikel

39

Vervallen

Artikel

40

Vervallen

Artikel

41

Vervallen

Afdeling

3

De middelen

§

1

Algemeen

Artikel

42

Vervallen

Artikel

43

Vervallen

Artikel

44

Vervallen

Artikel

45

Vervallen

Artikel

46

Vervallen

§

2

Het inkomen

Artikel

47

Vervallen

Artikel

48

Vervallen

Artikel

49

Vervallen

Artikel

50

Vervallen

§

3

Het vermogen

Artikel

51

Vervallen

Artikel

52

Vervallen

Artikel

53

Vervallen

Artikel

54

Vervallen

Afdeling

4

Aanpassing van bedragen

Artikel

55

Vervallen

Artikel

56

Vervallen

Artikel

57

Vervallen

Artikel

58

Vervallen

Artikel

59

Vervallen

Artikel

60

Vervallen

Artikel

61

Vervallen

Artikel

62

Vervallen

Hoofdstuk

V

Het geldend maken van het recht op bijstand

§

1

De gemeente jegens welke recht op bijstand bestaat

Artikel

63

Vervallen

Artikel

63a

Vervallen

Artikel

64

Vervallen

§

2

Inlichtingenverplichting en onderzoek

Artikel

65

Vervallen

Artikel

66

§

3

De aanvraag

Artikel

67

Vervallen

Artikel

68

Vervallen

Artikel

68a

Vervallen

§

4

Opschorting en herziening van de bijstand

Artikel

69

Vervallen

Artikel

69a

Vervallen

§

5

Het besluit tot toekenning of wijziging van bijstand

Artikel

70

Vervallen

§

6

Overige bepalingen

Artikel

71

Vervallen

Hoofdstuk

VI

De betaling van de bijstand

§

1

Algemeen

Artikel

72

Vervallen

Artikel

73

Vervallen

Artikel

74

Vervallen

Artikel

75

Vervallen

Artikel

76

Vervallen

Artikel

77

Vervallen

§

2

Terugvordering

Artikel

78

Vervallen

Artikel

78a

Vervallen

Artikel

78b

Vervallen

Artikel

78c

Vervallen

Artikel

79

Vervallen

Artikel

80

Vervallen

Artikel

81

Vervallen

Artikel

82

Vervallen

Artikel

83

Vervallen

Artikel

84

Vervallen

Artikel

85

Vervallen

Artikel

86

Vervallen

Artikel

87

Vervallen

Artikel

88

Vervallen

Artikel

89

Vervallen

Artikel

90

Vervallen

Artikel

91

Vervallen

Hoofdstuk

VII

Verhaal

Artikel

92

Vervallen

Artikel

93

Vervallen

Artikel

93a

Vervallen

Artikel

94

Vervallen

Artikel

95

Vervallen

Artikel

96

Vervallen

Artikel

96a

Vervallen

Artikel

97

Vervallen

Artikel

98

Vervallen

Artikel

99

Vervallen

Artikel

100

Vervallen

Artikel

101

Vervallen

Artikel

102

Vervallen

Artikel

103

Vervallen

Artikel

104

Vervallen

Artikel

105

Vervallen

Hoofdstuk

VIII

Aan de bijstand verbonden verplichtingen

§

1

Algemeen

Artikel

106

Vervallen

Artikel

107

Vervallen

Artikel

108

Vervallen

Artikel

108a

Vervallen

Artikel

109

Vervallen

Artikel

110

Vervallen

Artikel

110a

Vervallen

§

2

Bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening

Artikel

111

Vervallen

Artikel

112

Vervallen

Artikel

113

Vervallen

Artikel

114

Vervallen

Artikel

114a

Vervallen

Artikel

115

Vervallen

Artikel

115a

Vervallen

Hoofdstuk

IX

Uitvoering en toezicht

§

1

Verantwoordelijkheid voor de uitvoering

Artikel

116

Vervallen

Artikel

117

Vervallen

