Wet van 6 oktober 2005, houdende nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Wet verplichte beroepspensioenregeling)

Wet verplichte beroepspensioenregeling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met modernisering van de pensioenwetgeving, de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet ter zake;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

1

Definities en toepassingsgebied

Artikel

1

Definities

Artikel

2

Nadere bepaling definities

Artikel

2a

Nadere bepalingen gezamenlijke huishouding

Artikel

3

Relatie met verzekeringsovereenkomsten

Artikel

4a

Regeling voor uitvoering door algemeen pensioenfonds

Hoofdstuk

2

De verplichtstelling

Artikel

5

Het opleggen van een verplichtstelling

Artikel

6

Aanvraag van een verplichtstelling

Artikel

7

Gevolgen van een verplichtstelling

Artikel

8

Uitvoering van de beroepspensioenregeling

Een beroepspensioenregeling wordt uitgevoerd door:

 • a.

  een pensioenuitvoerder;

 • b.

  een pensioeninstelling uit een andere lidstaat die beschikt over een daartoe verleende vergunning als bedoeld in artikel 193 en de bevoegde autoriteiten in kennis heeft gesteld als bedoeld in artikel 193; of

 • c.

  een verzekeraar met een zetel buiten Nederland, mits die verzekeraar op grond van de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van levensverzekeraar of schadeverzekeraar mag uitoefenen.

Uitvoering door een premiepensioeninstelling kan uitsluitend bij premieregelingen waarbij de premiepensioeninstelling geen risico draagt.

Artikel

9

Wijziging van de verplichtstelling

Artikel

10

Wijziging van de beroepspensioenregeling

Artikel

11

Periodieke representativiteitstoets

Artikel

12

Intrekking naar aanleiding van de periodieke representativiteitstoets

Artikel

13

Intrekking op aanvraag

Artikel

14

Ambtshalve intrekking van de verplichtstelling

Artikel

15

Waarborgen bij intrekking van de verplichtstelling

Artikel

16

Publicatie in de Staatscourant

Artikel

17

Detachering

Artikel

18

Ontheffing

Artikel

19

Gemoedsbezwaren

Hoofdstuk

3

Eisen met betrekking tot de inhoud en uitvoering van de beroepspensioenregeling

§

1

Algemene eisen aan de beroepspensioenregeling

Artikel

20

Reikwijdte van een beroepspensioenregeling

Artikel

21

Opstellen en inhoud pensioenreglement

Artikel

22

Gelijke behandeling deeltijder en jonge beroepsgenoot

Artikel

23

Gelijke premie

Artikel

24

Voeren van boekhouding

Artikel

25

Vergunning en kennisgeving grensoverschrijdende activiteiten

Artikel

26

Vereisten kennisgeving

Artikel

27

Naleving toepasselijke sociale en arbeidswetgeving andere lidstaat

Het beroepspensioenfonds neemt bij de uitvoering van een beroepspensioenregeling voor een in een andere lidstaat dan Nederland gevestigde zelfstandige of beroepsgenoot de op bedrijfspensioenvoorziening toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving en de voorschriften die krachtens titel IV van richtlijn 2016/2341/EU moeten worden nageleefd, in acht. De Nederlandse sociale en arbeidswetgeving is niet van toepassing op de uitvoering van de beroepspensioenregeling.

§

1.2

De beroepspensioenregeling

Artikel

28

Karakter beroepspensioenregeling

Artikel

28a

Solidaire premieregeling

Artikel

28b

Flexibele premieregeling

Artikel

28c

Premie-uitkeringsregeling

Artikel

28d

Solidariteitsreserve

Artikel

28e

Risicodelingsreserve

Artikel

29

Uitkering, kapitaal, voor pensioenuitkering bestemd vermogen of premie

De uitkering, het kapitaal, voor pensioenuitkering bestemd vermogen en de premie in het kader van een beroepspensioenregeling luiden in een Nederlands wettig betaalmiddel.

Artikel

30

Verlening van toeslagen

Vervallen

Artikel

31

Nadere eisen ouderdomspensioen

Artikel

32

Nadere eisen nabestaandenpensioen

Artikel

33

Evenredige verwerving pensioenaanspraken

Vervallen

Artikel

33a

Evenredig doorberekenen van kosten

Het doorberekenen van kosten in het kader van een premieregeling vindt evenredig in de tijd plaats.

