Wet van 14 februari 1992, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten

Gemeentewet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe bepalingen vast te stellen met betrekking tot de inrichting van gemeenten, alsmede de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Titel

I

Begripsbepalingen

Artikel

1

Artikel

2

In deze wet wordt verstaan onder ingezetenen: zij die hun werkelijke woonplaats in de gemeente hebben.

Artikel

3

Zij die als ingezetene met een adres in een gemeente zijn ingeschreven in de basisregistratie personen, worden voor de toepassing van deze wet, behoudens bewijs van het tegendeel, geacht werkelijke woonplaats te hebben in die gemeente.

Artikel

4

Vervallen

Artikel

5

In deze wet wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeentebestuur: ieder bevoegd orgaan van de gemeente;

 • b.

  Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders.

Titel

II

De inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur

Hoofdstuk

I

Algemene bepaling

Artikel

6

In elke gemeente is een raad, een college en een burgemeester.

Hoofdstuk

II

De raad

Artikel

7

De raad vertegenwoordigt de gehele bevolking van de gemeente.

Artikel

8

Artikel

9

De burgemeester is voorzitter van de raad.

Artikel

10

Artikel

11

Ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats is niet benoembaar tot lid van de raad hij die na de laatstgehouden periodieke verkiezing van de leden van de raad wegens handelen in strijd met artikel 15 van het lidmaatschap van de raad is vervallen verklaard.

Artikel

12

Artikel

13

Artikel

14

Artikel

15

Artikel

16

De raad stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast.

Artikel

17

Artikel

18

De raad vergadert na de periodieke verkiezing van zijn leden voor de eerste maal in nieuwe samenstelling op de dag met ingang waarvan de leden van de raad in oude samenstelling aftreden.

Artikel

19

Artikel

20

Artikel

21

Artikel

22

De leden van het gemeentebestuur en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor dan wel worden verplicht getuigenis af te leggen als bedoeld in artikel 165, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over hetgeen zij in de vergadering van de raad hebben gezegd of aan de raad schriftelijk hebben overgelegd.

Artikel

23

Artikel

24

In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd of besloten over:

 • a.

  de toelating van nieuw benoemde leden;

 • b.

  de vaststelling en wijziging van de begroting en de vaststelling van de jaarrekening;

 • c.

  de invoering, wijziging en afschaffing van gemeentelijke belastingen, en

 • d.

  de benoeming en het ontslag van wethouders.

Artikel

25

Vervallen

Artikel

26

Artikel

27

De leden van de raad stemmen zonder last.

Artikel

28

Artikel

29

Artikel

30

Artikel

31

Artikel

32

Artikel

32a

Artikel

33

Hoofdstuk

III

Het college van burgemeester en wethouders

Artikel

34

Artikel

35

Artikel

36

Artikel

36a

Artikel

36b

Artikel

37

De benoeming van wethouders na de verkiezing van de leden van de raad vindt plaats in een vergadering van de raad in nieuwe samenstelling.

Artikel

38

In het geval van artikel 37 gaat de benoeming van degene die zijn benoeming tot wethouder heeft aangenomen, in op het tijdstip waarop ten minste de helft van het met inachtneming van artikel 36 bepaalde aantal wethouders zijn benoeming heeft aangenomen of, indien de aanneming van de benoeming op een later tijdstip plaatsvindt, op dat tijdstip.

Artikel

39

De benoeming ter vervulling van een plaats die tussentijds openvalt, geschiedt zo spoedig mogelijk, tenzij de raad besluit het aantal wethouders te verminderen.

Artikel

40

De benoemde wethouder deelt de raad uiterlijk op de tiende dag na de kennisgeving van zijn benoeming mee of hij de benoeming aanneemt. Indien deze termijn verstrijkt zonder mededeling, wordt de benoemde wethouder geacht de benoeming niet aan te nemen.

Artikel

41

Wanneer de benoeming niet is aangenomen, geschiedt zo spoedig mogelijk een nieuwe benoeming.

Artikel

41a

Artikel

41b

Artikel

42

Artikel

43

Artikel

44

Artikel

44a

Artikel

44b

Onverschuldigd betaalde bezoldiging kan worden teruggevorderd.

