Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 25 november 2015, nr. IENM/BSK-2015/231783, houdende regels voor het subsidiëren van het verwijderen van asbestdaken (Subsidieregeling verwijderen asbestdaken)

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Artikel

1

Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • asbestdak: asbesthoudend materiaal toegepast als dakbedekking;

 • gecertificeerd bedrijf: bedrijf dat in het bezit is van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

 • Kaderbesluit: Kaderbesluit subsidies I en M;

 • landelijk asbestvolgsysteem: digitale voorziening voor het registreren en melden van stappen in de procedure van asbestverwijdering, raadpleegbaar op: www.asbestvolgsysteem.nl;

 • minister: Minister van Infrastructuur en Milieu.

Artikel

2

Doel van de regeling

Deze regeling heeft tot doel het stimuleren van de verwijdering van asbestdaken.

Artikel

3

Verstrekken van subsidie

Artikel

4

Subsidieplafond en wijze van verdelen

Artikel

5

Subsidiebedrag

Artikel

6

Aanvraag en aanvraagtermijn

Artikel

7

Afwijzingsgronden

De minister beslist afwijzend op een aanvraag om subsidie indien:

 • a.

  het asbestdak niet is verwijderd;

 • b.

  de verwijdering van het asbestdak niet is uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf;

 • c.

  de verwijdering van het asbestdak heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2016, of

 • d.

  in de aanvraag wordt verzocht om uitbetaling van de subsidie op een rekening die niet van de aanvrager is.

Artikel

8

Vaststelling

De minister stelt binnen dertien weken na ontvangst van de subsidieaanvraag de subsidie vast zonder voorafgaande verleningbeschikking.

Artikel

9

Inwerkingtreding

Artikel

10

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,S.A.M.Dijksma