Wet van 24 april 1997, houdende verzekering tegen geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid en een uitkeringsregeling in verband met bevalling voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren en meewerkende echtgenoten (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen)

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om in verband met de intrekking van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet een regeling te treffen met betrekking tot een arbeidsongeschiktheidsverzekering alsmede om een regeling te treffen ter zake van een uitkering in verband met bevalling voor personen die als zelfstandige werkzaam zijn, voor beroepsbeoefenaren en voor meewerkende echtgenoten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

1

Algemene bepalingen

Artikel

1

Algemene begrippen

Artikel

2

Begrip arbeidsongeschiktheid

Hoofdstuk

2

Kring van verzekerden

Artikel

3

De verzekerde

Artikel

3a

Afwijking kring verzekerden

Zo nodig in afwijking van artikel 3 en de daarop berustende bepalingen:

 • a.

  wordt als verzekerde aangemerkt de persoon van wie de verzekering op grond van deze wet voortvloeit uit de toepassing van bepalingen van een verdrag of van een besluit van een volkenrechtelijke organisatie;

 • b.

  wordt niet als verzekerde aangemerkt de persoon op wie op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie de wetgeving van een andere mogendheid van toepassing is.

Artikel

4

Zelfstandige

Zelfstandige is de persoon, jonger dan 65 jaar:

 • a.

  die in Nederland woont en die winst uit onderneming geniet, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft;

 • b.

  die niet in Nederland woont en die winst uit Nederlandse onderneming geniet, tenzij hij de onderneming niet voor eigen rekening feitelijk drijft.

Artikel

4a

Zelfstandigheidsverklaring

Artikel

5

Beroepsbeoefenaar

Beroepsbeoefenaar is de persoon, jonger dan 65 jaar, die:

 • a.

  anders dan uit dienstbetrekking inkomsten uit tegenwoordige arbeid geniet;

 • b.

  anders dan in dienstbetrekking arbeid verricht ten behoeve van een lichaam waarin hij een aanmerkelijk belang heeft.

Artikel

6

Meewerkende echtgenoot

Meewerkende echtgenoot is de persoon jonger dan 65 jaar die anders dan in dienstbetrekking, als zelfstandige of als beroepsbeoefenaar, meewerkt in de onderneming van zijn echtgenoot.

Hoofdstuk

3

De uitkeringen

Afdeling

1

Het recht op en de hoogte van de uitkering

§

1

De arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel

7

Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel

7a

Geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering bij niet in Nederland wonen

Artikel

7b

Geen recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdens vrijheidsontneming

Artikel

8

Grondslag van de uitkering

Artikel

9

Percentage arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel

10

Verhoging arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een arbeidsongeschiktheidsuitkering, berekend naar een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer, wordt, indien de verzekerde verkeert in een althans voorlopig blijvende toestand van hulpbehoevendheid, die geregeld oppassing en verzorging nodig maakt, voor de duur van die hulpbehoevendheid tot ten hoogste zijn grondslag verhoogd. De eerste zin vindt geen toepassing, indien de verzekerde in een inrichting is opgenomen en de kosten van verblijf ten laste van een verzekering inzake ziektekosten komen.

Artikel

11

Buiten aanmerking laten van arbeidsongeschiktheid

Artikel

12

Herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel

13

Herziening bij minder dan 45% arbeidsongeschiktheid

Artikel

14

Herziening bij 45% arbeidsongeschiktheid of meer

Artikel

15

Herziening uitkering zonder wachttijd

Artikel

16

Herziening bij toeneming arbeidsongeschiktheid binnen vijf jaar

Artikel

17

Grondslagvaststelling bij toeneming arbeidsongeschiktheid

Artikel

18

Overige gronden voor herziening of intrekking

Artikel

19

Einde van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel

19a

Einde van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering bij niet in Nederland wonen

Artikel

20

Toekenning uitkering binnen vijf jaar na intrekking of niet-toekenning

Artikel

21

Heropening van de uitkering

Artikel

21a

Heropening van de uitkering bij terugkomst naar Nederland en na de inwerkingtreding van een verdrag

Artikel

21b

Heropening van de uitkering na afloop vrijheidsontneming

§

2

[Vervallen.]

Artikel

22

Recht op uitkering in verband met bevalling

Vervallen

Artikel

22a

Geen recht op uitkering in verband met bevalling bij niet in Nederland wonen

Vervallen

Artikel

23

Recht op uitkering in verband met bevalling in de vorm van een uitkering terzake van vervanging

Vervallen

Artikel

24

De hoogte van de uitkering

Vervallen

§

3

Vakantie-uitkering

Artikel

25

Recht op vakantie-uitkering

De verzekerde die over een maand recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering, heeft over die maand recht op vakantie-uitkering.

Artikel

26

Hoogte van de vakantie-uitkering

§

4

Garantie voor oudere arbeidsongeschikten

Artikel

28

Vervallen

Artikel

29

Garantie voor oudere arbeidsongeschikten

Indien een verzekerde van 45 jaar of ouder die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en die als verzekerde bedoeld in artikel 3, eerste lid, winst of inkomsten gaat genieten in verband waarmee zijn arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt beëindigd, wordt, indien hij binnen vijf jaar na de datum van aanvang van zijn werkzaamheden opnieuw recht heeft op toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, de grondslag van die uitkering niet lager gesteld dan de grondslag die voor de berekening van de laatstelijk ontvangen arbeidsongeschiktheidsuitkering in aanmerking werd genomen, zoals die sinds de beëindiging van de uitkering op grond van artikel 8 zou zijn herzien.

Artikel

30

Vervallen

Artikel

31

Vervallen

Artikel

32

Vervallen

Afdeling

2

Het geldend maken van het recht op uitkering

§

1

Melding

Artikel

33

Melding gedurende wachttijd

Artikel

34

Melding tijdens zwangerschap

Vervallen

§

2

Toekenning

Artikel

35

Toekenning arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel

36

Ingangsdatum uitkering

Artikel

37

Herziening en heropening op aanvraag of ambtshalve

Artikel

38

Ingangsdatum herziening en heropening uitkering

Artikel

39

Toekenning uitkering in verband met bevalling

Vervallen

Artikel

40

Toekenning vakantie-uitkering

De vakantie-uitkering wordt ambtshalve of, ingeval artikel 60, eerste lid, tweede zin, toepassing vindt, op aanvraag door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen toegekend.

Artikel

41

Oproep en onderzoek door of namens het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel

42

Vergoeding kosten en tijdverlies

Opgeroepenen en, indien hun toestand geleide nodig maakt, mede hun geleiders, worden reiskosten, verblijfkosten en tijdverlies vergoed in de gevallen en volgens regels die door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen worden vastgesteld.

Artikel

43

Voorschriften van medische of administratieve aard

Artikel

44

Controlevoorschriften

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan controlevoorschriften vaststellen. Deze voorschriften mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van deze wet.

§

3

Maatregelen en boeten

Artikel

45

Gevolgen weigeren onderzoek

Artikel

46

Gevolgen niet-naleving voorschriften

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen handelt overeenkomstig artikel 45, indien de verzekerde:

 • a.

  de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de door hem daartoe aangewezen deskundige krachtens artikel 43 in het belang van een behandeling of genezing of tot behoud, herstel of bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid en tot registratie als werkzoekende bij de Centrale organisatie voor werk en inkomen gegeven voorschriften zonder deugdelijke grond niet opvolgt;

 • b.

  zich niet, zolang als het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de door hem daartoe aangewezen deskundige te kennen heeft gegeven dit noodzakelijk te achten, onder geneeskundige behandeling stelt of indien hij de voorschriften van de behandelende arts niet opvolgt;

 • c.

  zich schuldig maakt aan gedragingen, waardoor zijn genezing wordt belemmerd of nalaat voldoende mee te werken om aanpassing aan zijn ziekte of gebrek te verkrijgen;

 • d.

  de controlevoorschriften, bedoeld in artikel 44, of de verplichting, bedoeld in artikel 55, tweede lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen niet of niet behoorlijk is nagekomen of de verplichting, bedoeld in artikel 70, niet binnen de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen daarvoor vastgestelde termijn is nagekomen;

 • e.

  zijn arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt;

 • f.

  zich niet houdt aan het voorschrift, bedoeld in artikel 35, vierde lid;

 • g.

  indien de belanghebbende zonder redelijke gronden niet meewerkt aan een scholing of opleiding die wenselijk wordt geacht voor zijn inschakeling in de arbeid.

Artikel

47

Afstemming maatregel op ernst gedraging

Artikel

48

Boete bij niet-nakoming inlichtingenverplichting

Artikel

49

Voorschriften rond voorgenomen boete-oplegging

Artikel

50

Voorschriften rond boetebesluit

Artikel

51

Niet-oplegging van boete

Artikel

52

Termijnstelling van boete

Artikel

53

Afwijking 8:69 Awb

In afwijking van artikel 8:69 van de Algemene wet bestuursrecht kan de rechter in beroep of hoger beroep het bedrag waarop de boete is vastgesteld ook ten nadele van de verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger wijzigen.

