Wet van 11 december 2000, houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit)

Wet bevordering eigenwoningbezit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen omtrent het aan mensen in lagere inkomensgroepen toekennen van een bijdrage ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

1

Algemene bepalingen

§

1

Definities

Artikel

1

Definities

Artikel

1a

Inkomens- en loonbegrippen

Vervallen

§

2

Overige begripsomschrijvingen

Artikel

2

Bewoningssituatie

Artikel

3

Toetsinkomen

Artikel

4

Toetsvermogen

Artikel

5

Kosten van verkrijgen in eigendom

Vervallen

Hoofdstuk

2

Het recht op de eigenwoningbijdrage voor het in eigendom verkrijgen en vervolgens kunnen blijven bewonen van een woning

§

1

Het recht op de eigenwoningbijdrage

Artikel

6

Omschrijving recht

§

2

Eisen die gelden voor elke toekenning

Artikel

7

Inschrijving basisregistratie personen

Artikel

8

Maximaal toegestaan inkomen

Vervallen

Artikel

9

Maximaal toegestaan toetsvermogen

Een eigenwoningbijdrage wordt niet toegekend als het toetsvermogen voor een eenpersoonshuishouden of een eenpersoonsouderenhuishouden meer bedraagt dan het eerstgenoemde drempelbedrag, genoemd in artikel 9.4a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001, en voor een tweepersoonshuishouden of een tweepersoonsouderenhuishouden meer bedraagt dan het tweede genoemde drempelbedrag, genoemd in artikel 9.4a, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Artikel

10

Hypotheekgarantie

§

3

Eisen die slechts gelden voor primaire toekenningen

3.1

Eisen aan degenen die behoren tot het huishouden van de eigenaar-bewoner

Artikel

11

Leeftijdsgrens

Voor een primaire toekenning is vereist dat de eigenaar-bewoner op de peildatum 18 jaar of ouder is.

Artikel

12

Eigenaar-bewoner geen eigenaar voor eigendomsoverdracht

Voor een primaire toekenning is vereist dat de eigenaar-bewoner gedurende een tijdvak van ten minste drie jaar tot de datum van eigendomsoverdracht geen eigenaar is geweest van een woning waar hij zijn hoofdverblijf had.

Artikel

13

Latere inschrijving basisregistratie personen/bewoning

Artikel

14

Rechtmatig verblijf in Nederland

Vervallen

3.2

Eisen aan de woning

Artikel

15

Maximale koopsom, maximale hypothecaire lening

Artikel

16

Differentiatie op basis van regionale woningmarkt

Vervallen

Artikel

17

Garantiecertificaat voor nieuwbouw

Vervallen

Artikel

18

Bestaande woning: taxatierapport

Vervallen

Artikel

19

Bestaande woning moet in goede staat zijn

Vervallen

Artikel

20

Bestaande woning niet op ernstig verontreinigde grond

Vervallen

Artikel

21

Woonwagens en woonschepen

Vervallen

3.3

Overige eisen

Artikel

22

Beperkende bedingen in verband met de verkrijging in eigendom

Vervallen

Artikel

23

Nadere eisen met betrekking tot de hypothecaire lening

Voor een primaire toekenning is vereist dat de hypothecaire lening wordt afgesloten voor een bij ministeriële regeling te bepalen rentevaste periode.

§

3a

Eisen die slechts gelden voor toekenningen na het tweede vijfjaarstijdvak

Artikel

23a

Vereisten voor ewb na 10 jaar

Op een toekenning van een eigenwoningbijdrage na het tweede vijfjaarstijdvak is artikel 23 van overeenkomstige toepassing.

§

4

Hardheid, overgang ewb bij verlies eigendom

Artikel

24

Hardheid

Artikel

25

Overgang ewb bij verlies eigendom

Hoofdstuk

3

De hoogte van de eigenwoningbijdrage

Artikel

26

Bepaling toetsrente

Artikel

27

Berekening fiscaal effect

Artikel

28

Bepaling minimum-inkomensijkpunt

Vervallen

Artikel

29

Bepaling financieringslastnorm en opslagpercentage

Artikel

30

Berekening hoogte ewb

Artikel

31

Maximale ewb

Vervallen

Artikel

32

Toeslagen

Vervallen

Hoofdstuk

4

Vangnetregeling

Artikel

33

Definities t.b.v. vangnetregeling

Vervallen

Artikel

34

Het recht op een bijzondere bijdrage

Vervallen

Artikel

35

Procedure bijzondere bijdrage

Vervallen

Artikel

36

Verrekening en terugvordering

Vervallen

Artikel

37

Privacybescherming

Vervallen

Artikel

38

Hardheid

Vervallen

Hoofdstuk

5

Het recht op de eigenwoningbijdrage na het derde vijfjaarstijdvak

Artikel

39

Vereisten voor ewb na 15 jaar

Artikel

40

Berekening hoogte van de ewb na 15 jaar

Hoofdstuk

6

Wijziging van bedragen en factoren

Artikel

41

Wijziging

Hoofdstuk

7

Aanvraag, toekenning en betaling

Artikel

42

Aanvraag

Artikel

43

Beslistermijnen, aanvulling aanvraag voor een primaire toekenning

Artikel

44

Uitbetaling

Artikel

45

Beschikken over bijdrage

Hoofdstuk

8

Informatieplicht, verificatie, opschorting, herziening en terugvordering

Artikel

46

Informatieplicht huishouden eigenaar-bewoner

Artikel

47

Informatieplicht financier

Artikel

48

Controle vermogen

Vervallen

Artikel

49

Opschorten

Onze Minister kan de uitbetaling van de eigenwoningbijdrage geheel of gedeeltelijk opschorten als hij redelijkerwijs kan vermoeden dat ten onrechte of tot een te hoog bedrag een eigenwoningbijdrage is toegekend of dat niet langer is voldaan aan een eis voor de primaire toekenning.

Artikel

50

Herzien en terugvorderen

Artikel

51

Invorderen

Hoofdstuk

9

Bestuurlijke informatieverschaffing, toezicht op de naleving en voorlichting

Artikel

52

Informatieverstrekking algemeen

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen de bij die maatregel aangewezen personen en instanties, met uitzondering van degenen die tot het huishouden van de eigenaar-bewoner behoren, worden verplicht kosteloos gegevens en afschriften van stukken te verstrekken aan burgemeester en wethouders en Onze Minister, voorzover die verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van deze wet. Bij die maatregel kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot die verstrekking.

Artikel

53

Informatie door b&w

Burgemeester en wethouders verstrekken desgevraagd aan Onze Minister de gegevens over de uitvoering van deze wet, alsmede inzage in de stukken daarover, op de wijze als door Onze Minister bepaald.

Artikel

54

Burgerservicenummer

In de administratie over de uitvoering van deze wet wordt het burgerservicenummer opgenomen van degenen die tot het huishouden van de eigenaar-bewoner behoren. Bij de verstrekking van gegevens over de uitvoering van deze wet wordt gebruik gemaakt van dit burgerservicenummer. Onder burgerservicenummer wordt verstaan: het nummer, bedoeld in artikel 1, onder b, van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Artikel

55

Toezicht op de naleving

Artikel

56

Afwijking bij algemene maatregel van bestuur

Vervallen

Artikel

57

Voorlichting

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de voorlichting over deze wet.

Hoofdstuk

10

Wijziging andere wetten, overgangs- en slotbepalingen

§

1

Wijziging andere wetten

Artikel

60

Vervallen

§

2

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel

61

Nadere regels bij amvb

Vervallen

Artikel

62

Voorhangprocedures

Vervallen

Artikel

63

Overgangsrecht

Met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet worden geen koopgewenningssubsidies vastgesteld op voet van enige daarop betrekking hebbende regeling van Onze Minister.

Artikel

63a

Overgangsrecht met betrekking tot inkomen en vermogen

Vervallen

Artikel

64

Evaluatie

Artikel

65

Inwerkingtreding

Artikel

66

Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet bevordering eigenwoningbezit.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, J. W. Remkes
De Staatssecretaris van Financiën, W. J. Bos
De Minister van Justitie, A. H. Korthals