Wet van 9 juli 2014, houdende regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015)

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat burgers een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop zij hun leven inrichten en deelnemen aan het maatschappelijk leven, en dat van burgers mag worden verwacht dat zij elkaar naar vermogen daarin bijstaan; dat het tevens wenselijk is nieuwe regels te stellen om de rechten en plichten van de burger meer met elkaar in evenwicht te brengen; dat burgers die zelf dan wel samen met personen in hun naaste omgeving onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat zijn tot participatie, een beroep moeten kunnen doen op door de overheid georganiseerde ondersteuning; dat de ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen, erop gericht moet zijn dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven; dat het in de rede ligt de overheidsverantwoordelijkheid voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie zo dicht mogelijk bij de burger te beleggen; dat het daarom wenselijk is nieuwe regels te stellen inzake de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van personen met een beperking en personen met psychische of psychosociale problemen; dat het voorts wenselijk is dat daarbij zorg wordt gedragen voor een goede toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

1

Begripsbepalingen en algemene bepalingen

§

1

Begripsbepalingen

Artikel

1.1.1

Artikel

1.1.2

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

§

2

Algemene bepalingen

Artikel

1.2.1

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

1.2.2

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

2

Maatschappelijke ondersteuning

§

1

Opdracht gemeente

Artikel

2.1.1

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

2.1.2

Artikel

2.1.3

Artikel

2.1.4

Artikel

2.1.5

Artikel

2.1.6

Bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente.

Artikel

2.1.7

Bij verordening kan worden bepaald dat door het college aan personen met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie.

§

2

Algemene maatregelen en algemene voorzieningen

Artikel

2.2.1

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

2.2.2

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

2.2.3

Het college bevordert en treft de algemene voorzieningen ter bevordering van de zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang, die noodzakelijk zijn ter uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 2.1.2, tweede lid.

Artikel

2.2.4

§

3

Maatwerkvoorzieningen

Artikel

2.3.1

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

2.3.2

Artikel

2.3.3

In spoedeisende gevallen, daaronder begrepen de gevallen waarin terstond opvang noodzakelijk is, al dan niet in verband met risico’s voor de veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, beslist het college na een melding als bedoeld in artikel 2.3.2, eerste lid, onverwijld tot verstrekking van een tijdelijke maatwerkvoorziening in afwachting van de uitkomst van het onderzoek, bedoeld in artikel 2.3.2 en de aanvraag van de cliënt.

Artikel

2.3.5

Artikel

2.3.6

Artikel

2.3.7

Artikel

2.3.8

Artikel

2.3.10

§

4

Verhaal van kosten

Artikel

2.4.1

Artikel

2.4.2

Roerende zaken die aan de cliënt in gebruik zijn verstrekt als onderdeel van een maatwerkvoorziening dan wel zijn aangeschaft met een persoonsgebonden budget, zijn niet vatbaar voor vervreemding, verpanding, belening of beslag, gedurende de periode waarvoor de beslissing, bedoeld in artikel 2.3.5 of 2.3.6, geldt.

Artikel

2.4.3

Artikel

2.4.4

§

5

Evaluatie van beleid

Artikel

2.5.1

Artikel

2.5.2

Artikel

2.5.3

Het college rapporteert jaarlijks aan de gemeenteraad welke resultaten in het betreffende jaar zijn behaald op basis van de in het plan, bedoeld in artikel 2.1.2, zesde lid, gestelde resultaten en hierbij uitgaande van de in het plan aangegeven criteria om resultaten te meten en de ten aanzien van aanbieders gehanteerde outcomecriteria.

§

6

Overige bepalingen

Artikel

2.6.1

Artikel

2.6.2

Artikel

2.6.3

Het college kan de vaststelling van rechten en plichten van de cliënt mandateren aan een aanbieder.

Artikel

2.6.4

Artikel

2.6.5

Artikel

2.6.6

Artikel

2.6.7

Artikel

2.6.8

Hoofdstuk

3

Kwaliteit

Artikel

3.1

Artikel

3.2

Artikel

3.3

Artikel

3.4

Artikel

3.5

Hoofdstuk

4

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

§

1

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Artikel

4.1.1

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

§

2

Kwaliteit en rechtspositie

Artikel

4.2.1

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

4.2.2

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

4.2.3

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

4.2.4

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

4.2.5

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

4.2.6

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

4.2.7

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

4.2.8

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

4.2.9

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

4.2.10

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

4.2.11

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

4.2.12

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

4.2.13

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

4.2.14

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

§

3

Toezicht en handhaving

Artikel

4.3.1

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

4.3.2

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

4.3.3

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

4.3.4

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

5

Gegevensverwerking

§

1

Verwerking van persoonsgegevens

Artikel

5.1.1

Artikel

5.1.2

Artikel

5.1.3

Artikel

5.1.4

Artikel

5.1.5

Artikel

5.1.6

§

2

Verstrekking van persoonsgegevens

Artikel

5.2.1

Artikel

5.2.2

De aanbieder die een maatwerkvoorziening levert en een derde aan wie ten laste van een persoonsgebonden budget betalingen worden gedaan, zijn bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd verplicht kosteloos persoonsgegevens van de cliënt, waaronder bijzondere persoonsgegevens, te verstrekken, aan;