Artikel

34

Behoud aanspraken bij verlaging pensioengevend inkomen

§

1.3

De uitvoeringsovereenkomst

Artikel

35

Eisen inzake inhoud uitvoeringsovereenkomst

Artikel

36

Eisen inzake premiebetaling

In de uitvoeringsovereenkomst wordt vastgelegd hoe de betaling van de premies door de beroepsgenoot aan de pensioenuitvoerder geschiedt, waarbij aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • a.

  een beroepsgenoot voldoet de premie aan de pensioenuitvoerder uiterlijk binnen:

  • 1°.

   twee maanden na afloop van elke maand waarover de premie verschuldigd is indien de pensioenuitvoerder op basis van actuele loonsomgegevens zijn administratie voert; of

  • 2°.

   een maand na afloop van elk kwartaal waarover de premie verschuldigd is;

 • b.

  wanneer de premie op basis van een langere termijn dan een kwartaal wordt vastgesteld en in rekening gebracht, is deze termijn ten hoogste gelijk aan een jaar en voldoet de beroepsgenoot uiterlijk binnen een maand na afloop van elk kwartaal een vierde gedeelte van de verschuldigde jaarpremie op basis van een schatting van de pensioenuitvoerder, aan de pensioenuitvoerder; en

 • c.

  de totale jaarpremie wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar voldaan aan de pensioenuitvoerder.

Artikel

37

Premiebetaling bij beëindiging deelneming

De in artikel 36 genoemde termijnen gelden niet indien sprake is van een beëindiging van de deelneming. In dat geval wordt de ten tijde van de beëindiging nog verschuldigde premie binnen dertien weken voldaan.

Artikel

38

Melding door beroepspensioenfonds inzake premieachterstand

Een beroepspensioenfonds informeert elk kwartaal schriftelijk de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden wanneer sprake is van een premieachterstand ter grootte van 5% van de totale door het beroepspensioenfonds te ontvangen jaarpremie.

Artikel

39

Melding door verzekeraar bij premieachterstand en gevolgen van premieachterstand

Artikel

40

Toepasselijk recht

In een uitvoeringsovereenkomst met een verzekeraar met zetel buiten Nederland waarin bij de totstandkoming of op een later tijdstip wordt gekozen voor ander dan Nederlands recht, wordt de volgende clausule opgenomen:

Ongeacht het gekozen rechtsstelsel is ten aanzien van deze uitvoeringsovereenkomst in ieder geval de Wet verplichte beroepspensioenregeling van toepassing.

§

2.1

Taken pensioenuitvoerder

Artikel

41

Algemene taak

Een pensioenuitvoerder heeft tot taak een beroepspensioenregeling uit te voeren op basis van een uitvoeringsovereenkomst.

Artikel

42

Waarborging goed bestuur

Artikel

43

Uitbesteding

Artikel

44

Registreren deelnemingsjaren

Artikel

45

Melding arbeidsongeschiktheid

§

2.2

Informatie en gegevensverstrekking

Artikel

46

Beperking van gegevensverstrekking

Artikel

47

Beperking van informatie aan deelnemers

Artikel

48

Informatie over de beroepspensioenregeling

Artikel

49

Verstrekken informatie aan deelnemers jaarlijks

Artikel

50

Verstrekken informatie aan deelnemers bij beëindiging deelneming

Artikel

51

Verstrekken informatie aan gewezen deelnemers jaarlijks

Artikel

52

Verstrekken informatie aan gewezen partner bij scheiding

Artikel

53

Verstrekken informatie aan gewezen partner periodiek

Artikel

54

Verstrekken informatie voorafgaand aan of bij de pensioeningang

Artikel

55

Verstrekken informatie aan pensioengerechtigden jaarlijks

Artikel

55a

Verstrekken informatie over variabele uitkering

Artikel

56

Verstrekken informatie aan deelnemers inzake vrijwillige pensioenregeling

Artikel

56a

Informatie over uitvoeringskosten

Artikel

57

Informatie op verzoek

Artikel

57a

Beschikbare informatie

Artikel

58

Verstrekken informatie bij vertrek naar een andere lidstaat

Artikel

58a

Zorgplicht voorafgaand aan waardeoverdracht pensioendatum

Artikel

58b

Informatieverstrekking voorafgaand aan waardeoverdracht pensioendatum

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de informatieverstrekking door een verzekeraar over een overeenkomst inzake een pensioenuitkering en de dienstverlening.

Artikel

58c

Advies voorafgaand aan waardeoverdracht pensioendatum

Indien een verzekeraar de betrokkene adviseert over een overeenkomst inzake een pensioenuitkering, licht de verzekeraar de overwegingen toe die ten grondslag liggen aan zijn advies voor zover dit nodig is voor een goed begrip van zijn advies.

Artikel

59

Eisen aan informatieverstrekking

Artikel

59a

Keuzebegeleiding

De pensioenuitvoerder begeleidt de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde op een adequate wijze bij het maken van een keuze binnen de beroepspensioenregeling, zorgt voor de inrichting van de keuzeomgeving en stelt de deelnemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pensioengerechtigde daarmee in staat om een passende keuze te maken.

Artikel

59b

Klachten- en geschillenprocedure

Artikel

59c

Geschilleninstantie

Artikel

60

Wijze van informatieverstrekking

Artikel

61

Verstrekken informatie door pensioenuitvoerder

Artikel

62

Pensioenregister

Artikel

62a

Gebruikersorgaan pensioenregister

§

3

Opbouw, financiering en aanspraken

Artikel

63

Zorgplicht bij flexibele premieregelingen en premie-uitkeringsregelingen met beleggingsvrijheid

Artikel

63a

Zorgplicht bij premieregelingen zonder beleggingsvrijheid en variabele uitkeringen

Artikel

63b

Risicohouding

Artikel

64

Verstrekken uitkeringen (in andere lidstaten)

De pensioenuitvoerder betaalt de uitkering uit hoofde van een pensioenrecht op verzoek van de pensioengerechtigde in een andere lidstaat van de Europese Unie dan de lidstaat waar die pensioenuitvoerder is gevestigd, waarbij transactiekosten op de uitkering uit hoofde van het pensioenrecht in mindering kunnen worden gebracht.

Artikel

65

Uitvoeren vrijwillige voortzetting

Artikel

66

Behoud aanspraak op pensioen bij beëindiging deelneming

Artikel

67

Behoud aanspraak op partnerpensioen bij verlof

Indien de pensioenregeling voorziet in een partnerpensioen is het opnemen van onbetaald verlof tot een maximum van 18 maanden door de deelnemer tijdens de deelneming niet van invloed op de dekking uit hoofde van het partnerpensioen.

Artikel

68

Behoud aanspraak in geval van scheiding

Artikel

69

Gelijke behandeling bij toeslagen

Artikel

70

Geen verjaring ten gunste van pensioenuitvoerder

Een rechtsvordering tegen een pensioenuitvoerder tot het doen van een uitkering verjaart niet bij leven van de pensioengerechtigde.

§

4

Uitruil, afkoop, waardeoverdracht

Artikel

72

Keuzerecht hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen

Artikel

73

Keuzerecht uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen op opbouwbasis

Artikel

73a

Keuzerecht uitruil ouderdomspensioen in partnerpensioen op risicobasis

Artikel

74

Keuzemogelijkheden andere vormen van uitruil

Artikel

75

Variatie hoogte pensioenuitkering

Artikel

75a

Variabele uitkering

Artikel

75b

Keuzerecht variabele of vaste uitkering

Artikel

75c

Uitvoering variabele uitkering

De toezichthouder kan een pensioenuitvoerder die een variabele uitkering uitvoert de verplichting opleggen om binnen een door de toezichthouder te stellen termijn over te gaan tot verzekering bij een verzekeraar, overdracht aan een verzekeraar of onderbrenging bij een beroepspensioenfonds indien dit naar het oordeel van de toezichthouder noodzakelijk is in verband met de actuariële en bedrijfstechnische risico’s met betrekking tot deze variabele uitkering.

Artikel

76

Verbod van vervreemding en mogelijkheid van volmacht

Artikel

77

Afkoop

Artikel

78

Afkoop klein ouderdomspensioen

Artikel

79

Afkoop klein partnerpensioen of wezenpensioen bij ingang

Artikel

80

Afkoop klein bijzonder partnerpensioen bij scheiding

Artikel

80a

Afkoop van fiscaal bovenmatig pensioen

Artikel

81

Begrip en reikwijdte waardeoverdracht

Artikel

81a

Recht op waardeoverdracht klein ouderdomspensioen

Artikel

82

Plicht tot waardeoverdracht op verzoek gewezen deelnemer bij wisseling van beroepspensioenregeling of indiensttreding bij een werkgever

Artikel

82a

Uitzondering op de plicht tot waardeoverdracht in verband met afkoop

De in artikel 82 genoemde plicht tot waardeoverdracht geldt niet indien na de waardeoverdracht de voor de bedrijfspensioenvoorziening geldende wetgeving van een andere staat dan Nederland op de overgedragen pensioenaanspraken van toepassing is en de mogelijkheden tot afkoop van de waarde van de overgedragen pensioenaanspraken na de waardeoverdracht ruimer zijn dan op basis van deze wet.

Artikel

83

Uitzondering op de plicht tot waardeoverdracht in verband met financiële positie pensioenuitvoerder

De in artikel 82 genoemde plicht tot waardeoverdracht geldt niet zolang:

 • a.

  de overdragende of ontvangende pensioenuitvoerder een beroepspensioenfonds is waarbij gezien de beleidsdekkingsgraad de technische voorzieningen niet meer volledig door waarden worden gedekt; of

 • b.

  de overdragende of ontvangende pensioenuitvoerder een verzekeraar is:

Artikel

83a

Uitzondering op de plicht tot waardeoverdracht in verband met bijbetaling

Artikel

84

Uitzondering op plicht tot waardeoverdracht in verband met datum

De in artikel 82 en 99 genoemde plicht tot waardeoverdracht geldt niet met betrekking tot pensioenaanspraken indien de deelneming is geëindigd vóór 1 januari 2006.

Artikel

85

Herleving van de plicht tot waardeoverdracht bij wisseling van beroepspensioenregeling of indiensttreding bij een werkgever

Artikel

86

Bevoegdheid tot waardeoverdracht op verzoek gewezen deelnemer bij wisseling beroepspensioenregeling of indiensttreding bij een werkgever

Artikel

87

Plicht tot waardeaanwending bij keuzerecht of keuzemogelijkheid

Artikel

88

Waardeoverdracht door beroepspensioenfondsen bij bereiken pensioendatum op grond van de beroepspensioenregeling

Artikel

89

Verplichting tot waardeoverdracht voor verzekeraars bij bereiken pensioendatum

Artikel

89a

Verplichting tot waardeoverdracht voor premiepensioeninstellingen op datum van omzetting in pensioenuitkering dan wel bereiken pensioendatum

Artikel

89b

Verplichting tot waardeoverdracht voorafgaand aan de pensioendatum voor premiepensioeninstellingen bij premie-uitkeringsregeling

Artikel

90

Overdracht pensioenkapitaal op pensioendatum

Artikel

91

Bevoegdheid tot collectieve waardeoverdracht op verzoek beroepspensioenvereniging

Artikel

92

Verplichting tot collectieve waardeoverdracht bij liquidatie van de pensioenuitvoerder

Artikel

93

Plicht tot waardeoverdracht aan een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland op verzoek gewezen deelnemer

Artikel

94

Plicht tot waardeoverdracht aan een andere lidstaat van de Europese Unie of aangewezen instelling

Artikel

95

Bevoegdheid tot waardeoverdracht aan een andere instelling

Artikel

96

Bevoegdheid tot waardeoverdracht aan een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland op verzoek gewezen deelnemer bij wisseling beroepspensioenregeling of indiensttreding bij een werkgever

De pensioenuitvoerder is bevoegd om op verzoek van de gewezen deelnemer de waarde van zijn pensioenaanspraken over te dragen aan een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of een verzekeraar met zetel buiten Nederland als bedoeld in artikel 8, indien wordt voldaan aan de in artikel 86 opgenomen voorwaarden, en mits:

 • a.

  de tot verevening gerechtigde echtgenoot, bedoeld in artikel 2 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, met de waardeoverdracht instemt; en

 • b.

  de mogelijkheden tot afkoop van de waarde van de overgedragen pensioenaanspraken na de waardeoverdracht niet ruimer zijn dan op basis van deze wet.

Artikel

97

Bevoegdheid tot waardeoverdracht aan een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland bij bereiken pensioendatum op grond van de beroepspensioenregeling

De pensioenuitvoerder is bevoegd om op verzoek van de deelnemer, gewezen deelnemer of andere aanspraakgerechtigde de waarde van zijn pensioenaanspraken welke voortvloeien uit een flexibele premieregeling of een premie-uitkeringsregeling per de pensioendatum rechtstreeks over te dragen aan een pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland als bedoeld in artikel 8, indien wordt voldaan aan de in de artikelen 88, 89 of 89a opgenomen voorwaarden, en mits:

 • a.

  de tot verevening gerechtigde echtgenoot, bedoeld in artikel 2 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, met de waardeoverdracht instemt; en

 • b.

  de mogelijkheden tot afkoop van de waarde van de overgedragen pensioenaanspraken na de waardeoverdracht niet ruimer zijn dan op basis van deze wet.