Artikel

44c

Artikel

44d

Artikel

44f

Indien verscheidene schuldeisers uit hoofde van beslag of korting aanspraak hebben op een deel van de bezoldiging geschiedt de verdeling naar evenredigheid der inschulden, voor zover niet de ene schuldeiser voorrang heeft boven de anderen.

Artikel

44g

Artikel

44h

Betaling of afgifte aan een gemachtigde, nadat een volmacht tot voldoening of invorderingen van bezoldiging is geëindigd, ontlasten de gemeente, indien een gegeven opdracht tot de betaling of afgifte niet meer tijdig kon worden ingetrokken, toen de gemeente van het eindigen van de volmacht kennis kreeg.

Artikel

44j

Met bezoldiging worden in de artikelen 44a tot en met 44h gelijkgesteld de bedragen – onder de benaming van uitkering of welke benaming ook – waarop de wethouder krachtens artikel 44, eerste lid, aanspraak heeft of waarop zijn nagelaten betrekkingen uit hoofde van zijn overlijden krachtens artikel 44, eerste lid, aanspraak hebben.

Artikel

45

Artikel

45a

Artikel

45b

Artikel

46

Artikel

48

Vervallen

Artikel

49

Indien een uitspraak van de raad inhoudende de opzegging van zijn vertrouwen in een wethouder er niet toe leidt dat de betrokken wethouder onmiddellijk ontslag neemt, kan de raad besluiten tot ontslag. Artikel 31 is van toepassing op de stemming inzake het ontslag. Op het ontslagbesluit is artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Artikel

50

De rechter treedt niet in de beoordeling van de gronden waarop de raad tot ontslag van een wethouder heeft besloten.

Artikel

51

Vervallen

Artikel

52

Het college stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast, dat aan de raad wordt toegezonden.

Artikel

53

Artikel

53a

Artikel

54

Artikel

55

Vervallen

Artikel

56

Artikel

57

De leden van het college en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging kunnen niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor hetgeen zij in de vergadering van het college hebben gezegd of aan het college schriftelijk hebben overgelegd.

Artikel

59

Artikel

59a

Artikel

60

Hoofdstuk

IV

De burgemeester

Artikel

61

Artikel

61a

Artikel

61b

Artikel

61c

Artikel

61d

Vervallen

Artikel

61e

Vervallen

Artikel

62

Artikel

63

Voor de benoembaarheid tot burgemeester is het Nederlanderschap vereist.

Artikel

64

Dezelfde persoon kan in meer dan een gemeente tot burgemeester worden benoemd, mits op het tijdstip van benoeming het gezamenlijk aantal inwoners het getal van 10 000 niet te boven gaat.

Artikel

65

Artikel

66

Artikel

67

Artikel

68

Artikel

69

Artikel

70

Het ambt van burgemeester ontheft van alle bij of krachtens de wet opgelegde verplichtingen tot het verrichten van persoonlijke diensten.

Artikel

71

Artikel

72

Artikel

73

Artikel

74

Artikel

75

Vervallen

Artikel

76

Bij koninklijk besluit wordt bepaald, welke de onderscheidingstekenen van de burgemeester zijn en bij welke gelegenheden hij deze zal dragen.

Artikel

77

Artikel

78

Artikel

79

De toekenning van een vergoeding ten laste van de gemeente aan degene die met de waarneming van het ambt van burgemeester is belast, wordt geregeld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

Artikel

80

Ten aanzien van degene die met de waarneming van het ambt van burgemeester is belast, zijn de artikelen 63, 67, 68 en 69 van overeenkomstige toepassing.

Artikel

81

Artikel

81bis

De commissaris verricht de werkzaamheden, genoemd in de artikelen 61, 61a, 61b, 65, 69, 71, 72 en 78, volgens een door de regering gegeven ambtsinstructie.

Hoofdstuk

IVa

De rekenkamer

Paragraaf

1

De gemeentelijke rekenkamer

Artikel

81a

De raad stelt een rekenkamer in.

