Wet van 29 januari 2009, houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet)

Waterwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de overheid zich bij de zorg voor de bewoonbaarheid van het land alsmede de bescherming en verbetering van het milieu, waar die zorg gestalte krijgt in het waterbeheer, voor grote opgaven gesteld ziet, en dat het met het oog op een doeltreffende en doelmatige aanpak van het waterbeheer wenselijk is om het wettelijke instrumentarium te stroomlijnen en te moderniseren en daarbij het integraal beheer van watersystemen centraal te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

1

Algemene bepalingen

§

1

Begripsbepalingen

Artikel

1.1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder:

 • deltafonds: fonds, bedoeld in artikel 7.22a;

 • deltaprogramma: programma, bedoeld in artikel 4.9;

 • Onze Minister: Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • Onze Ministers: Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat tezamen met Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ieder voor zover het aangelegenheden betreft die mede tot zijn verantwoordelijkheid behoren;

 • oppervlaktewaterlichaam: oppervlaktewaterlichaam als bedoeld in de Omgevingswet;

 • zuiveringtechnisch werk: zuiveringtechnisch werk als bedoeld in de Omgevingswet.

§

2

Geografische bepalingen

Artikel

1.2

Vervallen

Artikel

1.3

Vervallen

Artikel

1.4

Vervallen

Hoofdstuk

2

Doelstellingen en normen

§

1

Doelstellingen

Artikel

2.1

Vervallen

§

2

Normen waterkering

Artikel

2.2

Vervallen

Artikel

2.3

Vervallen

Artikel

2.4

Vervallen

Artikel

2.5

Vervallen

Artikel

2.6

Vervallen

Artikel

2.7

Vervallen

§

3

Normen waterkwantiteit, waterkwaliteit en functievervulling

Artikel

2.8

Vervallen

Artikel

2.9

Vervallen

Artikel

2.10

Vervallen

Artikel

2.11

Vervallen

§

4

Meten en beoordelen

Artikel

2.12

Vervallen

Artikel

2.13

Vervallen

Artikel

2.14

Vervallen

Hoofdstuk

3

Organisatie van het waterbeheer

§

1

Toedeling beheer en zorgplichten

Artikel

3.1

Vervallen

Artikel

3.2

Vervallen

Artikel

3.2a

Vervallen

Artikel

3.3

Vervallen

Artikel

3.4

Vervallen

Artikel

3.5

Vervallen

Artikel

3.6

Vervallen

§

1a

De deltacommissaris

Artikel

3.6a

Artikel

3.6b

De deltacommissaris bevordert de totstandkoming en uitvoering van het deltaprogramma. Daartoe:

 • doet hij jaarlijks een voorstel voor het deltaprogramma en legt dit voor aan Onze Ministers;

 • bevordert hij overleg met betrokken bestuursorganen, bedrijven en maatschappelijke organisaties;

 • bewaakt hij de voortgang van de uitvoering van het deltaprogramma en rapporteert en adviseert daarover aan Onze Ministers.

Artikel

3.6c

De deltacommissaris verkrijgt ten behoeve van de totstandkoming en de uitvoering van het deltaprogramma desgevraagd van Onze Ministers de gegevens die aan hen bij of krachtens de wet dienen te worden verschaft.

Artikel

3.6d

Artikel

3.6e

De deltacommissaris is op het terrein van waterbeheer, natuur, milieu of ruimtelijke kwaliteit niet werkzaam in een andere publiek-bestuurlijke of ambtelijke functie of in de private sector.

§

2

Interbestuurlijke samenwerking

Artikel

3.7

Vervallen

Artikel

3.8

Vervallen

§

3

Toezicht door hoger gezag

Artikel

3.9

Vervallen

Artikel

3.10

Vervallen

Artikel

3.11

Vervallen

Artikel

3.12

Vervallen

Artikel

3.13

Vervallen

Artikel

3.14

Vervallen

Hoofdstuk

4

Plannen

§

1

Het nationale waterplan

Artikel

4.1

Vervallen

Artikel

4.2

Vervallen

Artikel

4.3

Vervallen

§

2

Regionale waterplannen

Artikel

4.4

Vervallen

Artikel

4.5

Vervallen

§

3

Beheerplannen

Artikel

4.6

Vervallen

Artikel

4.7

Vervallen

§

4

Periodieke herziening van plannen

Artikel

4.8

Vervallen

Hoofdstuk

4a

Deltaprogramma

Artikel

4.9

Artikel

4.10

Hoofdstuk

5

Aanleg en beheer van waterstaatswerken

§

1

Algemene bepalingen

Artikel

5.1

Vervallen

Artikel

5.2

Vervallen

Artikel

5.3

Vervallen

Artikel

5.4

Vervallen

§

2

Projectprocedure voor waterstaatswerken

Artikel

5.5

Vervallen

Artikel

5.6

Vervallen

Artikel

5.7

Vervallen

Artikel

5.8

Vervallen

Artikel

5.9

Vervallen

Artikel

5.10

Vervallen

Artikel

5.11

Vervallen

Artikel

5.12

Vervallen

Artikel

5.13

Vervallen

Artikel

5.14

Vervallen

§

3

Bijzondere bepalingen met betrekking tot verontreiniging van de bodem en oever van oppervlaktewaterlichamen

