Wet van 3 mei 1989, houdende regelen met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen, alsmede met betrekking tot het kadaster

Kadasterwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, mede ter uitvoering van artikel 3.1.2.1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, nieuwe regelen vast te stellen met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen, alsmede met betrekking tot het kadaster (Kadasterwet);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

1

Algemene bepalingen

Artikel

1

Artikel

1a

Artikel

2

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regelen gesteld omtrent de wijze van kadastrale aanduiding van onroerende zaken en appartementsrechten.

Artikel

2a

De Dienst heeft, onverminderd het bepaalde in andere wettelijke voorschriften, als doeleinden:

 • a.

  de bevordering van de rechtszekerheid ten aanzien van registergoederen:

  • 1°.

   in het rechtsverkeer;

  • 2°.

   in het economisch verkeer;

  • 3°.

   in het bestuurlijk verkeer tussen burgers en bestuursorganen;

 • b.

  de bevordering van een doelmatige geo-informatie-infrastructuur;

 • c.

  een doelmatige informatievoorziening van de overheid ten behoeve van de goede vervulling van publiekrechtelijke taken en de nakoming van wettelijke verplichtingen door bestuursorganen, en

 • d.

  ondersteuning en bevordering van de economische activiteiten.

Artikel

3

Artikel

3a

Artikel

3b

Ten aanzien van verwerkingen als bedoeld in artikel 3a is het bestuur van de Dienst verwerkingsverantwoordelijke, bedoeld in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel

3c

Vervallen

Artikel

3d

Artikel

4

Het bestuur van de Dienst bepaalt:

 • a.

  op welke plaatsen de Dienst kantoor houdt;

 • b.

  op welke plaatsen en gedurende welke tijden stukken ter inschrijving in de openbare registers kunnen worden aangeboden, en

 • c.

  op welke plaatsen en gedurende welke tijden loket wordt gehouden voor het publiek.

Artikel

4a

Vervallen

Artikel

5

Vervallen

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

7a

Artikel

7b

Artikel

7d

Artikel

7e

Hoofdstuk

1a

Bepalingen omtrent authentieke gegevens en de inhoud en inrichting van registraties

Titel

1

Authentieke gegevens

Artikel

7g

Artikel

7h

Artikel

7i

Artikel

7j

Titel

2

Gebruik en verstrekking van authentieke gegevens

Artikel

7k

Artikel

7l

Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, aan wie door een bestuursorgaan gevraagd wordt om een gegeven te verstrekken dat krachtens deze wet als authentiek gegeven in de basisregistratie kadaster of topografie beschikbaar is, behoeft dat gegeven niet te verstrekken, behoudens:

 • a.

  ingeval bij het betreffende authentieke gegeven de aantekening «in onderzoek» is geplaatst;

 • b.

  in geval van bijhouding of vernieuwing van de basisregistratie kadaster, van herinrichting, verkaveling of reconstructie van een bij wettelijk voorschrift aangewezen gebied, van voorbereiding van herinrichting, verkaveling of reconstructie of van bijhouding van de basisregistratie topografie;

 • c.

  in geval van opsporing of onderzoek naar overtreding van een wettelijk voorschrift of van controle op de naleving van een wettelijk voorschrift;

 • d.

  in geval van dreiging van, of het zich voordoen van, een oproerige beweging, wanordelijkheden, verstoring van de openbare orde, rampen of zware ongevallen;

 • e.

  ingeval bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, of

 • f.

  ingeval het gegeven noodzakelijk is voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van betrokkene.

Titel

3

Terugmelding

Artikel

7m

Artikel

7n

Artikel

7o

Artikel

7p

Artikel

7r

Titel

4

Ambtshalve correctie en correctie op verzoek

Artikel

7s

Artikel

7t

Titel

5

Kwaliteit, voorbehoud databankenrecht en relatieve competentie

Artikel

7u

Artikel

7v

Het recht, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Databankenwet, ten aanzien van de basisregistratie kadaster, de basisregistratie topografie, alsmede de registraties voor schepen en luchtvaartuigen, is voorbehouden aan de Dienst.

Artikel

7w

Vervallen

Hoofdstuk

2

Openbare registers voor registergoederen

Titel

1

Algemene bepalingen

Afdeling

1

Omschrijving en vorm van de openbare registers; aantekeningen in de openbare registers; wijze van bewaren van de openbare registers; vervaardiging en vervanging van duplicaten van de openbare registers en van duplicaten van andere bij de openbare registers te bewaren stukken

Artikel

8

Artikel

9

Afdeling

2

Plaats van inschrijving

Artikel

10

Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld waar stukken ter verkrijging van inschrijving van feiten die betrekking hebben op onroerende zaken, schepen, luchtvaartuigen, en rechten waaraan die zaken zijn onderworpen, kunnen worden aangeboden, met dien verstande dat bij regeling van het bestuur van de Dienst een of meer elektronische postadressen van de Dienst worden vastgesteld.

