Besluit van 19 juli 1997 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 78, zesde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Besluit premiedifferentiatie WAO)

Besluit premiedifferentiatie WAO

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 1996, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/WV/96/4867a;
De Raad van State gehoord (advies van 11 februari 1997, nr. W12.96.0569);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli 1997, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/WV/97/2689;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Algemene begrippen

Artikel

2

Rekenpercentage

Artikel

3

Gemiddeld percentage

Artikel

4

Berekening opslag of korting grote werkgevers

Artikel

4a

Berekening opslag of korting kleine werkgevers

Artikel

4b

Afkoopsom trap op/trap af-werkgever

Vervallen

Artikel

4c

Verhoging en verlaging met maximaal één procentpunt

Vervallen

Artikel

5

Overgang van onderneming

Artikel

6

Regres en premievermindering grote werkgevers

Artikel

7

Niet gedurende gehele berekeningstijdvak grote werkgever

Artikel

8

Premiepercentage startende grote werkgever

Artikel

9

Minimum- en maximumpremie

Artikel

10

Algemene overgangsbepalingen

Artikel

11

Overgangsbepalingen voor specifieke werkgevers

Artikel

13

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit premiedifferentiatie WAO.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F. H. G. de Grave
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager