Wet van 24 april 1997, houdende voorziening tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid voor jonggehandicapten (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met de intrekking van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet een regeling te treffen met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

1

Algemene bepalingen

Artikel

1

Algemene begrippen

Artikel

2

Begrip arbeidsongeschiktheid

Artikel

3

Ingezetene

Artikel

4

Woonplaats

Artikel

5

Jonggehandicapte

Hoofdstuk

2

De uitkeringen

Afdeling

1

Het recht op en de hoogte van de uitkering

§

1

De arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel

6

Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel

6a

Geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel

6b

Geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdens vrijheidsontneming

Artikel

7

Grondslag van de uitkering

Artikel

8

Percentage arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel

9

Verhoging arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, wordt, indien de jonggehandicapte verkeert in een althans voorlopig blijvende toestand van hulpbehoevendheid, die geregeld oppassing en verzorging nodig maakt, voor de duur van die hulpbehoevendheid tot ten hoogste zijn grondslag verhoogd. De eerste zin vindt geen toepassing, indien de jonggehandicapte in een inrichting is opgenomen en de kosten van verblijf ten laste van een verzekering inzake ziektekosten komen.

Artikel

10

Buiten aanmerking laten van arbeidsongeschiktheid

Artikel

11

Herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel

12

Herziening bij minder dan 45% arbeidsongeschiktheid

Artikel

13

Herziening bij 45% arbeidsongeschiktheid of meer

Artikel

14

Herziening uitkering zonder wachttijd

Artikel

15

Herziening bij toeneming arbeidsongeschiktheid binnen vijf jaar

Artikel

16

Overige gronden voor herziening of intrekking

Artikel

17

Einde van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel

18

Herleving van het recht op uitkering

Indien het recht op uitkering op grond van artikel 17, eerste lid, onderdeel c, is geëindigd en de jonggehandicapte vervolgens weer in Nederland woont, herleeft het recht op uitkering met ingang van de eerste dag van de maand volgend op die waarin hij weer in Nederland is gaan wonen.

Artikel

19

Toekenning uitkering binnen vijf jaar na intrekking of niet-toekenning

Artikel

20

Heropening van de uitkering

Artikel

20a

Heropening van de uitkering na afloop vrijheidsontneming

§

2

Vakantie-uitkering

Artikel

21

Recht op vakantie-uitkering

De jonggehandicapte die over een maand recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering, heeft over die maand recht op vakantie-uitkering.

Artikel

22

Hoogte van de vakantie-uitkering

Artikel

23

Recht op vakantie-uitkering over overlijdensuitkering

De artikelen 21 en 22, eerste tot en met derde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de overlijdensuitkering, bedoeld in artikel 53.

§

3

Artikel

24

Vervallen

Artikel

25

Vervallen

Artikel

26

Vervallen

Afdeling

2

Het geldend maken van het recht op uitkering

§

1

Melding

Artikel

27

Melding gedurende wachttijd

§

2

Toekenning

Artikel

28

Toekenning arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel

29

Ingangsdatum uitkering

Artikel

30

Herziening, heropening dan wel herleving op aanvraag of ambtshalve

Artikel

31

Ingangsdatum herziening, heropening en herleving uitkering

Artikel

32

Toekenning vakantie-uitkering op aanvraag of ambtshalve

De vakantie-uitkering wordt ambtshalve of, ingeval artikel 52, eerste lid, tweede zin, toepassing vindt, op aanvraag door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen toegekend.

Artikel

33

Oproep en onderzoek door of namens het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel

34

Vergoeding kosten en tijdverlies

Opgeroepenen en, indien hun toestand geleide nodig maakt, mede hun geleiders, worden reiskosten, verblijfkosten en tijdverlies vergoed in de gevallen en volgens regels die door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen worden vastgesteld.

Artikel

35

Voorschriften van medische of administratieve aard

Artikel

36

Controlevoorschriften

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan controlevoorschriften vaststellen. Deze voorschriften mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van deze wet.

§

3

Maatregelen en boeten

Artikel

37

Gevolgen weigeren onderzoek

Artikel

38

Gevolgen niet-naleving voorschriften

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen handelt overeenkomstig artikel 37, indien de jonggehandicapte:

 • a.

  de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de door hem daartoe aangewezen deskundige krachtens artikel 35 in het belang van een behandeling of genezing of tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid en tot registratie als werkzoekende bij de Centrale organisatie voor werk en inkomen gegeven voorschriften zonder deugdelijke grond niet opvolgt;

 • b.

  zich niet, zolang als het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de door hem daartoe aangewezen deskundige te kennen heeft gegeven dit noodzakelijk te achten, onder geneeskundige behandeling stelt of indien hij de voorschriften van de behandelende arts niet opvolgt;

 • c.

  zich schuldig maakt aan gedragingen, waardoor zijn genezing wordt belemmerd of nalaat voldoende mee te werken om aanpassing aan zijn ziekte of gebrek te verkrijgen;

 • d.

  de controlevoorschriften, bedoeld in artikel 36, of de verplichting, bedoeld in artikel 55, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, niet of niet behoorlijk is nagekomen dan wel de verplichting, bedoeld in artikel 62, niet binnen de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen;

 • e.

  zijn arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt;

 • f.

  zich niet houdt aan het voorschrift, bedoeld in artikel 28, vierde lid;

 • g.

  indien de belanghebbende zonder redelijke gronden niet meewerkt aan een scholing of opleiding die wenselijk wordt geacht voor zijn inschakeling in de arbeid.

Artikel

39

Afstemming maatregel op ernst gedraging

Artikel

40

Boete bij niet-nakoming inlichtingenverplichting

Artikel

41

Voorschriften rond voorgenomen boete-oplegging

Artikel

42

Voorschriften rond boetebesluit

Artikel

43

Niet-oplegging van boete

Artikel

44

Termijnstelling van boete

Artikel

45

Afwijking 8:69 Awb

In afwijking van artikel 8:69 van de Algemene wet bestuursrecht kan de rechter in beroep of hoger beroep het bedrag waarop de boete is vastgesteld ook ten nadele van de jonggehandicapte of zijn wettelijke vertegenwoordiger wijzigen.

Artikel

46

Boetebesluit executoriale titel

Afdeling

3

De betaling van de uitkering

Artikel

47

Betaalbaarstelling

Artikel

48

Inhouding vereveningsbijdrage

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen houdt op de arbeidsongeschiktheidsuitkering, op de vakantie-uitkering en op de toeslag op de uitkering op grond van de Toeslagenwet een bedrag in, dat gelijk is aan het bedrag van de premie die een werkgever op grond van de Werkloosheidswet op het overeenkomstige loon van een werknemer, die verzekerd is op grond van die wet, inhoudt.

Artikel

49

Betaling aan instellingen

Artikel

50

Inkomsten uit arbeid tijdens uitkering

Artikel

51

Samenloop met WAO-uitkering en andere uitkeringen

Artikel

52

Betaling van vakantie-uitkering

Artikel

53

Overlijdensuitkering

Artikel

54

Verjaringstermijn

Uitkeringen op grond van deze wet die niet in ontvangst zijn genomen of zijn ingevorderd binnen twee jaren na de dag van betaalbaarstelling, worden niet meer betaald.

Artikel

55

Terugvordering

Artikel

56

Besluit als executoriale titel

Artikel

58

Onvervreemdbaarheid van verstrekkingen

Artikel

59

Niet voor beslag vatbare verstrekkingen

Niet vatbaar voor beslag zijn:

 • a.

  de verhoging, bedoeld in artikel 9;

 • b.

  de overlijdensuitkering, bedoeld in artikel 53.

Hoofdstuk

3

De invloed van de verzekering op het burgerlijk recht

Artikel

60

Samenloop aanspraken

Bij de vaststelling van de schadevergoeding, waarop de jonggehandicapte naar burgerlijk recht aanspraak kan maken ter zake van zijn arbeidsongeschiktheid, houdt de rechter rekening met de aanspraken, die hij op grond van deze wet heeft.

Artikel

61

Regresrecht

Hoofdstuk

4

Het verstrekken van inlichtingen

Artikel

62

Verplichting tot verstrekken van inlichtingen

Hoofdstuk

5

Financiering

Artikel

63

Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen beheert en administreert afzonderlijk de in artikel 64 bedoelde middelen tot dekking van de uitgaven en de uitgaven, bedoeld in artikel 65, in de vorm van een Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten dat deel uitmaakt van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel

64

Middelen tot dekking van de uitgaven

In de middelen tot dekking van de uitgaven ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten wordt voorzien door:

 • a.

  het Rijk;

 • b.

  de bedragen, bedoeld in artikel 48;

 • c.

  de boeten, bedoeld in artikel 40;

 • d.

  de bedragen die het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ontvangt met toepassing van verhaal als bedoeld in artikel 61.

Artikel

65

Uitgaven ten laste van Arbeidsongeschiktheidsfonds jonggehandicapten

Hoofdstuk

6

Vervallen

Artikel

66a

Werkzaamheden verricht door de uitvoeringsinstelling bij herziening

Vervallen

Artikel

66b

Werkzaamheden verricht door de uitvoeringsinstelling bij heropening en herleving

Vervallen

Artikel

66c

Werkzaamheden verricht door de uitvoeringsinstelling bij toekenning binnen vijf jaar na intrekking of niet-toekenning

Vervallen

Artikel

67

Verlening subsidies

Vervallen

Hoofdstuk

7

Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht en het beroep in cassatie

Artikel

68

Begrip belanghebbende

Bij een besluit op grond van deze wet dat betrekking heeft op het al dan niet bestaan of voortbestaan dan wel de mate van arbeidsongeschiktheid is belanghebbende degene op wiens aanspraken het besluit betrekking heeft.

Artikel

69

Beslistermijnen

Artikel

69a

Bijzondere beslistermijnen

Artikel

70

Beslistermijnen. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij bezwaarschriften

Artikel

71

Medische bezwaarschriftprocedure

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten, waaraan een medische of arbeidskundige beoordeling ten grondslag ligt.

Artikel

72

Beroep in cassatie

Hoofdstuk

8

Strafbepalingen

Artikel

73

Strafbepaling

Overtreding van bepalingen van een krachtens deze wet uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur voor zover uitdrukkelijk als strafbaar feit in de zin van dit artikel aangeduid, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

Artikel

73a

Strafbepaling inzake artikel 62

Vervallen

Artikel

73b

Strafbepaling inzake valse opgave/opzettelijke verzwijging

Vervallen

Artikel

73c

Strafbepaling inzake opzettelijke opgave in strijd met waarheid

Vervallen

Artikel

74

Verval van recht tot strafvordering

Het recht tot strafvordering vervalt indien het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de jonggehandicapte of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter zake van hetzelfde feit reeds een boete heeft opgelegd.

Artikel

75

Misdrijven en overtredingen

De in de artikelen 73b en 73c bedoelde strafbare feiten worden als misdrijven, de in de artikelen 73 en 73a bedoelde strafbare feiten worden als overtredingen beschouwd.

Hoofdstuk

9

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel

76

Overgangsbepaling studerende in de zin van artikel 5

Zolang op grond van artikel XII, onderdeel a, van de wet van 21 december 1995, Stb. 691, tot nadere wijziging van een aantal sociale zekerheidswetten (technische verbeteringen in verband met de wetten TAV, TBA en TZ, alsmede enige andere wijzigingen) voor een kind recht bestaat op kinderbijslag ingevolge de Algemene Kinderbijslagwet, wordt dat kind aangemerkt als studerende in de zin van artikel 5, tweede lid.

Artikel

77

Buiten toepassingverklaring van Algemene termijnenwet

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de tijdvakken van vier weken, genoemd in de artikelen 6, tweede en derde lid, 12, derde lid, 13, 14, eerste lid, 15, 19 en 20.

Artikel

78

Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel

79

Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F. H. G. de Grave
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager