Besluit van 9 december 1980, houdende regelen ten aanzien van de in- en uitvoer van bepaalde landbouwgoederen

In- en uitvoerbesluit landbouwgoederen 1980

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, K. H. Beyen, van Onze Minister van Landbouw en Visserij en van de Staatssecretaris van Financiën, van 23 september 1980, no. 680/772 W. J. A., gehoord de Commissie Regelingen In- en uitvoerwet, door de Sociaal-Economische Raad ingesteld op grond van artikel 43 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie (Stb. 1950, K 22);
Overwegende, dat naar Ons oordeel het belang van de volkshuishouding vereist nieuwe regelen te stellen ten aanzien van de in- en uitvoer van bepaalde landbouwgoederen, ten einde in Nederland uitvoering te kunnen geven aan in het kader van het communautair landbouwbeleid daaromtrent door de Raad of de Commissie van de Europese Gemeenschappen gestelde regelen;
Gelet op de artikelen 2, 2a, 4 en 17 van de In- en uitvoerwet (Stb. 1962, 295);
De Raad van State gehoord (advies van 28 oktober 1980, no. 801022/21);
Gezien het nader rapport van de voornoemde Staatssecretarissen en van Onze voornoemde Minister van 2 december 1980, no. 680/1014 W.J.A.;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel

1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Gemeenschap: de Europese Economische Gemeenschap;

Verdrag: het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (Trb. 1957, 91);

Raad: de Raad van Ministers van de Europese Gemeenschappen;

Commissie: de Commissie van de Europese Gemeenschappen;

derde land: een land, dat geen lid is van de Europese Economische Gemeenschap;

communautaire regeling: een door de Raad of de Commissie vastgestelde verordening of beschikking, houdende maatregelen voor het handelsverkeer tussen de Gemeenschap en derde landen of tussen de Lid-Staten der Gemeenschap onderling van een of meer goederen;

invoercertificaat: een document, dat ingevolge een communautaire regeling bij de invoer van een in die regeling omschreven of aangeduid goed moet worden overgelegd en dat het recht en de plicht meebrengt tot het invoeren van het in het document omschreven of aangeduide goed tijdens de geldigheidsduur van dat document;

uitvoercertificaat: een document, dat ingevolge een communautaire regeling bij de uitvoer van een in die regeling omschreven of aangeduid goed moet worden overgelegd en dat het recht en de plicht meebrengt tot het uitvoeren van het in het document omschreven of aangeduide goed tijdens de geldigheidsduur van dat document;

Onze Minister: Onze Minister van Landbouw en Visserij.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Artikel

7

Vervallen

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10

Artikel

11

Artikel

12

Artikel

13

Artikel

13a

Vervallen

Artikel

14

Vervallen

Artikel

15

Vervallen

Artikel

16

Vervallen

Artikel

17

Vervallen

Artikel

18

Waarborgsommen als bedoeld in artikel 4, derde lid, die ingevolge de communautaire regeling op grond waarvan zij zijn gestort geheel of ten dele niet kunnen worden vrijgegeven en evenmin ingevolge enig communautair voorschrift in mindering dienen te worden gebracht op de ten laste van de Gemeenschap komende uitgaven, vervallen aan de Staat en maken deel uit van de ontvangsten van afdeling A van het Landbouw-Egalisatiefonds.

Artikel

19

Artikel

21

Artikel

22

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State en de Algemene Rekenkamer.

Lage Vuursche
Beatrix
De Staatssecretaris van Economische Zaken, K. H. Beyen
De Minister van Landbouw en Visserij, G. J. M. Braks
De Staatssecretaris van Financiën, M. J. J. van Amelsvoort
De Minister van Justitie a.i., H. Wiegel

Bijlage

De in deze bijlage aangewezen goederen worden telkens aangeduid door middel van de hoofdstukken, posten of codes van de Gecombineerde Nomenclatuur, bedoeld in artikel 1 van verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PbEG L 256). Elke aldus opgenomen vermelding omvat alle goederen, welke ingevolge de bepalingen van bedoelde verordening onder die vermelding worden ingedeeld, met dien verstande dat vermeldingen voorafgegaan door de aanduiding "ex" slechts de daarbij ingedeelde goederen omvatten voor zover zulks blijkt uit de daaraan toegevoegde omschrijving.

Deel I

Goederen vallende onder een verordening tot regeling van een of meer landbouwmarkten, aangevuld met de daarmede geassimileerde goederen en met aardappelen en ethylalcohol

Hoofdstuk 1

Levende dieren met uitzondering van

0101 1910

slachtpaarden

Hoofdstuk 2

Vlees en eetbare slachtafvallen met uitzondering van

ex

02.05

vlees van paarden, vers, gekoeld of bevroren

0210 9010

vlees van paarden, gepekeld of gedroogd

Hoofdstuk 3

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren

Hoofdstuk 4

Melk en zuivelprodukten; vogeleieren; natuurhonig; eetbare produkten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

met uitzondering van

0403 1051

yoghurt, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao, ook indien ingedikt

t/m

0403 1099

0403 9071

karnemelk, gestremde melk en room, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, gearomatiseerd

t/m

of met toegevoegde vruchten of cacao, ook indien ingedikt

0403 9099

04.09

natuurhonig

Post 05.04

Darmen, blazen en magen van dieren, andere dan die van vissen, in hun geheel of in stukken

Post 05.11

Produkten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; dode dieren van de soorten bedoeld bij hoofdstuk 1 of 3, niet geschikt voor menselijke consumptie

met uitzondering van

0511 9110

visafvallen

0511 9910

pezen en zenen; snippers en dergelijke afval van ongelooide huiden of vellen

Hoofdsuk 6

Levende planten en produkten van de bloementeelt

met uitzondering van

0601 2010

cichoreiplanten en -wortels

Hoofdstuk 7

Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden

met uitzondering van

07l0.40

suikermaïs, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren

0711 9030

suikermaïs, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie

Hoofdstuk 8

Fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen met uitzondering van

08.03

bananen, 'plantains' daaronder begrepen, vers of gedroogd

0804.30

ananassen, vers of gedroogd

Hoofdstuk 9

Koffie, thee, maté en specerijen met uitzondering van

09.01

koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters en schillen, van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding

09.03

maté

Hoofdstuk 10

Granen

Hoofdstuk 11

Produkten van de meelindustrie; mout; zetmeel; inuline; tarwegluten

met uitzondering van

ex

1105.10

meel geschikt voor menselijke consumptie en gries, van aardappelen

1105.20

vlokken van aardappelen

Hoofdstuk 12

Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder met uitzondering van

ex

12.11

planten, plantedelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insekten of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden, vers of gedroogd, ook indien gesneden, gebroken of in poedervorm, niet bestemd voor menselijke consumptie

1212 9910

cichoreiwortels van de variëteit 'Cichorium intybus sativum'

Onderverdeling

1302.13

Sappen en extracten, van hop

Onderverdeling

ex 1302.20

Pectinestoffen en pectinaten

Post 15.01

Reuzel; andere varkensvet en vet van gevogelte, gesmolten, ook indien geperst of met behulp van oplosmiddelen geëxtraheerd

Post 15.02

Rund-, schape- of geitevet, ruw of gesmolten, ook indien geperst of met behulp van oplosmiddelen geëxtraheerd

Post 15.03

Varkensstearine, spekolie, oleostearine, oleomargarine en talkolie, niet geëmulgeerd, niet vermengd, noch op andere wijze bereid

Post 15.04

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

Posten 15.07 t/m 15.15

Plantaardige vetten en vette oliën (jojobaolie daaronder begrepen), alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd

met uitzondering van

15l5.60

jojobaolie en fracties daarvan

Post 15.16

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid

met uitzondering van

1516 2010

gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde 'opalwax'

Post 15.17

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 15.16

met uitzondering van

1517 1010 en

met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

1517 9010

1517 9093

mengsels en bereidingen voor menselijke consumptie van de soorten gebruikt als preparaten voor het insmeren van bakvormen

Onderverdelingen 1518 0031 en 1518 0039

Mengsels van plantaardige oliën, vloeibaar, voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van produkten voor menselijke consumptie

Post 15.22

Degras; afvallen, afkomstig van de behandeling van vetstoffen of van dierlijke of plantaardige was

met uitzondering van

1522 0010

degras

Hoofdstuk 16

Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

Post 17.01

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere saccharose, in vaste vorm

Post 17.02

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm;

suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd;

karamel

met uitzondering van

1702.50

chemisch zuivere fructose

1702 9010

chemisch zuivere maltose

Post 17.03

Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker

Post 18.02

Cacaodoppen, cacaoschillen, cacaovliezen en andere afvallen van cacao

Hoofdstuk 20

Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantedelen

met uitzondering van

2001 9030

suikermaïs, bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur

2001 9040

broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur

2004 1091

bereidingen van aardappelen in de vorm van meel, gries of vlokken, bevroren

2004 9010

suikermaïs, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren

2005 2010

bereidingen van aardappelen in de vorm van meel, gries of vlokken, niet bevroren

2005.80

suikermaïs, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren

2008 1110

pindakaas

2008.91

palmharten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 9985

maïs, andere dan suikermaïs, op andere wijze bereid of verduurzaamd

2008 9991

broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

Onderverdelingen 2106 9030 t/m 2106 9059

Suikerstroop, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Post 22.04

Wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen; druivemost, anders dan bedoeld bij post 20.09

Post 22.06

Andere gegiste dranken (bij voorbeeld appelwijn, perewijn, honigdrank)

Post 22.07

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80% vol of meer;

ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

Onderverdelingen 2208 9091 en 2208 9099

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80% vol

Onderverdelingen 2209 0011 en 2209 0019

Wijnazijn

Hoofdstuk 23

Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren

Onderverdelingen 3502 1091 en 3502 1099

Ovoalbumine, geschikt voor menselijke consumptie

Onderverdelingen 3502 9051 en 3502 9059

Lactoalbumine, geschikt voor menselijke consumptie

Post 53.01

Vlas, ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van vlas

Post 53.02

Hennep (Cannabis sativa L.), ruw of bewerkt, doch niet gesponnen; werk en afval (afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), van hennep

Deel II

Goederen vallende onder verordening (EEG) nr. 3033/80 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 november 1980 tot vaststelling van de handelsregeling die van toepassing is op bepaalde goederen, verkregen door verwerking van landbouwprodukten (PbEG L 323).

Onderverdeling 0710.40

Suikermaïs, ook indien gestoomd of in water gekookt, bevroren

Onderverdeling 0711 9030

Suikermaïs, voorlopig verduurzaamd (bij voorbeeld door middel van zwaveldioxyde of in water waaraan, voor het voorlopig verduurzamen, zout, zwavel of andere stoffen zijn toegevoegd), doch als zodanig niet geschikt voor dadelijke consumptie

Onderverdelingen 1517 1010 en 1517 9010

Margarine en mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van en verschillende vetten en oliën bedoeld bij dit hoofdstuk, andere dan de vetten en oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 15.16, met een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen van meer dan 10 doch niet meer dan 15 gewichtspercenten

Post 17.04

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen) met uitzondering van

1704 9010 zoethoutextract (drop), bevattende meer dan 10 gewichtspercenten saccharose, zonder andere toegevoegde stoffen

Post 18.06

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

Hoofdstuk 19

Bereidingen van graan, van meel, van zetmeel of van melk; gebak

Onderverdeling 2001 9030

Suikermaïs, bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur

Onderverdeling 2001 9040

Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, bereid of verduurzaamd in azijn of in azijnzuur

Onderverdeling 2004 1091

Bereidingen van aardappelen in de vorm van meel, gries of vlokken, bevroren

Onderverdeling 2004 9010

Suikermaïs, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, bevroren

Onderverdeling 2005 2010

Bereidingen van aardappelen, in de vorm van meel, gries of vlokken, niet bevroren

Onderverdeling 2005.80

Suikermaïs, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren

Onderverdeling 2008 1110

Pindakaas

Onderverdeling 2008.91

Palmharten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

Onderverdeling 2008 9985

Maïs, andere dan suikermaïs, op andere wijze bereid of verduurzaamd

Onderverdeling 2008 9991

Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantedelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd

Onderverdeling 2101 3019

Gebrande koffiesurrogaten, andere dan gebrande cichorei

Onderverdeling ex 2101 3099

Extracten van gebrande koffiesurrogaten, andere dan van gebrande cichorei

Onderverdelingen 2102 1031 en 2102 1039

Levende bakkersgist

Post 21.05

Consumptie-ijs, ook indien cacao bevattend

ex Post 21.06

Produkten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen, die suiker, zuivelprodukten, granen of produkten op basis van granen bevatten

Onderverdelingen 2202 9091 t/m 2202 9099

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchte- en groentesappen bedoeld bij post 20.09, bevattende produkten bedoeld bij de posten 04.01 t/m 04.04 of vetstoffen afkomstig van produkten bedoeld bij de posten 04.01 t/m 04.04

Onderverdeling 2905.43

Mannitol

Onderverdeling 2905.44

D-glucitol (sorbitol)

Post 35.01

Caseïne, caseïnaten en andere derivaten van caseïne; lijm van caseïne met uitzondering van

3 501 9010 lijm van caseïne

Post 35.05

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bij voorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeelmet uitzondering van

3505 1050 zetmeel door ethervorming of door verestering gewijzigd

Onderverdeling ex 3809.10

Appreteermiddelen op basis van zetmeel of van zetmeelhoudende stoffen

Onderverdeling 3823.60

Sorbitol, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2905.44