Besluit van 16 augustus 2003, houdende vaststelling van tarieven voor vergoedingen als bedoeld in de artikelen 3, 4, 6, 7, 17 en 18 van de Wet tarieven in strafzaken (Besluit tarieven in strafzaken 2003)

Besluit tarieven in strafzaken 2003

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 21 mei 2003, kenmerk 5226041/03/6;
De Raad van State gehoord (advies van 10 juli 2003, nr. W03.03.0191/I);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 12 augustus 2003, directie Wetgeving, nr. 5236339/03/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§

1

Definitiebepalingen

Artikel

1

§

2

Vergoedingen voor werkzaamheden en tijdverzuim

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

5a

Vervallen

Artikel

6

Voor werkzaamheden als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de wet, waarvoor geen speciaal tarief is bepaald, geldt, naar gelang de werkzaamheden niet of in meer of mindere mate van wetenschappelijke of bijzondere aard zijn, een tarief van ten hoogste € 154,50 per uur, met dien verstande dat:

 • a.

  het tarief voor vergoedingen van verrichtingen van medische aard het door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde tarief bedraagt;

 • b.

  het tarief voor vergoedingen van verpleging in een zorginstelling het voor deze vergoedingen geldende tarief in de laagste klasse bedraagt.

Artikel

7

De tarieven, genoemd in de artikelen 2, 3 en 6, worden met de helft verhoogd voor werkzaamheden die ingevolge het daartoe strekkende verzoek of de gegeven opdracht moeten worden verricht op:

 • a.

  zaterdag;

 • b.

  zondag;

 • c.

  een in artikel 3 van de Algemene termijnenwet genoemde algemeen erkende feestdag of een bij of krachtens dat artikel daarmee gelijkgestelde dag;

 • d.

  op een andere dag, dan omschreven onder a tot en met c, tussen 0.00 en 08.00 uur of tussen 20.00 en 24.00 uur.

Artikel

8

Artikel

9

Artikel

10

§

3

Vergoedingen voor reis- en verblijfkosten

Artikel

11

§

4

Vergoedingen voor afschriften, uittreksels, inlichtingen en het uitbrengen van exploiten

Artikel

12

§

5

Diverse bepalingen; buitengewone kosten, niet voorziene kosten en omzetbelasting

Artikel

14

Artikel

15

De bedragen, genoemd in dit besluit, worden verhoogd met de omzetbelasting die daarover is verschuldigd.

§

6

Slotbepalingen

Artikel

17

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tarieven in strafzaken 2003.

Artikel

18

Wijzigt het Besluit proceskosten bestuursrecht.

Artikel

19

Wijzigt het Besluit rechtspraak in ambtenarenzaken.

Artikel

20

Wijzigt het Besluit tarieven in burgerlijke zaken.

Artikel

21

Wijzigt het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

Artikel

22

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Justitie, J. P. H. Donner
De Minister van Justitie, J. P. H. Donner