Wet van 29 november 2001, houdende regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten (Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de organisatie van de uitvoering van de taken van de overheid met betrekking tot de arbeidsvoorziening en de uitvoering van de werknemersverzekeringen te wijzigen, zulks mede ter bevordering van de inschakeling van werkzoekenden in het arbeidsproces, en daartoe – onder intrekking van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 – één nieuwe wet vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

1

Definities

Artikel

1

Algemene begrippen

Hoofdstuk

2

Zelfstandige bestuursorganen voor werk en inkomen

Artikel

2

Instelling Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel

3

Instelling Sociale verzekeringsbank

Artikel

4

Toepassing Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Artikel

5

Andere werkzaamheden

Artikel

6

Raden van bestuur

Artikel

7

Cliëntenparticipatie

Artikel

8

Landelijke cliëntenraad

Hoofdstuk

3

Samenwerking en gezamenlijke dienstverlening

Artikel

9

Samenwerking

Artikel

10

Regionale samenwerking bij dienstverlening

Artikel

10a

Regionale samenwerking in toeleiding naar werk

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor de samenwerking, bedoeld in artikel 9 en artikel 10, eerste lid, van de colleges van burgemeester en wethouders en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen met de mede- betrokkenheid van werknemers- en werkgeversorganisaties bij de uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 7 van de Participatiewet, waaronder in ieder geval over vergoeding van kosten.

Artikel

11

Certificering re-integratiebedrijven

Artikel

12

Certificerende instelling

Artikel

13

Andere taken

Vervallen

Artikel

14

Reïntegratiebedrijven

Vervallen

Artikel

15

Certificerende instelling

Vervallen

Hoofdstuk

4

De Raad voor werk en inkomen

Artikel

16

Raad voor werk en inkomen

Vervallen

Artikel

17

Taken van de Raad voor werk en inkomen

Vervallen

Artikel

18

Commissies

Vervallen

Artikel

19

Goedkeuring besluiten

Vervallen

Artikel

20

Subsidieverstrekking

Vervallen

Artikel

21

Taken van de Centrale organisatie werk en inkomen

Vervallen

Artikel

22

Non-discriminatiecode Centrale organisatie werk en inkomen

Vervallen

Artikel

23

Regionale platforms

Vervallen

Artikel

24

Centra voor werk en inkomen

Vervallen

Artikel

25

Registratie werkzoekenden en vacatures

Vervallen

Artikel

26

Beoordeling kans op werk, administratieve indeling en advies inschakeling arbeidsproces

Vervallen

Artikel

27

Werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting

Vervallen

Artikel

28

Aanvraag van een uitkering en een toeslag en aangifte van werkloosheid

Vervallen

Artikel

29

Het verstrekken van gegevens in verband met een uitkeringsaanvraag

Vervallen

Hoofdstuk

5

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

§

5.1

Taken van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel

30

Taken in verband met uitkeringsverstrekking en algemene taken

Artikel

30a

Taak re-integratie van personen en arbeidsbemiddeling

Artikel

30b

Registratie werkzoekenden en vacatures

Artikel

30c

Aanvraag van uitkeringen

Artikel

30d

Taak indicatie Wet sociale werkvoorziening

Artikel

30e

Uitstroom vanuit loonkostensubsidie naar reguliere arbeid

Vervallen

Artikel

31

Beoordeling kans op werk en informatie over de arbeidsmarkt en sociale verzekeringen

Artikel

31a

Werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting

Artikel

32

Taak onderzoek en informatie op verzoek van werkgever, werknemer of eigenrisicodrager

Artikel

32a

Onderzoek en kostenvergoeding

Artikel

32b

Onderzoekssubsidies

Artikel

32c

Scholing personen met ernstige scholingsbelemmeringen

Artikel

32d

Taken opgedragen bij andere wetten, algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling

Artikel

32e

Elektronische dienstverlening

§

5.2

Polisadministratie en gegevensverwerking voor uitvoering taken

Artikel

33

Polisadministratie

Artikel

33a

Gegevensverwerking voor vervulling taken UWV

Artikel

33b

Verificatie burgerservicenummer

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verifieert het burgerservicenummer in relatie tot de bijbehorende persoonsidentificerende gegevens van de natuurlijke persoon, bedoeld in artikel 33, tweede lid, onderdeel a, bij de eerste opname in de polisadministratie en doet indien daartoe aanleiding is mededeling aan het college van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 2.34, eerste lid, van de Wet basisregistratie personen.

Artikel

33c

Informatie over verwerkte gegevens

Artikel

33d

Informatie over het arbeidsverleden

Hoofdstuk

6

De Sociale verzekeringsbank

Artikel

34

Taken van de Sociale verzekeringsbank

Artikel

34a

Taken opgedragen bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling

Artikel

35

Verzekerdenadministratie Sociale verzekeringsbank

Hoofdstuk

7

Toezicht

Artikel

36

Toezicht door Inspectie Werk en Inkomen

Vervallen

Artikel

37

Taken Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van werk en inkomen

Artikel

38

Jaarplan, jaarverslag en rapportages van Nederlandse Arbeidsinspectie

Artikel

39

Andere taken en werkzaamheden

Artikel

40

Voorlichting en communicatie

Artikel

41

Toezichtbaarheidstoets

De Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeelt op verzoek van Onze Minister de mogelijkheden van het houden van toezicht op de uitvoering van beleidsvoornemens en voorgenomen wettelijke voorschriften door de in artikel 37 genoemde bestuursorganen.

Artikel

42

Gegevensverstrekking aan de Nederlandse Arbeidsinspectie

Artikel

43

Kennisgeving besluiten

Vervallen

Artikel

44

Inrichting en positie Inspectie Werk en Inkomen

Vervallen

Hoofdstuk

8

Financiële bepalingen, planning en verslaglegging

Artikel

45

Uitvoeringskosten

Artikel

46

Jaarplan met begroting en meerjarenbeleidsplan

Artikel

47

Voorafgaande instemming besluiten

Artikel

48

Vaststelling budget uitvoeringskosten en budgetdiscipline

Artikel

49

Nadere regels jaarverslag, jaarrekening, tussentijdse rapportages en accountantscontrole

Artikel

50

Jaarverslag, jaarrekening, accountantscontrole en tussentijdse verslagen Raad voor werk en inkomen

Vervallen

Artikel

51

Financiering uitvoering Participatiewet door de Sociale verzekeringsbank

Artikel

52

Egalisatiereserve

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over onder meer de maximaal toegestane omvang van de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank te vormen egalisatiereserve.

Artikel

53

Regels omtrent afdracht van gelden door het Rijk

Vervallen

Hoofdstuk

9

Informatiebepalingen

Artikel

54

Verstrekking van gegevens aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de minister

Artikel

55

Vaststelling identiteit

Artikel

55a

Toezicht

Artikel

56

Melding door de Centrale organisatie werk en inkomen van het niet nakomen van verplichtingen

Vervallen

Artikel

57

Melding in verband met aanspraak op wettelijk geldend minimumloon

Vervallen

Artikel

58

Meldingen door werkgever aan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Vervallen

Artikel

59

Meldingen door verzekerde aan Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Vervallen

Artikel

60

Verzekerdenadministratie van de werkgever

Vervallen

Artikel

61

Melding bij vermoeden van misdrijf

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Belastingdienst en de Sociale verzekeringsbank zijn verplicht, indien zij bij de uitvoering van deze wet en de Wet financiering sociale verzekeringen het gegronde vermoeden krijgen van een misdrijf dat is gepleegd ten nadele van deze organen of een ander orgaan, voorzover dit is belast met het verrichten van uitkeringen, het doen van verstrekkingen dan wel het heffen van premies en bijdragen, het betrokken orgaan hiervan in kennis te stellen.

Artikel

62

Onderlinge gegevensverstrekking door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de Sociale verzekeringsbank en de gemeenten

Artikel

63

Nadere regels Inlichtingenbureau

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld voor de taken, de financiering en het beheer van het Inlichtingenbureau bij de toepassing van de in artikel 62 genoemde wetten.

Artikel

64

Gegevensverstrekking ten behoeve van samenwerkingsverband

Artikel

65

Systeem risico indicatie (SyRI)

Artikel

66

Stelselontwerp Suwinet

Vervallen

Artikel

67

Beheertaken Suwinet

Vervallen

Artikel

68

Jaarlijks verslag

Vervallen

Artikel

69

Toerekening van kosten

Vervallen

Artikel

70

Sociale verzekeringsbank

Vervallen

Artikel

71

Overleg over nadere regels

Vervallen

Artikel

72

Gegevensverstrekking door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de colleges van burgemeester en wethouders en de Sociale verzekeringsbank aan de Minister

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de colleges van burgemeester en wethouders en de Sociale verzekeringsbank verstrekken op verzoek, kosteloos, aan Onze Minister en, in overeenstemming met Onze Minister, aan de Minister die belast is met aangelegenheden betreffende beleid bij de uitvoering waarvan het betrokken bestuursorgaan een taak heeft, alle gegevens en inlichtingen die voor de uitoefening van de taak van Onze Minister en van Onze betrokken Minister noodzakelijk zijn. Zij verlenen Onze Minister op verzoek toegang tot en inzage in gegevens en bescheiden voor zover dat voor de uitoefening van zijn taken en van Onze Minister wie het aangaat noodzakelijk is. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de termijn waarbinnen en de wijze waarop aan de in dit artikel bedoelde verplichtingen wordt voldaan.

Artikel

72a

Artikel

73

Gegevensverstrekking door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank en de Minister

Artikel

73a

Gegevensverwerking bij uitvoering andere werkzaamheden

Artikel

74

Geheimhoudingsplicht

Artikel

75

Openbaarheid van gegevens

De door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in het kader van zijn in artikel 30a, tweede lid, genoemde taak, en op grond van artikel 30b geregistreerde gegevens zijn openbaar voor zover die van belang zijn voor de uitoefening van de in artikel 30a, tweede lid, genoemde taak, met dien verstande dat openbaarmaking van persoonsgegevens van een individuele werkzoekende of een individuele werkgever plaatsvindt met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Artikel

76

Beveiliging van gegevens

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank dragen op de voet van de ter zake voor de Rijksdienst geldende voorschriften zorg voor de nodige technische en organisatorische voorzieningen ter beveiliging van hun gegevens tegen verlies of aantasting en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging en verstrekking van die gegevens.

Artikel

77

Nadere regels gegevensverstrekking aan Minister

Bij ministeriële regeling worden nadere regels gesteld omtrent de verstrekking van inlichtingen en het verlenen van inzage in gegevens en bescheiden door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, de colleges van burgemeester en wethouders en de Sociale verzekeringsbank aan Onze Minister en aan de Nederlandse Arbeidsinspectie op grond van deze wet en kunnen regels worden gesteld omtrent de inrichting van de administraties.

Hoofdstuk

10

Overige bepalingen

Artikel

78

Aanwijzingsbevoegdheid Onze Minister

Vervallen

Artikel

79

Goedkeuringsvereiste

Indien een besluit goedkeuring behoeft op grond van deze wet of enige andere wet die wordt uitgevoerd door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen of de Sociale verzekeringsbank kan de goedkeuring worden onthouden op de grond dat het besluit in strijd met het recht of met het algemeen belang is.

Artikel

80

Vernietiging van besluiten

Vervallen

Artikel

81

Taakverwaarlozing

Vervallen

Artikel

82

Regelgevende bevoegdheden

Artikel

82a

Innovatie

Hoofdstuk

10A

Bepalingen in verband met de Algemene wet bestuursrecht

Artikel

83

Afwijkende beslistermijn in bezwaarschriftprocedure

Indien bezwaar wordt gemaakt tegen een besluit waaraan een medische of arbeidskundige beoordeling ten grondslag ligt, beslist het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen binnen zeventien weken of, indien het advies vraagt aan een deskundige die niet onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam is, binnen een en twintig weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken.

Artikel

83a

Afzien van horen in bezwaarschriftprocedure

Vervallen

Artikel

83b

Beslistermijn bezwaarschriftprocedure

Vervallen

Artikel

83c

Artikel

83d

Voorschriften rond voorgenomen boeteoplegging

Vervallen

Artikel

83e

Voorschriften rond boetebeschikking

Vervallen

Artikel

83f

Niet-oplegging boete bij strafvervolging

Vervallen

Artikel

83g

Termijn boeteoplegging

Vervallen

Artikel

83h

Boeteoplegging in geval van overlijden

Vervallen

Hoofdstuk

10B

Overgangsbepalingen

Artikel

83i

Overgangsrecht arbeidsverledeninformatie

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen informeert de werknemer, bedoeld in de Werkloosheidswet, van wie door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen gegevens zijn verwerkt op grond van deze wet, over het tijdvak vanaf 1 januari 1998 op de wijze, bedoeld in artikel 33c, over ieder kalenderjaar in dat tijdvak of hij over 52 of meer dagen loon heeft ontvangen als bedoeld in artikel 42 van de Werkloosheidswet en artikel 15 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, dan wel artikel 42a van de Werkloosheidswet in een kalenderjaar van toepassing is.

Artikel

83k

Overgangsrecht re-integratietaak Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel

83l

Overgangsrecht re-integratie-aanpak Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel 30a is niet van toepassing met betrekking tot de uitkeringsgerechtigde wiens recht op uitkering op grond van de in dat artikel genoemde wetten voor de dag van inwerkingtreding van dat artikel is ontstaan.

Artikel

83la

Overgangsrecht vervallen loonkostensubsidie

Artikel 30e vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Hoofdstuk

10C

Overgangsbepalingen inzake de overgang van de Centrale organisatie werk en inkomen naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel

83m

Algemene begrippen

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder Centrale organisatie werk en inkomen: de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van deze wet, zoals deze luidde op 31 december 2008.

Artikel

83n

Overgang vermogensbestanddelen van de Centrale organisatie werk en inkomen naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel

83o

Overgang publiekrechtelijke rechten en verplichtingen van de Centrale organisatie werk en inkomen naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel

83p

Partijvervanging van de Centrale organisatie werk en inkomen en beroepstermijn

Artikel

83q

Overgang van bezwaarschriftprocedures van de Centrale organisatie werk en inkomen naar het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Artikel

83r

Overgang personeel van de Centrale organisatie werk en inkomen

De rechten en verplichtingen van de Centrale organisatie werk en inkomen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomsten met zijn werknemers gaan over op het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.

Artikel

83s

Overgang goedkeuringen, verplichtingen en opdrachten in verband met andere taken

Hoofdstuk

10D

Overgangsbepalingen in verband met de opheffing van de Raad voor werk en inkomen

Artikel

83sa

Verlies van rechtspersoonlijkheid door de Raad voor werk en inkomen

Met ingang van de dag waarop artikel IV, onderdeel D, van de Wet van 21 mei 2012 tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor Werk en Inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies in werking is getreden, verliest de Raad voor werk en inkomen zijn rechtspersoonlijkheid.

Artikel

83t

Overgang vermogensbestanddelen van de Raad voor werk en inkomen

Artikel

83u

Ontslag voorzitter en leden van de Raad voor werk en inkomen

Aan de leden en de voorzitter van de Raad voor werk en inkomen, die in die functie zijn benoemd voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van artikel IV, onderdeel D, van de Wet van 21 mei 2012 tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies, wordt met ingang van die datum ontslag verleend.

Artikel

83v

Nadere regels over de afwikkeling en financiële bijdrage

Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de afwikkeling van de opheffing van de Raad voor werk en inkomen en kan worden bepaald dat kosten in verband met die opheffing ten laste van ’s Rijks kas worden vergoed.

Hoofdstuk

11

Straf- en slotbepalingen

Artikel

84

Overtredingen en misdrijven

Artikel

85

Opsporing

Artikel

86

Evaluatie

Artikel

87

Inwerkingtreding

Artikel

88

Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage
Beatrix
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. A. F. G. Vermeend
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. F. Hoogervorst
De Minister van Justitie, A. H. Korthals