Artikel

81b

De raad stelt het aantal leden van de rekenkamer vast.

Artikel

81c

Artikel

81d

Artikel

81e

Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de leden van de rekenkamer.

Artikel

81f

Artikel

81g

Artikel

81i

Artikel

81j

Artikel

81k

De leden van de rekenkamer ontvangen een bij verordening van de raad vastgestelde vergoeding voor hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten.

Paragraaf

2

De gemeenschappelijke rekenkamer

Artikel

81l

In afwijking van artikel 81a kan de raad met de raad of de raden van een of meer andere gemeenten met toepassing van de artikelen 1, en 8, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen of met provinciale staten van één of meer provincies, al dan niet met de raad of de raden van een of meer andere gemeenten tezamen, met toepassing van artikel 51 en 52, eerste lid, juncto artikel 8, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, een gemeenschappelijke rekenkamer instellen. De artikelen 10, tweede, derde en vijfde tot en met achtste lid, 10a, 11, 11a, 15, 16, 17, 20, derde lid, 21, 22, 23, 30 en 54 van die wet zijn niet van toepassing.

Artikel

81m

Artikel

81n

Indien de raad of de raden van een of meer gemeenten met provinciale staten van een of meer provincies een gemeenschappelijke rekenkamer instellen, is, onverminderd artikel 81m, eerste lid, juncto artikel 81f, een lid van de rekenkamer niet tevens:

 • a.

  lid van provinciale staten van een deelnemende provincie;

 • b.

  ambtenaar, in dienst van een deelnemende provincie of uit anderen hoofde aan het bestuur van een deelnemende provincie ondergeschikt;

 • c.

  ambtenaar, in dienst van de Staat, tot wiens taak het behoort het verrichten van werkzaamheden in het kader van het toezicht op de provincie;

 • d.

  functionaris, krachtens de wet of algemene maatregel van bestuur geroepen om het provinciebestuur van advies te dienen.

Artikel

81o

In de regeling waarbij de gemeenschappelijke rekenkamer wordt ingesteld, worden ten minste regels gesteld over:

 • a.

  het op verzoek van de voorzitter of het enige lid van de rekenkamer in dienst nemen van de ambtenaren die nodig zijn voor een goede uitoefening van de werkzaamheden van de rekenkamer;

 • b.

  de vergoeding die de leden van de rekenkamer voor hun werkzaamheden ontvangen en de tegemoetkoming in de kosten.

Hoofdstuk

IVb

De rekenkamerfunctie

Artikel

81oa

Vervallen

Hoofdstuk

IVc

De ombudsman

Paragraaf

1

Algemene bepaling

Artikel

81p

Paragraaf

2

De gemeentelijke ombudsman

Artikel

81q

Artikel

81r

Artikel

81s

Artikel

81t

Artikel

81u

De ombudsman zendt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden aan de raad.

Artikel

81v

De ombudsman ontvangt een bij verordening van de raad vastgestelde vergoeding voor zijn werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten.

Paragraaf

3

De gemeentelijke ombudscommissie

Artikel

81w

Artikel

81x

Paragraaf

4

De gezamenlijke ombudsman en de gezamenlijke ombudscommissie

Artikel

81y

Artikel

81z

Indien de raad een ombudsman of een ombudscommissie instelt met toepassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen, zijn de in die wet ten aanzien van gemeenschappelijke organen opgenomen bepalingen slechts van toepassing voor zover de aard van de aan de ombudsman of de ombudscommissie opgedragen taken zich daartegen niet verzet.

Hoofdstuk

V

De commissies

Artikel

82

Artikel

83

Artikel

84

Artikel

85

Artikel

86

Vervallen

Hoofdstuk

Va

Geheimhouding

Artikel

88

Artikel

89

Artikel

90

Vervallen

Artikel

91

Vervallen

Artikel

92

Vervallen

Artikel

93

Vervallen

Artikel

94

Vervallen

Hoofdstuk

VI

Geldelijke voorzieningen ten behoeve van de leden van de raad en de commissies

Artikel

95

Artikel

96

Artikel

97

Vervallen

Artikel

99

Hoofdstuk

VII

De secretaris en de griffier

Paragraaf

1

Algemene bepalingen

Artikel

100

Paragraaf

2

De secretaris

Artikel

102

Het college wijst de secretaris aan. De aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de uitoefening van de functie van secretaris geen onderdeel meer uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende ambtenaar.