Artikel

54

Boetebesluit executoriale titel

Afdeling

3

De betaling van de uitkering

Artikel

55

Betaalbaarstelling

Artikel

55a

Opschorting en hervatting betaalbaarstelling

Artikel

56

Inhouding vereveningsbijdrage

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen houdt op de arbeidsongeschiktheidsuitkering, op de vakantie-uitkering en op de toeslag op de uitkering op grond van de Toeslagenwet een bedrag in, dat gelijk is aan het bedrag van de premie die een werkgever op grond van de Werkloosheidswet op het overeenkomstige loon van een werknemer, die verzekerd is op grond van die wet, inhoudt.

Artikel

57

Betaling aan instellingen

Artikel

58

Inkomsten uit arbeid tijdens uitkering

Artikel

59

Samenloop met andere uitkeringen

Artikel

60

Betaling van vakantie-uitkering

Artikel

61

Overlijdensuitkering

Artikel

62

Verjaringstermijn

Uitkeringen op grond van deze wet die niet in ontvangst zijn genomen of zijn ingevorderd binnen twee jaren na de dag van betaalbaarstelling, worden niet meer betaald.

Artikel

63

Terugvordering

Artikel

64

Besluit als executoriale titel

Artikel

65

Nadere regels

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de artikelen 63, eerste, tweede, derde, vierde, vijfde, zesde en zevende lid, en 64.

Artikel

66

Onvervreemdbaarheid van verstrekkingen

Artikel

67

Niet voor beslag vatbare verstrekkingen

Niet vatbaar voor beslag zijn:

Hoofdstuk

4

De invloed van de verzekering op het burgerlijk recht

Artikel

68

Samenloop aanspraken

Bij de vaststelling van de schadevergoeding, waarop de verzekerde naar burgerlijk recht aanspraak kan maken ter zake van zijn arbeidsongeschiktheid, houdt de rechter rekening met de aanspraken, die hij op grond van deze wet heeft.

Artikel

69

Regresrecht

Hoofdstuk

5

Het verstrekken van inlichtingen

Artikel

70

Verplichting tot verstrekken van inlichtingen

Hoofdstuk

6

Financiering

Artikel

71

Premieplicht

Artikel

72

Maatstaf voor premieheffing

Artikel

72a

Middeling van premie-inkomen over 3 jaar

Artikel

73

Franchise en tarief

Artikel

74

Gemiddeld premiepercentage

Indien een wijziging van een premiepercentage ingaat op een ander tijdstip dan met ingang van 1 januari, wordt bij ministeriële regeling, in overeenstemming met de Minister van Financiën, een gemiddeld premiepercentage vastgesteld voor door Onze Minister aan te wijzen tijdvakken.

Artikel

75

Heffing en invordering van premie

Artikel

76

Rijksbijdragen

Indien de premie die op grond van dit hoofdstuk is verschuldigd door de verzekerden, bedoeld in artikel 5, met uitzondering van de verzekerden die op grond van artikel 6 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering als directeur-grootaandeelhouder worden beschouwd, onvoldoende is om de uitgaven, bedoeld in artikel 80, met betrekking tot deze verzekerden in een kalenderjaar te bekostigen, komt het verschil ten laste van het Rijk.

Artikel

77

Nadere regels

Bij ministeriële regeling kunnen in overeenstemming met de Minister van Financiën nadere en zonodig afwijkende regels worden gesteld met betrekking tot de artikelen 71 tot en met 76.

Artikel

78

Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen

Artikel

79

Bedragen ten gunste van Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen

Ten gunste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen komen:

 • a.

  de premie, bedoeld in artikel 73, en de premievervangende belasting, bedoeld in artikel 91;

 • b.

  het bedrag, bedoeld in artikel 56;

 • c.

  de boeten, bedoeld in artikel 48;

 • d.

  de bedragen die het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen ontvangt met toepassing van verhaal als bedoeld in artikel 69;

 • e.

  de rijksbijdrage, bedoeld in artikel 76.

Artikel

80

Uitgaven ten laste van Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen

Ten laste van het Arbeidsongeschiktheidsfonds zelfstandigen komen:

Hoofdstuk

7

Uitvoering

Artikel

81

Artikel

82

De uitvoeringsinstelling

Vervallen

Artikel

83

Werkzaamheden verricht door de uitvoeringsinstelling bij samenloop

Vervallen

Artikel

84

Werkzaamheden verricht door de uitvoeringsinstelling bij herziening

Vervallen

Artikel

85

Werkzaamheden verricht door de uitvoeringsinstelling bij toekenning binnen vijf jaar na intrekking of niet-toekenning

Vervallen

Artikel

86

Werkzaamheden verricht door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij heropening

De heropende arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt beschouwd als een voortzetting van de ingetrokken uitkering. Voor de toepassing van de artikelen 14, tweede lid, 15, eerste lid, onderdeel c, en 16 wordt daarbij met herziening van de arbeidsongeschiktheidsuitkering wegens afneming van de arbeidsongeschiktheid gelijkgesteld intrekking van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Artikel

87

Verlening subsidies

Vervallen

Artikel

88

Vervallen

Hoofdstuk

8

Gemoedsbezwaren

Artikel

89

Ontheffing wegens gemoedsbezwaren

Artikel

90

Heffing van premievervangende inkomstenbelasting

Indien op grond van artikel 89 ontheffing is verleend, wordt geen premie geheven, doch vindt voor de verzekering op grond van deze wet heffing en invordering van een premievervangende inkomstenbelasting plaats op zodanige wijze dat van de persoon, van wie anders premie zou worden geheven, inkomstenbelasting wordt geheven tot een bedrag van die premie.

Artikel

91

Belasting beschouwd als premie voor bepaalde wetten

De op de voet van artikel 90 verschuldigde premievervangende inkomstenbelasting wordt geheven en ingevorderd op de voet van hoofdstuk 6, als ware de premievervangende inkomstenbelasting premie.

Artikel

92

Premie ten laste van het Rijk

Premie voor de verzekering op grond van deze wet, die als gevolg van een ontheffing als bedoeld in artikel 89, niet wordt geheven, komt ten laste van het Rijk.

Artikel

93

Nadere regels

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot dit hoofdstuk. Deze regels betreffen:

 • a.

  de voorschriften, waaronder een ontheffing wordt verleend;

 • b.

  de verdere gevolgen die voor de toepassing van deze wet aan een ontheffing zijn verbonden;

 • c.

  de gevallen, waarin een ontheffing wordt ingetrokken; en

 • d.

  de gevolgen die voor de toepassing van deze wet zijn verbonden aan een ontheffing en aan een intrekking van een ontheffing.

HOOFDSTUK

9

BEPALINGEN IN VERBAND MET DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT EN HET BEROEP IN CASSATIE

Artikel

94

Begrip belanghebbende

Bij een besluit op grond van deze wet dat betrekking heeft op het al dan niet bestaan of voortbestaan dan wel de mate van arbeidsongeschiktheid is belanghebbende de persoon op wiens aanspraken het besluit betrekking heeft.

Artikel

95

Beslistermijnen

Artikel

95a

Bijzondere beslistermijnen

Artikel

96

Beslistermijnen Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij bezwaarschriften

Artikel

97

Medische bezwaarschriftprocedure

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten aanzien van de behandeling van bezwaarschriften tegen besluiten, waaraan een medische of arbeidskundige beoordeling ten grondslag ligt.

Artikel

98

Beroep in cassatie

Hoofdstuk

10

Strafbepalingen

Artikel

99

Strafbepaling

Overtreding van bepalingen van een krachtens deze wet uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur voor zover uitdrukkelijk als strafbaar feit in de zin van dit artikel aangeduid, wordt gestraft met een hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie.

Artikel

99a

Strafbepaling inzake artikel 70

Vervallen

Artikel

99b

Strafbepaling inzake valse opgave/opzettelijke verzwijging

Vervallen

Artikel

99c

Strafbepaling inzake opzettelijke opgave in strijd met waarheid

Vervallen

Artikel

100

Verval van recht tot strafvordering

Het recht tot strafvordering vervalt indien het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan de verzekerde of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter zake van hetzelfde feit reeds een boete heeft opgelegd.

Artikel

101

Misdrijven en overtredingen

De in de artikelen 99b en 99c bedoelde strafbare feiten worden als misdrijven, de in de artikelen 99 en 99a bedoelde strafbare feiten worden als overtredingen beschouwd.

Hoofdstuk

11

Slotbepalingen

Artikel

103

Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel

104

Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, F. H. G. de Grave
De Minister van Justitie, W. Sorgdrager