Artikel

118

Vervallen

Artikel

119

Vervallen

Artikel

120

Vervallen

§

2

Inlichtingenverplichting en gegevensuitwisseling

Artikel

121

Vervallen

Artikel

122

Vervallen

Artikel

123

Vervallen

Artikel

124

Vervallen

Artikel

125

Vervallen

Artikel

126

Vervallen

Artikel

127

Vervallen

Artikel

128

Vervallen

§

3

§

4

Toezicht

Artikel

130

Vervallen

Artikel

131

Vervallen

§

5

Beleidsinformatie

Artikel

132

Vervallen

Artikel

133

Vervallen

Hoofdstuk

X

Artikel

134

Vervallen

Artikel

134a

Vervallen

Artikel

135

Vervallen

Artikel

136

Vervallen

Artikel

137

Vervallen

Artikel

137a

Vervallen

Hoofdstuk

XI

Rechtsbescherming

Artikel

138

Vervallen

Artikel

139

Vervallen

Artikel

139a

Vervallen

Artikel

140

Vervallen

Artikel

140a

Vervallen

Hoofdstuk

XII

Strafbepalingen

Artikel

141

Vervallen

Artikel

142

Vervallen

Artikel

142a

Het recht tot strafvordering vervalt indien burgemeester en wethouders aan de belanghebbende ter zake van hetzelfde feit reeds een boete hebben opgelegd.

Artikel

143

Vervallen

Hoofdstuk

XIII

Slotbepalingen

Artikel

144

Vervallen

Artikel

144a

Vervallen

Artikel

145

Vervallen

Artikel

146

Vervallen

Artikel

147

Vervallen

Artikel

148

Vervallen

Artikel

149

Vervallen

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, A. P. W. Melkert
De Minister van Justitie a.i., H. F. Dijkstal

Inhoudsopgave

HOOFDSTUK I.

ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK II.

HET RECHT OP BIJSTAND

§ 1.

De kring van rechthebbenden

§ 2.

Personen aan wie bijstand kan worden verleend

§ 3.

Afstemming van de bijstand

§ 4.

Niet noodzakelijke kosten

§ 5.

Verhouding tot voorliggende voorzieningen

HOOFDSTUK III.

DE VORM VAN DE BIJSTAND

HOOFDSTUK IV.

DE HOOGTE VAN DE BIJSTAND

Afdeling 1.

Algemene bijstand

§ 1.

Algemeen

§ 2.

De bijstandsnorm

§ 3.

Verhoging en verlaging van de bijstandsnorm

Afdeling 2.

Bijzondere bijstand

Afdeling 3.

De middelen

§ 1.

Algemeen

§ 2.

Het inkomen

§ 3.

Het vermogen

Afdeling 4.

Aanpassing van bedragen

HOOFDSTUK V.

HET GELDEND MAKEN VAN HET RECHT OP BIJSTAND

§ 1.

De gemeente jegens welke recht op bijstand bestaat

§ 2.

Inlichtingenverplichting en onderzoek

§ 3.

De aanvraag

§ 4.

Opschorting van de bijstand

§ 5.

Het besluit tot toekenning of wijziging van bijstand

§ 6.

Overige bepalingen

HOOFDSTUK VI.

DE BETALING VAN DE BIJSTAND

§ 1.

Algemeen

§ 2.

Terugvordering

HOOFDSTUK VII.

VERHAAL

HOOFDSTUK VIII.

AAN DE BIJSTAND VERBONDEN VERPLICHTINGEN

§ 1.

Algemeen

§ 2.

Bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening

HOOFDSTUK IX.

UITVOERING, ADVISERING EN TOEZICHT

§ 1.

Verantwoordelijkheid voor de uitvoering

§ 2.

Inlichtingenverplichting en gegevensuitwisseling

§ 3.

Adviesorganen

§ 4.

Toezicht

§ 5.

Beleidsinformatie

HOOFDSTUK X.

FINANCIERING

HOOFDSTUK XI.

RECHTSBESCHERMING

HOOFDSTUK XII.

STRAFBEPALINGEN

HOOFDSTUK XIII.

SLOTBEPALINGEN