Afdeling

3

Vereisten voor inschrijving en de wijze waarop deze geschiedt

Artikel

10a

Voor inschrijving van een feit in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, is vereist een stuk dat voldoet aan de vereisten, bedoeld in hoofdstuk 2, titel 2, onverminderd hetgeen wordt bepaald bij verdrag en bij of krachtens deze of een andere wet.

Artikel

10b

Artikel

11

Artikel

11a

Artikel

11b

Artikel

11c

Artikel

12

Artikel

13

Artikel

14a

Artikel

14b

Afdeling

4

Voorlopige aantekeningen en bewijs van ontvangst

Artikel

15

De boeking, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, geschiedt in het register van voorlopige aantekeningen met vermelding van de gerezen bedenkingen, en, voorzover bekend, van de naam en woonplaats met adres van de aanbieder, met dien verstande dat met betrekking tot een stuk dat in elektronische vorm ter inschrijving is aangeboden, die vermelding plaatsvindt in het desbetreffende elektronisch gedeelte van de openbare registers bij dat stuk onder gelijktijdige aantekening van de status «niet-ingeschreven». Het bestuur van de Dienst stelt de vorm vast van de aantekening, bedoeld in de eerste zin.

Artikel

15a

Artikel

15b

Artikel

16

Artikel

17

Titel

2

Vereisten met betrekking tot in te schrijven stukken

Afdeling

1

Algemene vereisten waaraan in te schrijven stukken moeten voldoen

Artikel

18

Artikel

19

Ingeval het ter inschrijving aangeboden stuk betrekking heeft op een bepaald reeds eerder ingeschreven stuk, bevat het een verwijzing naar dit eerdere stuk overeenkomstig door Onze Minister daartoe vast te stellen regelen.

Artikel

20

Artikel

21

Artikel

22

Artikel

23

Vermeldt een ter inschrijving aangeboden stuk niet één of meer der gegevens, in de artikelen 19-22 voor een zodanig stuk voorgeschreven, en is het naar zijn aard niet voor aanvulling te dier zake vatbaar, dan wordt de vermelding van de ontbrekende gegevens in een nadere, door degene die de inschrijving verlangt, ondertekende verklaring alsnog op het stuk gesteld of daaraan gehecht.

Afdeling

2

Vereisten waaraan ter inschrijving aangeboden stukken moeten voldoen in verband met de aard van het in te schrijven feit

Artikel

24

Artikel

25

Artikel

26

Artikel

27

Artikel

27a

Artikel

28

Artikel

29

Ter inschrijving van de afstand van een huwelijksgemeenschap of van een gemeenschap van geregistreerd partnerschap wordt een door de griffier getekend uittreksel uit het huwelijksgoederenregister aangeboden, inhoudende de verklaring betreffende de afstand, die krachtens artikel 104 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in het huwelijksgoederenregister is ingeschreven.

Artikel

30

Artikel

31

Op de inschrijving van reglementen en andere regelingen die tussen medegerechtigden in registergoederen zijn vastgesteld, zijn van overeenkomstige toepassing:

Artikel

32

Artikel

33

Artikel

34

Ter inschrijving van een verjaring wordt een authentiek afschrift van een door een notaris met inachtneming van artikel 37 opgemaakte verklaring aangeboden, inhoudende dat naar de verklaring van degene die de inschrijving verlangt, de verjaring is ingetreden, alsmede

 • a.

  welk registergoed door verjaring is verkregen, dan wel welk beperkt recht op een registergoed is tenietgegaan;

 • b.

  tegen wie de verjaring werkt, indien dit bekend is;

 • c.

  welke feiten tot de verjaring hebben geleid, en

 • d.

  dat de verjaring wordt betwist of niet wordt betwist door degene tegen wie zij werkt, zo dit bekend is.

Artikel

35

Artikel

36

Artikel

37

Afdeling

3

Vereisten waaraan stukken moeten voldoen, aangeboden ter inschrijving van het instellen van een rechtsvordering, van het indienen van een verzoek, van tegen rechterlijke uitspraken ingestelde rechtsmiddelen of van de waardeloosheid van zodanige inschrijvingen

Artikel

38

Artikel

39

Artikel

40

Ter inschrijving van de waardeloosheid van een overeenkomstig artikel 38 of artikel 39 verkregen inschrijving, kan ook worden aangeboden

 • a.

  een daartoe strekkende verklaring, afgegeven door een deurwaarder of advocaat die optreedt voor de eiser, de verzoeker of degene die het rechtsmiddel heeft ingesteld;

 • b.

  een rechterlijke uitspraak die ertoe strekt dat een zodanige inschrijving waardeloos is.

Afdeling

4

Overige bepalingen betreffende inschrijvingen

Artikel

41

Artikel

42

Artikel

43

Indien het ter inschrijving aangeboden stuk waarin het in te schrijven feit is opgenomen, niet voldoet aan de vereisten, gesteld in de artikelen 18-42, kan het met ontbrekende gegevens worden aangevuld door een verklaring aan de voet van het stuk, ondertekend door degene die bevoegd is tot het opmaken en ondertekenen van een zodanig stuk, een en ander voor zover de aard van het stuk zich daartegen niet verzet.

Artikel

44

Artikel

45

Titel

3

Inschrijfbaarheid van andere stukken en van verandering van woonplaats

Artikel

46

Artikel

46a

Artikel

47

Hoofdstuk

3

Basisregistratie kadaster en net van coördinaatpunten

Titel

1

Basisregistratie kadaster

Artikel

48

Titel

2

Kaartenbestand, daaraan ten grondslag liggende bescheiden en net van coördinaatpunten

Artikel

49

Vervallen

Artikel

50

De aan de kadastrale kaart ten grondslag liggende bescheiden bevatten in elk geval de landmeetkundige gegevens van hetgeen op die kaart wordt weergegeven.

Artikel

51

Artikel

52

Hoofdstuk

4

Bijwerking van de basisregistratie kadaster en het net van coördinaatpunten

Titel

1

Bijwerking van de basisregistratie kadaster

Afdeling

1

Algemene bepalingen

Artikel

53

Bijwerking vindt plaats als bijhouding dan wel als vernieuwing.

Artikel

54

Artikel

55

Vernieuwing vindt plaats op grond van veranderingen, voor zover deze blijken uit in de openbare registers ingeschreven akten van vernieuwing, als bedoeld in artikel 77.

Artikel

56

De wijze van bijwerking wordt, onverminderd het bepaalde bij of krachtens deze of een andere wet, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geregeld in dier voege:

 • a.

  dat na een inschrijving de bijwerking terstond aanvangt, en

 • b.

  dat tenminste ingeval een bijwerking leidt tot het wijzigen of aanvullen van de in de basisregistratie kadaster vermeld staande gegevens betreffende de eigenaars of beperkt gerechtigden, de kadastrale aanduiding dan wel de grootte, in de registratie wordt vermeld op grond van welk ingeschreven of ander stuk een bijwerking heeft plaatsgevonden.

Artikel

56b

Artikel

56c

Vervallen

Artikel

56d

Vervallen

Artikel

56e

Vervallen

Afdeling

2

Bijhouding

§

1

Bijhouding op grond van in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, ingeschreven stukken betreffende onroerende zaken en rechten waaraan die zaken zijn onderworpen, met uitzondering van notariële akten van vernieuwing

Artikel

57

Artikel

58

Artikel

59

Artikel

60

Vervallen

Artikel

61

Vervallen

Artikel

62

Vervallen

Artikel

63

Vervallen

§

2

Bijhouding op grond van inlichtingen of waarnemingen omtrent feiten, bedoeld in de artikelen 29 en 35 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek

Artikel

64

Vervallen

Artikel

65

Vervallen

Artikel

66

Artikel

67

Artikel

68

Artikel

69

Vervallen

Artikel

70

§

3

Bijhouding op grond van inlichtingen of waarnemingen omtrent de feitelijke gesteldheid van onroerende zaken

Artikel

71

De wijze van bijhouding op grond van inlichtingen of waarnemingen omtrent de feitelijke gesteldheid van onroerende zaken wordt geregeld door het bestuur van de Dienst.

§

4

Bijhouding met betrekking tot voorlopige aantekeningen en doorhalingen daarvan

Artikel

72

De wijze van bijhouding in de basisregistratie kadaster met betrekking tot voorlopige aantekeningen terzake van stukken betreffende onroerende zaken en rechten waaraan die zaken zijn onderworpen en doorhalingen daarvan in het register van voorlopige aantekeningen wordt geregeld door het bestuur van de Dienst.

§

5

Bijhouding inzake splitsing of samenvoeging van percelen, ambtshalve of op verzoek

Artikel

73

Afdeling

3

Vernieuwing

Artikel

74

In bij algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen is de Dienst bevoegd te onderzoeken of de gegevens betreffende de rechtstoestand, de grootte en feitelijke gesteldheid van onroerende zaken, alsmede de gegevens betreffende de rechtstoestand van de rechten waaraan deze onroerende zaken onderworpen zijn, die zijn weergegeven in de basisregistratie kadaster en de bescheiden, bedoeld in artikel 50, juist en volledig zijn.

Artikel

75

Artikel

76

Artikel

77

Artikel

78

Afdeling

4

Metingen

Artikel

79

Het bestuur van de Dienst stelt nadere regelen vast omtrent de in deze titel voorziene metingen.

Afdeling

5

Overige bepalingen

Artikel

80

Bij regeling van het bestuur van de Dienst kan worden bepaald dat in door het bestuur van de Dienst vast te stellen gevallen bij een kennisgeving van het resultaat van een bijhouding, als bedoeld in afdeling 2 , of bij een voorstel van vernieuwing, als bedoeld in artikel 76, tweede lid, een kaart wordt gevoegd weergevend de onroerende zaken ten aanzien waarvan de bijwerking heeft plaatsgevonden, onderscheidenlijk zal plaatsvinden.

Artikel

81

Artikel

82

Het bestuur van de Dienst stelt de vorm vast van de in deze titel voorziene mededelingen, kennisgevingen alsmede van de in deze titel voorziene te geven beslissingen op bezwaarschriften. Indien artikel 80 toepassing heeft gevonden stelt het bestuur van de Dienst tevens de vorm vast van de in dat artikel bedoelde kaart.

Titel

2

Bijhouding van het net van coördinaatpunten

Artikel

83

Het bestuur van de Dienst stelt regelen vast omtrent de bijhouding van het net van coördinaatpunten, bedoeld in artikel 52, eerste lid.

Titel

3

Overige bepaling

Artikel

84

Vervallen

Hoofdstuk

5

Registratie voor schepen

Titel

1

Inhoud van de registratie voor schepen

Artikel

85

Titel

2

Bijwerking van de registratie voor schepen

Afdeling

1

Algemene bepalingen

Artikel

86

Bijwerking vindt plaats als bijhouding.

Artikel

87

Artikel

87b

Afdeling

2

Bijhouding op grond van in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, ingeschreven stukken betreffende schepen en rechten waaraan die schepen zijn onderworpen

Artikel

88

Artikel

89

Artikel

90

Vervallen

Afdeling

3

Overige bepalingen

Artikel

91

Vervallen

Hoofdstuk

6

Registratie voor luchtvaartuigen

Titel

1

Inhoud van de registratie voor luchtvaartuigen

Artikel

92

Titel

2

Bijwerking van de registratie voor luchtvaartuigen

Afdeling

1

Algemene bepalingen

Artikel

93

Bijwerking vindt plaats als bijhouding.

Artikel

94

Artikel

94b

Afdeling

2

Bijhouding op grond van in de openbare registers, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, ingeschreven stukken betreffende luchtvaartuigen en rechten waaraan die luchtvaartuigen zijn onderworpen

Artikel

95

Artikel

96

Artikel

97

Vervallen

Afdeling

3

Overige bepalingen

Artikel

98

Vervallen

Hoofdstuk

6a

Basisregistratie topografie

Artikel

98a

Artikel

98b

Vervallen

Hoofdstuk

7

Verstrekking van inlichtingen; kadastraal recht

Titel

1

Verstrekking van inlichtingen

Afdeling

1

Verstrekking van inlichtingen uit de openbare registers, de registraties, het net van coördinaatpunten en de bescheiden, bedoeld in artikel 50

Artikel

99

Artikel

100

Artikel

101

Artikel

102

Artikel

102a

Desgevraagd verstrekt de Dienst inlichtingen over de geografische gegevens, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel f, en verleent de Dienst inzage van de daaraan ten grondslag liggende bescheiden.