Artikel

98

Collectieve waardeoverdracht naar pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland

Artikel

98a

Collectieve waardeoverdracht van een beroepspensioenfonds of premiepensioeninstelling naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat

Artikel

99

Verplichting tot medewerking aan inbreng van waarde

Artikel

100

Bevoegdheid tot medewerking aan inbreng van waarde

Indien een pensioenuitvoerder het verzoek krijgt om in het kader van waardeoverdracht een waarde van een buitenlandse instelling aan te nemen die verband houdt met een pensioenregeling waarop deze wet tot het tijdstip van waardeoverdracht niet van toepassing is, is de pensioenuitvoerder bevoegd daarvoor als ontvangende pensioenuitvoerder op te treden, mits:

 • a.

  die waardeoverdracht ertoe strekt het de verzoekende deelnemer mogelijk te maken pensioenaanspraken te verwerven bij de ontvangende pensioenuitvoerder;

 • b.

  op de pensioenuitvoerder de in artikel 83 genoemde omstandigheden niet van toepassing zijn; en

 • c.

  aan de pensioenuitvoerder geen voorwaarden in verband met de waardeoverdracht worden gesteld die in strijd zijn met deze wet.

Indien het verzoek tot waardeoverdracht partnerpensioen betreft is voor de waardeoverdracht van dit partnerpensioen tevens vereist dat de partner die begunstigde is voor het partnerpensioen met de waardeoverdracht instemt.

Artikel

100a

Medewerking aan collectieve waardeoverdracht van een pensioeninstelling uit een andere lidstaat naar een beroepspensioenfonds of een premiepensioeninstelling

§

5

Overige bepalingen

Artikel

101

Informatie uit de basisregistratie personen

Inlichtingen uit de basisregistratie personen en inlichtingen en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand, die de pensioenuitvoerder nodig heeft met het oog op de uitvoering van zijn taak, zijn vrij van leges.

Artikel

102

Burgerservicenummer

Artikel

103

Voorwaardelijke toeslagverlening

Artikel

104

Informatie in bestuursverslag over dwangsommen en bestuurlijke boeten

Een pensioenuitvoerder vermeldt in zijn bestuursverslag of in het afgelopen boekjaar:

 • a.

  aan de pensioenuitvoerder dwangsommen en bestuurlijke boeten zijn opgelegd, en zo ja, hoeveel deze in totaal hebben bedragen;

 • b.

  een aanwijzing als bedoeld in artikel 166 aan de pensioenuitvoerder is gegeven;

 • c.

  een bewindvoerder als bedoeld in artikel 168 is aangesteld;

 • d.

  een herstelplan als bedoeld in artikel 133 of artikel 134 van toepassing is;

 • e.

  de beëindiging van de situatie, bedoeld in artikel 167, waarin de bevoegdheidsuitoefening van alle of bepaalde organen van een beroepspensioenfonds is gebonden aan toestemming van de toezichthouder.

Artikel

105

Overlijden ten gevolge van een uitgesloten oorzaak

Overlijdt een deelnemer, gewezen deelnemer of gepensioneerde ten gevolge van een van het risico uitgesloten oorzaak en betrof het een partnerpensioen op opbouwbasis, dan keert de pensioenuitvoerder aan de partner een periodieke uitkering van partnerpensioen uit die gebaseerd is op de premievrije waarde berekend naar de dag voorafgaande aan het overlijden.

Artikel

105a

Uitvoering buitenlandse pensioenregeling

De Nederlandse sociale en arbeidswetgeving is niet van toepassing voor zover een pensioenuitvoerder een pensioenregeling uitvoert waarop de voor de bedrijfspensioenvoorziening geldende regels van een andere staat dan Nederland van toepassing zijn.

Hoofdstuk

4

Beroepspensioenfonds

Artikel

106

Beroepspensioenfonds

Een beroepspensioenfonds is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel

107

Melding oprichting van een beroepspensioenfonds

Artikel

107a

Fusie of splitsing beroepspensioenfonds

Artikel

108

Toezending wijziging officiële stukken

Het beroepspensioenfonds zendt:

 • a.

  een authentiek afschrift van de akte houdende wijziging van de statuten;

 • b.

  een door het bestuur gewaarmerkt exemplaar van wijziging van de reglementen;

 • c.

  een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de wijzigingen in de uitvoeringsovereenkomst;