Besluit wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB juli 1997

De Staatssecretaris van Justitie,
Overwegende, dat het normbedrag bedoeld in artikel 30, onderdeel c, van de Algemene bijstandswet per 1 juli 1997 wordt gewijzigd;

Besluit:

Artikel

3

De bedragen van de inkomensgrenzen, genoemd in artikel 35, derde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, worden als volgt gewijzigd:

f 1885 wordt f 1900

f 2080 wordt f 2095

f 2195 wordt f 2215

f 2300 wordt f 2320

f 2410 wordt f 2430

f 2520 wordt f 2540

f 2625 wordt f 2645

f 2735 wordt f 2755

f 2850 wordt f 2875

f 2955 wordt f 2980

f 3070 wordt f 3095 en

f 3185 wordt f 3210.

Artikel

4

De bedragen van de eigen bijdragen, genoemd in artikel 35, derde lid, van de Wet op de rechtsbijstand, worden als volgt gewijzigd:

f 350 wordt f 355

f 430 wordt f 435

f 505 wordt f 510

f 585 wordt f 590

f 665 wordt f 670

f 740 wordt f 745

f 815 wordt f 820

f 900 wordt f 905 en

f 975 wordt f 985.

Artikel

5

Indien het bij koninklijke boodschap van 22 oktober 1996 ingediende voorstel van wet (Wijzigingen van enkele bepalingen van de Wet op de rechtsbijstand, kamerstukken 1996/1997, 25066) tot wet wordt verheven, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

  • a.

    de in artikel I, onderdeel E van deze wet genoemde bedragen van de inkomensgrenzen ’f 2470’ en ’f 3530’ worden vervangen door: f 2490, onderscheidenlijk f 3560.

  • b.

    de in artikel I, onderdeel F, van deze wet genoemde bedragen van de inkomensgrenzen ’f 1885’, ’f 2080’,

    ’f 3070’, ’f 3185’ en ’f 3530’ worden vervangen door: f 1900, onderscheidenlijk f 2095, f 3095, f 3210 en f 3560.

Artikel

6

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1997.

Dit besluit is van toepassing op verzoeken om rechtsbijstand ten aanzien waarvan een beslissing wordt genomen op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel

7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit wijziging inkomensgrenzen en eigen bijdragen WRB juli 1997.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Staatssecretaris voornoemd, N.P.Levenkamp