Besluit van 6 februari 2001, houdende vaststelling van de regels rond het recht op militair arbeidsongeschiktheids- of invaliditeitspensioen voor het bereiken van de leeftijd van 65 jaar (Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen)

Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie van 19 februari 1999, nr. P/99000777;
De Raad van State gehoord (advies van 27 april 1999, No. W07.99.0082/II);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Defensie van 1 februari 2001, nr. P/2001000559;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf

1

Algemene bepalingen

Artikel

1

Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  militair: de beroepsmilitair, dienstplichtige of reservist;

 • b.

  WAO: de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

 • c.

  arbeidsongeschiktheidsuitkering: een uitkering ingevolge de WAO, de aanspraak op vakantie-uitkering daaronder begrepen;

 • d.

  ontslaguitkering: een uitkering ingevolge het Werkloosheidsbesluit defensie-personeel of het Werkloosheidsbesluit beroepsmilitairen bepaalde tijd;

 • e.

  pensioenreglement: het pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP;

 • f.

  berekeningsgrondslag:

  • 1e

   voor de beroepsmilitair: voor zover daarover de verplichting tot premieafdracht in de zin van het pensioenreglement heeft bestaan, de som van de militaire inkomsten uit het jaar voorafgaande aan zijn ontslag;

  • 2e

   voor de reservist en dienstplichtige: het bedrag van de inkomsten die hij in het jaar voorafgaande aan het einde van zijn werkelijke dienst uit hoofde van zijn beroep of bedrijf zou hebben kunnen genieten indien hij niet in werkelijke dienst zou zijn geweest;

 • g.

  suppletieregeling: de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Defensie;

 • h.

  pensioengerechtigde leeftijd: de pensioengerechtigde leeftijd die voor de ambtenaar geldt op grond van artikel 7a van de Algemene ouderdomswet.

Artikel

2

Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

Paragraaf

2

Aanspraken voor de beroepsmilitair

Artikel

3

Het arbeidsongeschiktheidspensioen

Artikel

4

Het garantiepensioen

De som van het arbeidsongeschiktheidspensioen, het invaliditeitspensioen, de suppletie en de arbeidsongeschiktheidsuitkering waarop ingevolge de voorgaande artikelen, artikel 7, de suppletieregeling en de WAO aanspraak bestaat, is over enige betalingstermijn niet lager dan het aan dezelfde militaire betrekking te ontlenen ouderdomspensioen krachtens het pensioenreglement, zonder toepassing van de daarbij te hanteren franchise berekend naar de op het moment van ontslag uit die betrekking aan te wijzen diensttijd. Indien de betreffende som lager is dan dat ouderdomspensioen heeft de belanghebbende bij wijze van garantiepensioen recht op het verschil.

Artikel

5

Kortingen en beperkingen met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidspensioen

Artikel

6

Verhoging tot minimumloon

Artikel

7

Het invaliditeitspensioen

Artikel

8

De bijzondere invaliditeitsverhoging

Artikel

8a

Volledige schadevergoeding

Artikel

9

De herplaatsingstoelage

Paragraaf

3

Aanspraken voor de dienstplichtige en reservist

Artikel

10

Arbeidsongeschiktheidsverhoging

Artikel

11

Invaliditeitspensioen en bijzondere invaliditeitsverhoging

Artikel

11a

Volledige schadevergoeding

Paragraaf

4

Gemeenschappelijke bepalingen

Artikel

12

Toeslag

Artikel

13

Uitkering bij overlijden

Artikel

14

Indexering

Artikel

15

Toekenning

Artikel

16

Einde

Artikel

17

Betaling

De betaling van de pensioenen, toeslagen, verhogingen en toelagen geschiedt in maandelijkse termijnen.

Paragraaf

5

Overgangsbepalingen

Artikel

18

Lopende rechten

Artikel

19

Afwijkende regels

Artikel

20

Garantietoeslag

Paragraaf

6

Andere voorzieningen in verband met arbeidsongeschiktheid of invaliditeit

Artikel

21

Voorzieningen en verstrekkingen

In aanvulling op de bij of krachtens de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Wet langdurige zorg gestelde regels, kan Onze Minister ten behoeve van de beroepsmilitair, de dienstplichtige, de reservist en de militair met een recht of uitzicht op pensioen krachtens dit besluit, die lijdt aan een ziekte of gebrek waarvoor in de zin van artikel 2, derde lid, verband met de uitoefening van de militaire dienst is aangenomen, nadere en zonodig afwijkende regels stellen op grond waarvan genoemde militairen dan wel gewezen militairen in aanmerking kunnen worden gebracht voor, naar het oordeel van Onze Minister, noodzakelijke voorzieningen tot behoud of herstel van de arbeidsgeschiktheid of die de arbeidsgeschiktheid bevorderen, voorzieningen ter verbetering van de levensomstandigheden en geneeskundige verstrekkingen. De door Onze Minister krachtens dit artikel te stellen regels mogen niet afwijken ten nadele van de belanghebbenden.

Artikel

21a

Bijzondere uitkering

Paragraaf

7

Slotbepalingen

Artikel

22

Bijzondere gevallen

Onze Minister is bevoegd om in bijzondere gevallen, waarin de toepassing van dit besluit tot een naar zijn oordeel onredelijke uitkomst leidt, ten gunste van de belanghebbende een beslissing te nemen die met de strekking van dit besluit overeenkomt.

Artikel

23

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel

24

Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanvullende arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsvoorzieningen militairen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Defensie, H. A. L. van Hoof
De Minister van Justitie, A. H. Korthals