Artikel

103

Artikel

104

De secretaris is in de vergadering van het college aanwezig.

Artikel

105

Vervallen

Paragraaf

3

De griffier

Artikel

107

Artikel

107a

Artikel

107b

De griffier is in de vergadering van de raad aanwezig.

Artikel

107c

Vervallen

Artikel

107e

Titel

III

De bevoegdheid van het gemeentebestuur

Hoofdstuk

VIII

Algemene bepalingen

§

1

Inleidende bepalingen

Artikel

108

Artikel

109

Bij of krachtens de wet kan zo nodig onderscheid worden gemaakt tussen gemeenten.

Artikel

110

Artikel

111

§

2

Verhouding tot de provincie en het Rijk

Artikel

112

Onze Minister wie het aangaat en het provinciebestuur doen het college desgevraagd mededeling van hun standpunten en voornemens met betrekking tot aangelegenheden die voor de gemeente van belang zijn, tenzij het openbaar belang zich daartegen verzet.

Artikel

113

Onze Minister wie het aangaat en het provinciebestuur bieden het college desgevraagd de gelegenheid tot het plegen van overleg met betrekking tot aangelegenheden die voor de gemeente van belang zijn, tenzij het openbaar belang zich daartegen verzet.

Artikel

114

Artikel

115

Artikel

116

Artikel

117

Artikel

118

Over al hetgeen de gemeente betreft dient het college Onze Ministers en het provinciebestuur desgevraagd van bericht en raad, tenzij dit uitdrukkelijk van de burgemeester wordt verlangd.

Artikel

119

Artikel

120

Artikel

121

De bevoegdheid tot het maken van gemeentelijke verordeningen blijft ten aanzien van het onderwerp waarin door wetten, algemene maatregelen van bestuur of provinciale verordeningen is voorzien, gehandhaafd, voor zover de verordeningen met die wetten, algemene maatregelen van bestuur en provinciale verordeningen niet in strijd zijn.

Artikel

122

De bepalingen van gemeentelijke verordeningen in wier onderwerp door een wet, een algemene maatregel van bestuur of een provinciale verordening wordt voorzien, zijn van rechtswege vervallen.

§

3

Bijzondere voorzieningen

Artikel

123

Artikel

124

Artikel

124a

Artikel

124b

Artikel

124c

Artikel

124d

Gedeputeerde staten onderscheidenlijk de commissaris van de Koning, kunnen een besluit tot indeplaatsstelling intrekken, indien de raad, het college of de burgemeester voldoende aannemelijk maakt dat hij zonder voorbehoud zal voorzien in hetgeen het besluit van hem vordert.

Artikel

124e

Gedeputeerde staten, de commissaris van de Koning onderscheidenlijk Onze Minister wie het aangaat, bedoeld in artikel 124b, eerste lid, kunnen ambtenaren aanwijzen ten behoeve van het toezicht op de uitvoering van de aan het gemeentebestuur bij of krachtens andere wet dan deze opgedragen taken. Deze ambtenaren beschikken over de bevoegdheden van de artikelen 5:15 tot en met 5:17 van de Algemene wet bestuursrecht. De artikelen 5:12, 5:13 en 5:20, eerste en tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel

124f

Artikel

124g

Artikel

124h

Bij algemene maatregel van bestuur, op voordracht van Onze Minister, kunnen regels worden gesteld over de verstrekking van systematische informatie aan het provinciebestuur of, in het geval artikel 124b, eerste lid, van toepassing is, Onze Minister wie het aangaat, betreffende de uitvoering door het gemeentebestuur van de andere wet, bedoeld in artikel 124, eerste lid. Bij ministeriële regeling of bij provinciale verordening kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de toepassing.

Artikel

124i

Vervallen

§

4

Bestuursdwang