 • a.

  het college, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van artikel 2.1.4, 2.1.5, 2.3.2, 2.3.9, 2.3.10, 2.4.3;

 • b.

  het CAK of een andere instantie als bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van artikel 2.1.4 of 2.1.5;

 • c.

  de Sociale verzekeringsbank, voor zover deze noodzakelijk zijn voor het verrichten van betalingen en het budgetbeheer, bedoeld in artikel 2.6.2;

 • d.

  toezichthoudende ambtenaren, voor zover deze noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van het toezicht of het nemen van maatregelen ter handhaving van wettelijke voorschriften.

Artikel

5.2.3

De rijksbelastingdienst is bevoegd uit eigen beweging en desgevraagd verplicht aan het college, het CAK en een andere instantie als bedoeld in artikel 2.1.4, zevende lid, persoonsgegevens te verstrekken, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de artikelen 2.1.4 en 2.1.5.

Artikel

5.2.4

Artikel

5.2.5

Artikel

5.2.6

Derden die beroepshalve beschikken over inlichtingen die noodzakelijk kunnen worden geacht om een situatie van kindermishandeling te beëindigen of een redelijk vermoeden van kindermishandeling te onderzoeken, kunnen aan een AMHK deze inlichtingen desgevraagd of uit eigen beweging verstrekken zonder toestemming van degene die het betreft en indien nodig met doorbreking van de plicht tot geheimhouding op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van hun ambt of beroep.

Artikel

5.2.7

Artikel

5.2.9

§

3

Rechten van de betrokkene

Artikel

5.3.1

Artikel

5.3.2

Artikel

5.3.3

Artikel

5.3.4

Artikel

5.3.5

Artikel

5.3.6

§

4

Gegevens ten behoeve van integrale dienstverlening

Artikel

5.4.1

Hoofdstuk

6

Toezicht en handhaving

Artikel

6.1

Artikel

6.2

Hoofdstuk

7

Wijziging andere wetten

Artikel

7.1

Wijzigt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.3

Wijzigt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.4

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.5

Wijzigt de Kwaliteitswet zorginstellingen.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.6

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.7

Wijzigt de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.8

Wijzigt de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.9

Wijzigt de Penitentiaire beginselenwet.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.10

Wijzigt de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.11

Wijzigt de Leerplichtwet 1969.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.12

Wijzigt de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.13

Wijzigt de Wet op de expertisecentra.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.14

Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.15

Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.16

Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.17

Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.18

Wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.19

Wijzigt de Jeugdwet.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.20

Wijzigt de Wijzigingswet Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (bijdragen bij inkomstenderving ten gevolge van verlenen medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen, en verzekering bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen).

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.21

Wijzigt de Wet forensische zorg (Kst. 32 398).

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.22

Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.23

Wijzigt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.24

Wijzigt de Gemeentewet.

Artikel

7.25

Wijzigt de Werkloosheidswet.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.26

Wijzigt de Wet basisregistratie personen.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.27

Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.28

Wijzigt de Wet marktordening gezondheidszorg.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.29

Wijzigt de Participatiewet.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.30

Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.31

Wijzigt de Woningwet.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.33

Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 6.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.34

Wijzigt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen (Kst. 32 402).

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.35

Wijzigt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Kst. 32 399.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.36

Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

7.37

Wijzigt de Zorgverzekeringswet.

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Hoofdstuk

8

Invoerings- en slotbepalingen

Artikel

8.1

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

8.2

Artikel

8.3

Artikel

8.4

Artikel

8.5

De Wet marktordening gezondheidszorg is niet van toepassing op handelingen op het gebied van de gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, voor zover uitgevoerd, al dan niet onder eigen verantwoordelijkheid, door personen, ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van die wet of door personen als bedoeld in artikel 34 van die wet, die deel uitmaken van zorg die:

Artikel

8.6

Artikel

8.7

Artikel

8.8

Artikel

8.9

Artikel

8.10

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Artikel

8.11

Artikel

8.12

Deze wet wordt aangehaald als: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar
Willem-Alexander
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn
De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten