Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 juni 2015, nr. WJZ/15090306, houdende regels inzake de uitgifte van vergunningen voor resterende frequentieruimte in de bovenregionale kavel (Regeling restcapaciteit bovenregionale kavel 2015)

Regeling restcapaciteit bovenregionale kavel 2015

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel

1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

8

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling restcapaciteit bovenregionale kavel 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage
De Minister van Economische Zaken,H.G.J.Kamp

Bijlage

1

Model voor een aanvraag als bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Regeling restcapaciteit bovenregionale kavel 2015

Aan

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., mr. C.A. de Zeeuw, notaris,

New Babylon, receptie 2e verdieping,

Bezuidenhoutseweg 57

2594 AC Den Haag

Naam vergunninghouder: ......................................................

Hiermee dien ik een aanvraag in1Zie voor de aanvraagtermijn artikel 3, eerste lid, onder a, van de Regeling. om verlening van een of meer vergunningen voor digitale radio-omroep voor de periode tot en met 31 augustus 2017 overeenkomstig de hieronder gegeven specificaties.

Toelichting:

In de onderstaande tabel is in de linker kolom per allotment2Onderaan deze bijlage is een omschrijving van de allotments opgenomen. aangegeven hoeveel capaciteitseenheden beschikbaar zijn (conform artikel 2, eerste lid, van de regeling). In de tweede en derde kolom kunnen capaciteitseenheden worden aangevraagd waarover wordt beslist in de eerste respectievelijk de tweede en de derde verdeelronde. Voor de eerste verdeelronde kan in bepaalde gevallen een aanvrager per allotment (maximaal) één capaciteitseenheid aanvragen voor aanvulling van de simulcastvoorziening, namelijk in het allotment of de allotments waar hij dekking heeft met zijn analoge radiovergunning maar nog geen dekking heeft voor digitale radio. In welke gevallen hiervan sprake is, is aangeduid in bijlage 2. Hiernaast kan een aanvrager capaciteitseenheden aanvragen voor ander gebruik dan voor aanvulling van de simulcastvoorziening. Dit deel van de aanvraag komt (eerst) aan de orde in de tweede verdeelronde waarin een aanvrager per allotment (maximaal) één capaciteitseenheid kan verkrijgen. Indien dit deel van de aanvraag meer dan één capaciteitseenheid per allotment betreft, komt het resterende deel van de aanvraag aan de orde in de derde verdeelronde. In de derde verdeelronde is er geen beperking aan het aantal per allotment te verlenen capaciteitseenheden. Uiteraard is het niet zinvol meer capaciteitseenheden aan te vragen dan ten behoeve van de verdeling in een allotment beschikbaar zijn. De wijze van verdeling van de beschikbare frequentiecapaciteit is vastgelegd in artikel 6 van de regeling en is toegelicht in paragrafen 2 en 3 van de toelichting.

Voor de toegedeelde frequentieruimte wordt per capaciteitseenheid een vergunning verleend (artikel 6, zesde lid, van de regeling). De simulcastverplichting wordt (alleen) verbonden aan vergunningen die voor aanvulling van de simulcastvoorziening zijn verleend.

6 B

(1 eenh.)

□ 1 capaciteitseenheid*

□ 1 capaciteitseenheid*/**

7 A

(9 eenh.)

□ 1 capaciteitseenheid*

.... (...............) *** capaciteitseenheden

9 D – N

(10 eenh.)

□ 1 capaciteitseenheid*

.... (...............) *** capaciteitseenheden

9 D -Z

(14 eenh.)

□ 1 capaciteitseenheid*

.... (...............) *** capaciteitseenheden

* indien gewenst aankruisen

** omdat in allotment 6B slechts één capaciteitseenheid beschikbaar is, zal deze na de eerste of tweede verdeelronde verdeeld zijn, zodat op voorhand vast staat dat voor de derde verdeelronde in dit allotment geen capaciteit meer beschikbaar zal zijn.

*** vermelding van het gevraagde aantal capaciteitseenheden in cijfers en ook (tussen haakjes) voluit geschreven.

Ondertekening

Ondergetekende verklaart:

 • dat de gegevens naar waarheid zijn ingevuld; en

 • dat hij/zij namens de vergunninghouder bevoegd is om deze aanvraag in te dienen.

  • Naam en functie: ...................................................................................................

   Informatie of bijgevoegde bescheiden waaruit blijkt dat de indiener van de aanvraag bevoegd is deze aanvraag namens de vergunninghouder in te dienen (bijv. door bijvoeging van een uittreksel uit het handelsregister of een kopie van de statuten): .....

  • Plaats en datum ..................................................................................................

  • Handtekening .......................................................................................................

  • Bevoegdheid:

Omschrijving van de in artikel 1, onderdeel f, van de regeling genoemde allotments:

 • allotment 6B betreft de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en het grootste deel van de provincie Flevoland (DVB allotment HOL0902H, de frequenties 182.880 MHz – 184.416 MHz);

 • allotment 7A betreft de provincies Brabant en Limburg (DVB allotment HOL0905H, de frequenties 188.160 MHz – 189.696 MHz);

 • allotment 8A betreft de provincies Zuid Holland en Utrecht en een deel van de provincies Noord-Holland en Flevoland (DVB allotment HOL0903H, de frequenties 195.168 MHz – 196.704 MHz);

 • allotment 9D-N betreft de provincie Friesland en een deel van de provincie Noord-Holland. (DVB allotment HOL0906H, de frequenties 207.296 MHz – 208.832 MHz);

 • allotment 9D-Z betreft de provincie Zeeland (DVB allotment HOL0901H, de frequenties 207.296 MHz – 208.832 MHz).

De voornoemde allotments zijn weergegeven op de onderstaande kaart. In het vijfde allotment (8A) is geen frequentiecapaciteit meer beschikbaar zodat dit allotment niet in de bovenstaande tabel is opgenomen.

Bijlage

2

Overzicht van de allotments die zijn gekoppeld aan vergunningen voor commerciële niet-landelijke FM-radio en commerciële middengolfradio ter aanvulling van de simulcastvoorziening, als bedoeld in artikel 1, onderdeel i, van de Regeling restcapaciteit bovenregionale kavel 2015

In de onderstaande tabellen worden de in artikel 1, onder c en d, omschreven niet-landelijke FM-vergunningen en middengolfvergunningen vermeld (kolom 1) waarvan de houder voor aanvulling van de simulcastvoorziening een extra vergunning voor digitale radio-omroep kan aanvragen voor een allotment, zijnde het allotment genoemd in kolom 2.

Voor andere soortgelijke vergunningen voor analoge radio-omroep geldt dat hetzij het theoretische analoge verzorgingsgebied daarvan reeds geheel wordt gedekt door de vergunning voor digitale radio-omroep waarover de vergunninghouder beschikt, hetzij de betreffende vergunninghouder niet beschikt over een vergunning voor digitale radio-omroep omdat hij op een andere wijze aan zijn digitaliseringsverplichting voldoet.

De vergunning met kenmerk AT-EZ/ 5096488 (kavel B1)

allotment 9D-N

De vergunning met kenmerk AT-EZ/ 5096425 (kavel B3)

allotment 9D-N

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096382 (kavel B17)

allotment 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/ 5096374 (kavel B20)

allotment 7A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096381 (kavel C1)

allotments 7A, 8A, 9D-N en 9D-Z

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096266 (kavel C2)

allotments 6B, 7A 9D-N en 9D-Z

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5403765 (kavel C7)

allotments 6B, 7A, 9D-N en 9D-Z

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5096377 (kavel C9)

allotments 6B en 7A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/5403824 (kavel C10)

allotments 6B en 8A

De vergunning met kenmerk AT-EZ/6165419 (kavel C12)

allotments 6B, 7A en 9D-Z

1 Omschrijving van de in de tabel genoemde allotments: zie bijlage 1