Regeling vergunning biotechnologie bij dieren

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel

2

Een aanvraag voor een vergunning wordt bij de minister ingediend op een bij hem verkrijgbaar formulier.

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Bij de indiening van een aanvraag voor een vergunning en van een verzoek tot wijziging van een vergunning is een bedrag verschuldigd van € 150.

Artikel

6

Artikel

7

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, J.J. vanAartsen