Sociaal statuut verzelfstandiging Rijks Computercentrum

De minister van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel

1

Dit besluit verstaat onder:

N.V. RCC:

N.V. RCC v/h Rijks Computercentrum;

overgangsdatum:

datum van oprichting van de N.V. RCC;

personeelslid:

degene die op de dag voor de overgangsdatum in dienst is bij het Rijks Computercentrum, hetzij als ambtenaar, hetzij op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht;

functie:

het samenstel van werkzaamheden waarmee een personeelslid op de dag voorafgaande aan de overgangsdatum, overeenkomstig hetgeen hem door het daartoe bevoegde gezag is opgedragen, is belast;

ARAR:
AOB:

Arbeidsovereenkomstenbesluit (Stb. 1931, 354);

arbeidsvoorwaardenregeling:

het geheel van arbeidsvoorwaarden die vanaf de overgangsdatum op de arbeidsverhouding van het personeelslid met de NV RCC van toepassing zijn.

Artikel

2

Uiterlijk twee maanden voor de overgangsdatum ontvangt het personeelslid de schriftelijke mededeling namens de minister van Binnenlandse Zaken dat zijn dienstverband bij het Rijks Computercentrum conform artikel 6 van die wet op de overgangsdatum van rechtswege zal overgaan in dienst bij de N.V. RCC.

De mededeling omvat tevens informatie omtrent de aard van het dienstverband met de N.V. RCC, de functie die het personeelslid vanaf de overgangsdatum zal vervullen, het salaris dat hij zal genieten en de overige arbeidsvoorwaarden die voor hem zullen gelden.

Artikel

3

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

6

Waar in de arbeidsvoorwaardenregeling gesproken wordt van diensttijd wordt hieronder mede begrepen de tijd die in de ambtelijke rechtspositieregelingen die op het personeelslid voor de overgangsdatum van toepassing zijn, wordt aangemerkt als enkelvoudige diensttijd.

Artikel

7

De bij het Rijks Computercentrum gehanteerde regelingen inzake reiskosten woon-werkverkeer, toelage onregelmatige dienst, overwerk, telefoonkosten, onkosten dienstreizen, representatiekosten, verhuiskosten, verplaatsingskosten, studiefaciliteiten volgens de Studiefaciliteitenregeling Rijkspersoneel 1971, BZB, EHBO en bereikbaarheidsdiensten blijven na de overgangsdatum van toepassing, zolang ter zake geen N.V. RCC-regeling tot stand is gekomen.

Artikel

8

e bij het Rijks Computercentrum gehanteerde regelingen inzake vakbondsfaciliteiten blijven na de overgangsdatum van toepassing tot het tijdstip waarop tussen de N.V. RCC en de vakorganisaties een nieuwe regeling is overeengekomen.

Artikel

9

Tot aan het moment waarop ingevolge wettelijke verplichtingen een ondernemingsraad is ingesteld, blijft de dienstcommissie van het Rijks Computercentrum na de overgangsdatum functioneren als personeelsvertegenwoordiging. Over onderwerpen die krachtens de Wet op de Ondernemingsraden overleg vereisen met een ondernemingsraad zal met deze personeelsvertegenwoordiging overleg worden gevoerd.

Artikel

10

Op het personeelslid aan wie voor de overgangsdatum met toepassing van de artikelen 16 tot en met 20d, artikel 32 onder a of b, artikel 33a dan wel artikel 34 tot en met 34d ARAR, buitengewoon verlof is verleend dat op de overgangsdatum nog niet is beëindigd, blijft een overeenkomstige regeling van toepassing.

Artikel

11

Artikel

12

Er zal een CAO worden afgesloten tussen de N.V. RCC en de ambtenarenbonden.

Artikel

13

Dit besluit kan worden aangehaald als Sociaal statuut verzelfstandiging Rijks Computercentrum.

Artikel

14

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wet N.V. RCC. De tekst van dit besluit wordt bij de daarbij behorende toelichting in de Nederlandse Staatscourant geplaatst.

's-Gravenhage
De minister van Binnenlandse ZakenC.I.Dales