Besluit van 26 november 2002 tot vaststelling van een luchthavenverkeerbesluit voor de luchthaven Schiphol (Luchthavenverkeerbesluit Schiphol)

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 juli 2002, kenmerk HDJZ/LUV/2002-1857, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
De Raad van State gehoord (advies van 12 september 2002, kenmerk W09.02.0303/V en W09.02.0305/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 21 november 2002, kenmerk HDJZ/LUV/2002-2735, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk

1

Begripsbepalingen

Artikel

1.1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  gebruiksjaar: de periode van een jaar die loopt van 1 november tot en met 31 oktober;

 • b.

  vliegtuig: het begrip zoals dat is bepaald in artikel 1, onderdeel ak, van het Luchtverkeersreglement, met uitzondering van draagschroefvliegtuigen;

 • c.

  straalvliegtuig: een vliegtuig waarbij de voortstuwing direct door ten minste één straalmotor wordt verzorgd;

 • d.

  vliegtuigbeweging: de aankomst of het vertrek van een vliegtuig op of van de luchthaven;

 • e.

  taxiën: het begrip zoals dat is bepaald in artikel 1, onderdeel af, van het Luchtverkeersreglement.

 • f.

  vlieghoogte en vliegniveau: de begrippen zoals deze zijn bepaald in artikel 1, onderdelen ai en aj, van het Luchtverkeersreglement, met dien verstande dat:

  • een vlieghoogte die is uitgedrukt in voeten altijd bepaald wordt ten opzichte van het gemiddeld zeeniveau;

  • een vlieghoogte niet van toepassing is in het luchtruim boven de Nederlandse territoriale zee en boven de Noordzee buiten de territoriale zee;

 • g.

  Schiphol TMA en Schiphol CTR: de begrippen zoals deze zijn bepaald op grond van de artikelen 2 en 5 van de Regeling luchtverkeersdienstverlening;

 • h.

  exploitatiebeperkingen: met de geluidssituatie samenhangende maatregelen waarbij de toegang van civiele subsonische straalvliegtuigen tot een luchthaven wordt beperkt of teruggebracht en welke onder meer gericht kunnen zijn op de uitdienstneming van marginaal conforme vliegtuigen op de luchthaven;

 • i.

  partiële exploitatiebeperkingen: exploitatiebeperkingen die het gebruik van civiele subsonische straalvliegtuigen in bepaalde tijdsperiodes beperken;

 • j.

  ICAO Bijlage 16: de op grond van het op 7 december 1944, te Chicago gesloten Verdrag inzake de Burgerluchtvaart (Trb.1973, 109) door de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie vastgestelde Annex 16 (Environmental Protection) , boekdeel I, deel II, Hoofdstuk 3, derde uitgave (juli 1993);

 • k.

  EPNdB: de eenheid van effectief waargenomen geluid zoals gedefinieerd in ICAO Bijlage 16;

 • l.

  civiele subsonische vliegtuigen: civiele subsonische straalvliegtuigen met een gecertificeerde maximum-startmassa van 34.000 kg of meer of met een gecertificeerde maximumcapaciteit voor het betrokken vliegtuigtype van meer dan 19 stoelen, de uitsluitend voor de bemanning bestemde stoelen niet meegerekend;

 • m.

  marginaal conforme vliegtuigen: civiele subsonische straalvliegtuigen die voldoen aan de geluidsnormen, zoals vastgesteld in ICAO Bijlage 16, met een cumulatieve marge van niet meer dan 5 EPNdB, waarbij de cumulatieve marge de in EPNdB uitgedrukte waarde is die wordt verkregen door het bij elkaar optellen van de individuele marges, zijnde de verschillen tussen het gecertificeerde geluidsniveau en het maximaal toegestane geluidsniveau, op elk van de drie referentiegeluidsmeetpunten zoals omschreven in ICAO Bijlage 16;

 • n.

  handelsverkeer: verkeersvluchten van luchtvaartmaatschappijen die open staan voor individuele boekingen voor passagiers, vracht of post, en die betreffen: geregelde vluchten, zijnde lijnvluchten of commerciële vluchten uitgevoerd op een vaste route volgens een gepubliceerde dienstregeling, en niet-geregelde vluchten, zijnde chartervluchten in het passagiers- en vrachtvervoer of commerciële vluchten met een ongeregeld karakter.

Hoofdstuk

2

De luchtverkeerwegen

Artikel

2.1

De luchtverkeerwegen zijn de in bijlage 1 bij dit besluit als zodanig afgebakende delen van het luchtruim.

Hoofdstuk

3

De regels

§

3.1

Het gebruik van het luchtruim en de beschikbaarheid van de banen

Artikel

3.1.1

Artikel

3.1.2

Artikel

3.1.3

Artikel

3.1.4

De exploitant van de luchthaven draagt zorg voor de beschikbaarstelling van het in het luchthavenindelingbesluit beschreven banenstelsel voor luchthavenluchtverkeer. De exploitant kan de beschikbaarstelling beperken indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden aan of in verband met het banenstelsel.

Artikel

3.1.5

§

3.2

Regels ter beperking van de uitstoot van stikstofoxiden en stoffen die geurhinder veroorzaken

Artikel

3.2.1

Artikel

3.2.2

Hoofdstuk

4

De grenswaarden

§

4.1

Grenswaarden voor het externe-veiligheidsrisico

Artikel

4.1.1

Artikel

4.1.2

De gemiddelde ongevalskans per vliegtuigbeweging per gebruiksjaar en het maximum startgewicht per vliegtuigbeweging worden bepaald overeenkomstig het rapport van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium NLR-CR-2001-399.

§

4.2

Grenswaarden voor de geluidbelasting

Artikel

4.2.1

Artikel

4.2.2

Artikel

4.2.3

Artikel

4.2.3a

Op de luchthaven Schiphol vinden maximaal 32.000 vliegtuigbewegingen met handelsverkeer per gebruiksjaar plaats in de periode van 23.00 uur tot 7.00 uur.

§

4.3

Grenswaarden voor de uitstoot van stoffen die lokale luchtverontreiniging veroorzaken

Artikel

4.3.1

Artikel

4.3.2

De uitstoot wordt bepaald overeenkomstig de emissieberekeningsmethodiek zoals beschreven in het rapport van het TNO-MEP – R2003/313. Het maximum startgewicht wordt bepaald overeenkomstig het in artikel 4.1.2 genoemde rapport.

Hoofdstuk

4A

Regels en procedures met betrekking tot de invoering van geluidgerelateerde exploitatiebeperkingen

Artikel

4A.1

De exploitant van de luchthaven en de inspecteur-generaal nemen bij het toepassen van exploitatiebeperkingen de voorschriften uit de artikelen 4A.2 tot en met 4A.7 in acht.

Artikel

4A.2

Artikel

4A.3

Artikel

4A.4

Artikel

4A.5

Artikel 4A.3 is niet van toepassing op:

 • a.

  exploitatiebeperkingen waartoe reeds was besloten vóór of op 28 maart 2002;

 • b.

  niet-wezenlijke technische wijzigingen in partiële exploitatiebeperkingen die geen significant kosteneffect hebben voor de luchtvaartondernemingen op de luchthaven en na 28 maart 2002 zijn aangebracht.

Artikel

4A.6

Artikel 4A.4 is tot en met 27 maart 2012 niet van toepassing op marginaal conforme vliegtuigen die zijn ingeschreven in ontwikkelingslanden mits het vliegtuigen betreft:

 • a.

  waaraan een geluidscertificering is verleend op grond van de normen van ICAO Bijlage 16;

 • b.

  die tussen 1 januari 1996 en 31 december 2001 op de luchthaven vlogen, en

 • c.

  die gedurende de in onderdeel b bedoelde periode voorkwamen in het register van het betrokken ontwikkelingsland en bij voortduring door een in dat land gevestigde natuurlijke of rechtspersoon worden geëxploiteerd.

Artikel

4A.7

Artikel

4A.8

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat kan vrijstelling verlenen voor afzonderlijke operaties met marginaal conforme vliegtuigen die op grond van de bepalingen van dit hoofdstuk niet mogelijk zijn, mits de vrijstelling is beperkt tot:

 • a.

  vliegtuigen waarvan de afzonderlijke operaties dermate uitzonderlijk zijn dat het onredelijk zou zijn een tijdelijke vrijstelling niet te verlenen;

 • b.

  vliegtuigen die niet-commerciële vluchten verrichten met het oog op wijzigings-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden.

Hoofdstuk

5

Overgangsbepaling

Artikel

5.1

Bij de toepassing van artikel 4.3.1, derde lid, in het eerste gebruiksjaar wordt de in dat lid bedoelde hoeveelheid gevonden door deze te bepalen alsof de in de eerste kolom van de tabel bij het eerste lid van dat artikel genoemde grenswaarden in het jaar voorafgaande aan het eerste gebruiksjaar van toepassing waren.

Artikel

5.2

Hoofdstuk

6

Slotbepalingen

Artikel

6.1

Artikel

6.2

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel

6.3

Dit besluit wordt aangehaald als: Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, H. G. J. Kamp
De Minister van Justitie, J. P. H. Donner

Bijlage

1

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 36C (periode van 06.00 tot 23.00 uur)

Bijlage 1 kaart 01/21

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 36C (periode van 23.00 tot 06.00 uur)

Bijlage 1 kaart 02/21

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 04 (periode van 06.00 tot 23.00 uur)

Bijlage 1 kaart 03/21

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 04 (periode van 23.00 tot 06.00 uur)

Bijlage 1 kaart 04/21

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 06 (periode van 06.00 tot 23.00 uur)

Bijlage 1 kaart 05/21

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 06 (periode van 23.00 tot 06.45 uur)

Bijlage 1 kaart 06/21

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 09 (periode van 06.00 tot 23.00 uur)

Bijlage 1 kaart 07/21

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 09 (periode van 23.00 tot 06.00 uur)

Bijlage 1 kaart 08/21

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 18L (periode van 06.00 tot 23.00 uur)

Bijlage 1 kaart 09/21

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 18L (periode van 23.00 tot 06.00 uur)

Bijlage 1 kaart 10/21

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 18C (periode van 06.00 tot 23.00 uur)

Bijlage 1 kaart 11/21

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 18C (periode van 23.00 tot 06.00 uur)

Bijlage 1 kaart 12/21

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 22 (periode van 06.00 tot 23.00 uur)

Bijlage 1 kaart 13/21

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 22 (periode van 23.00 tot 06.00 uur)

Bijlage 1 kaart 14/21

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 24 (periode van 06.00 tot 23.00 uur)

Bijlage 1 kaart 15/21

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 24 (periode van 23.00 tot 06.45 uur)

Bijlage 1 kaart 16/21

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 27 (periode van 06.00 tot 23.00 uur)

Bijlage 1 kaart 17/21

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 27 (periode van 23.00 tot 06.00 uur)

Bijlage 1 kaart 18/21

ontwerp wijziging

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 36L (periode van 06.00 tot 23.00 uur)

Bijlage 1 kaart 19/21

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Vertrekkend verkeer baan 36L (periode van 23.00 tot 06.45 uur)

Bijlage 1 kaart 20/21

Luchtverkeerwegen

Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Naderend verkeer baan 06 en baan 18R, (periode van 23.00 tot 06.45 uur)

    Bijlage 1 kaart 21/21

Bijlage

2

Handhavingspunten etmaalperiode

Bijlage

3

Handhavingspunten periode van 23.00 tot 7.00 uur

Bijlage

4

Locaties van de afhandelingsplaatsen met vaste stroom en preconditioned air