Artikel

103

Artikel

104

Artikel

105

Artikel

106

Artikel

107

Het bestuur van de Dienst stelt vast:

 • a.

  de vorm van de afschriften, uittreksels, getuigschriften en verklaringen, bedoeld in de artikelen 99 tot en met 102a, alsmede de gevallen waarin de Dienst getuigschriften opmaakt;

 • b.

  de wijze en plaats van raadpleging van de openbare registers, de basisregistratie kadaster en de bescheiden, bedoeld in artikel 50, de registratie voor schepen en andere documenten betreffende schepen, de registratie voor luchtvaartuigen en andere documenten betreffende luchtvaartuigen, de geografische gegevens en de aan die gegevens ten grondslag liggende bescheiden;

 • c.

  de vorm van de verklaring, bedoeld in artikel 103, en de wijze waarop de afschriften, uittreksels en getuigschriften, bedoeld in dat artikel, worden voorzien van die verklaring;

 • d.

  de wijze waarop de waarmerking, bedoeld in de artikelen 99 tot en met 102, van in papieren vorm te verstrekken afschriften, uittreksels en getuigschriften als bedoeld in de artikelen 99 tot en met 102 plaatsvindt;

 • e.

  de wijze waarop in elektronische vorm te verstrekken getuigschriften, afschriften, uittreksels en verklaringen als bedoeld in de artikelen 99 tot en met 102 worden gewaarmerkt, waartoe zij ten minste worden voorzien van een elektronische handtekening van de bewaarder en welke waarmerking wat betreft afschriften en uittreksels mede omvat de waarmerking voor eensluidendheid;

 • f.

  de wijze waarop inlichtingen over het net van coördinaatpunten worden verstrekt, en

 • g.

  de wijze waarop inlichtingen over geografische gegevens als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel f, worden verstrekt en de wijze waarop inzage wordt verleend van de aan die geografische gegevens ten grondslag liggende bescheiden.

Afdeling

2

Bepalingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Artikel

107a

Artikel

107b

Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen die in de basisregistratie kadaster, de registratie voor schepen en in de registratie voor luchtvaartuigen vermeld staan, kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur voor daarbij aangewezen soort of soorten van persoonsgegevens beperkingen worden vastgesteld ten aanzien van de verstrekking van inlichtingen als bedoeld in de artikelen 99 tot en met 107. Daarbij kunnen tevens regels worden vastgesteld voor de behandeling van verzoeken tot afscherming van persoonsgegevens.

Artikel

107c

De Dienst kan slechts een verzameling van persoonsgegevens verstrekken in een zodanige vorm dat daarop rechtstreeks een geautomatiseerde verwerking mogelijk is ten aanzien van een op voorhand onbepaalde groep van personen, indien dit voortvloeit uit een van de doeleinden, genoemd in artikel 2a, de aanvrager deze gegevens kan verwerken op één van de gronden, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder c tot en met f, van de Algemene verordening gegevensbescherming en zulks is toegestaan bij algemene maatregel van bestuur.

Titel

2

kadastraal recht

Artikel

108

Artikel

109

In de regeling, bedoeld in artikel 108, eerste lid, kan de Dienst regels stellen met betrekking tot de gevallen waarin en de verrichtingen ten aanzien waarvan in die gevallen geen kadastraal recht is verschuldigd.

Artikel

110

Het bestuur van de Dienst is bevoegd om in bijzondere gevallen vrijstelling, vermindering of teruggaaf van kadastraal recht te verlenen.

Hoofdstuk

8

Wijziging van de kadastrale aanduiding van onroerende zaken en appartementsrechten anders dan in geval van bijwerking; opnieuw vaststellen van de grootte van percelen; herstel van kennelijke misslagen begaan bij de bijwerking en van onregelmatigheden begaan bij het houden van de openbare registers

Artikel

111

Artikel

112

Vervallen

Artikel

113

Vervallen

Artikel

114

Vervallen

Artikel

115

Vervallen

Artikel

116

Het bestuur van de Dienst stelt regels met betrekking tot de wijze waarop een vergissing, verzuim of een andere onregelmatigheid begaan door de bewaarder bij de inschrijving van stukken in de openbare registers, bij het stellen daarin van aantekeningen, bij de boeking van stukken in het register van voorlopige aantekeningen, of bij de doorhaling van voorlopige aantekeningen, wordt hersteld.

Hoofdstuk

9

Overige en slotbepalingen

Artikel

117

Artikel

118

Artikel

118a

Indien in deze wet geregelde of daarmee verband houdende onderwerpen in het belang van een goede uitvoering van deze wet of in het belang van de uitvoering van een voor Nederland verbindend besluit van de Raad van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen regeling of nadere regeling behoeven, kan deze geschieden bij algemene maatregel van bestuur.

Artikel

119

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, E. H. T. M. Nijpels
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes
De Minister van Justitie, F. Korthals Altes