Besluit van 22 oktober 1969, tot uitvoering van artikel 58, vierde lid, van de Kernenergiewet

Besluit taakvervulling ambtenaren keuringsdiensten Kernenergiewet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 8 mei 1969, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie Milieu- en Voedingshygiëne, Hoofdafdeling Kernenergie en Stralenbescherming, No. 125856, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken;
De Raad van State gehoord (advies van 4 juni 1969, no. 43);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 6 oktober 1969, Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid, Directie Milieu- en Voedingshygiëne, Hoofdafdeling Kernenergie en Stralenbescherming, No. 131228, uitgebracht in overeenstemming met Onze voornoemde Minister;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

Artikel

2

Indien bij een incident radioactieve stoffen zijn betrokken en daardoor aanmerkelijk gevaar voor de openbare gezondheid te duchten is, verrichten de ambtenaren het nodige onderzoek inzake straling en besmetting.

Artikel

4

Indien in het kader van de taakvervulling van de ambtenaren onderzoek nodig is dat niet kan worden verricht in het laboratorium van de Voedsel en Waren Autoriteit waarbij zij zijn aangesteld, kan dit onderzoek op verzoek worden uitgevoerd in het laboratorium van een andere keuringsdienst en in bijzondere gevallen door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Bilthoven.

Artikel

5

Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

Soestdijk
JULIANA.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid, R. J. H. KRUISINGA.
De Minister van Justitie, C. H. F. POLAK.