Wet van 21 december 2000, houdende nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000)

Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in verband met modernisering van de pensioenwetgeving, de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds in te trekken en te vervangen door een nieuwe wet ter zake;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§

1

Definities

Artikel

1

Definities

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

§

2

Verplichtstelling

Artikel

2

De verplichtstelling

§

3

Gevolgen verplichtstelling

Artikel

3

Gevolgen van de verplichtstelling

Artikel

4

Naleven van statuten en reglementen

De deelnemers, gewezen deelnemers, andere aanspraakgerechtigden, pensioengerechtigden en de bij het bedrijfstakpensioenfonds aangesloten werkgevers leven de statuten en reglementen en de daarop gebaseerde besluiten van het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds na.

Artikel

5

Artikel

6

Gegevensverstrekking

Artikel

7

Informatie aan deelnemers

Artikel

8

Bijdrage

Vervallen

Artikel

9

Wijziging van de statuten of reglementen

Artikel

10

Wijziging van de verplichtstelling

Artikel

11

Intrekking van de verplichtstelling

Artikel

12

Representativiteitstoets

Artikel

13

Vrijstelling

Artikel

14

Gemoedsbezwaren

Artikel

15

Ontheffing

Artikel

16

Publicatie in de Staatscourant

§

4

Toezicht en sancties

Artikel

18

Last onder dwangsom

Artikel

19

Bestuurlijke boete

Artikel

20

Hoogte bestuurlijke boete

§

5

Rechtsvordering

Artikel

21

Dwangbevel

Artikel

22

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel

23

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel

24

Verhaal

Artikel

25

Burgerlijke rechtsvordering

Van burgerlijke rechtsvorderingen ter zake van deelneming in en uitkering uit een bedrijfstakpensioenfonds neemt de kantonrechter kennis.

§

6

Wijziging van wetten

Artikel

28

Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

Wijzigt de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.

Artikel

33

Wet op de inkomstenbelasting 1964

Wijzigt de Wet op de inkomstenbelasting 1964.

§

7

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel

39

Overgangsrecht

Artikel

40

Intrekking van de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds

De Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds wordt ingetrokken.

Artikel

41

Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel

42

Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: «Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds», onder toevoeging van het jaartal van het Staatsblad waarin zij zal worden geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst
De Minister van Justitie, A. H. Korthals

Bijlage

als bedoeld in artikel 20 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

Vervallen