Artikel

5.15

Vervallen

Artikel

5.16

Vervallen

Artikel

5.17

Vervallen

Artikel

5.18

Vervallen

Artikel

5.19

Vervallen

§

4

Gedoogplichten en bijzondere bevoegdheden

Artikel

5.20

Vervallen

Artikel

5.21

Vervallen

Artikel

5.22

Vervallen

Artikel

5.23

Vervallen

Artikel

5.24

Vervallen

Artikel

5.25

Vervallen

Artikel

5.26

Vervallen

Artikel

5.27

Vervallen

§

5

Gevaar voor waterstaatswerken

Artikel

5.28

Vervallen

Artikel

5.29

Vervallen

Artikel

5.30

Vervallen

Artikel

5.31

Vervallen

Artikel

5.32

Vervallen

Hoofdstuk

6

Handelingen in watersystemen

§

1

Watervergunning en algemene regels

Artikel

6.1

Vervallen

Artikel

6.2

Vervallen

Artikel

6.3

Vervallen

Artikel

6.4

Vervallen

Artikel

6.5

Vervallen

Artikel

6.5a

Vervallen

Artikel

6.6

Vervallen

Artikel

6.7

Vervallen

Artikel

6.8

Vervallen

Artikel

6.9

Vervallen

Artikel

6.10

Vervallen

Artikel

6.11

Vervallen

Artikel

6.12

Vervallen

§

2

Nadere bepalingen omtrent de watervergunning

Artikel

6.13

Vervallen

Artikel

6.14

Vervallen

Artikel

6.15

Vervallen

Artikel

6.16

Vervallen

Artikel

6.17

Vervallen

Artikel

6.18

Vervallen

Artikel

6.19

Vervallen

Artikel

6.20

Vervallen

Artikel

6.21

Vervallen

Artikel

6.22

Vervallen

Artikel

6.23

Vervallen

Artikel

6.24

Vervallen

§

3

Bijzondere bepalingen met betrekking tot verontreiniging

Artikel

6.25

Vervallen

Artikel

6.26

Vervallen

§

4

Coördinatie met Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of Kernenergiewet

Artikel

6.27

Vervallen

Artikel

6.28

Vervallen

Artikel

6.29

Vervallen

§

5

Landelijke voorziening voor elektronische aanvraag

Artikel

6.30

Vervallen

Hoofdstuk

7

Financiële bepalingen

§

1

Heffingen

Artikel

7.1

Artikel

7.2

Artikel

7.3

Artikel

7.4

Vervallen

Artikel

7.5

Artikel

7.6

Artikel

7.7

Vervallen

Artikel

7.8

Artikel

7.9

Vervallen

§

2

Verontreinigingsheffing door het Rijk

Artikel

7.10

Artikel

7.11

Artikel

7.12

De door Onze Minister aangewezen ambtenaren die voor de toepassing van de Algemene wet in de plaats treden van de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, zijn, voor zover dit voor het heffen van de in artikel 7.10, eerste lid, bedoelde heffing redelijkerwijs nodig is, bevoegd:

 • a.

  elke plaats met medeneming van de benodigde apparatuur, zo nodig met behulp van de sterke arm, met uitzondering van een woonruimte zonder toestemming van de gebruiker of de gebruikers, te betreden;

 • b.

  monsters te nemen ter zake van lozingen op oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk.

Artikel

7.13

§

3

Schadevergoeding

Artikel

7.14

Vervallen

Artikel

7.15

Vervallen

Artikel

7.16

Vervallen

Artikel

7.17

Vervallen

Artikel

7.18

Vervallen

Artikel

7.19

Vervallen

Artikel

7.20

Vervallen

§

4

Schade aan waterstaatswerken

Artikel

7.21

Vervallen

Artikel

7.22

Vervallen

§

4a

Het deltafonds

Artikel

7.22a

Artikel

7.22c

De ontvangsten van het deltafonds zijn:

 • a.

  een bijdrage ten laste van de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

 • b.

  bijdragen ten laste van andere begrotingen van het Rijk;

 • c.

  bijdragen van derden;

 • d.

  andere ontvangsten in het kader van het bereiken van de doelen van het deltafonds.

Artikel

7.22d

§

5

Financiering en bekostiging maatregelen primaire waterkeringen

Artikel

7.23

Artikel

7.24

Artikel

7.25

Ten behoeve van de vaststelling van de hoogte van de bijdrage, bedoeld in artikel 7.24, verschaft het dagelijks bestuur van een waterschap Onze Minister voor 1 maart van het kalenderjaar dat volgt op het kalenderjaar waarin de peildatum valt, de volgende gegevens:

 • a.

  het aantal ingezetenen in het gebied van het waterschap op de peildatum, en

 • b.

  de som van de op basis van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken vastgestelde waarden van de gebouwde onroerende zaken in het gebied van het waterschap op de peildatum.

Artikel

7.26

Hoofdstuk

8

Handhaving

Artikel

8.1

Vervallen

Artikel

8.2

Vervallen

Artikel

8.3

Vervallen

Artikel

8.4

Vervallen

Artikel

8.5

Vervallen

Artikel

8.6

Vervallen

Artikel

8.7

Vervallen

Artikel

8.8

Vervallen

Artikel

8.9

Vervallen

Artikel

8.10

Vervallen

Hoofdstuk

9

Rechtsbescherming

Artikel

9.1

Vervallen

Artikel

9.2

Vervallen

Artikel

9.3

Vervallen

Artikel

9.4

Vervallen

Artikel

9.5

Vervallen

Hoofdstuk

10

Slotbepalingen

Artikel

10.1

Vervallen

Artikel

10.2

Vervallen

Artikel

10.2a

Vervallen

Artikel

10.3

Indien voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wet van 14 maart 2018 tot wijziging van de Waterwet en van de Wet maritiem beheer BES in verband met de uitvoering van de wijziging van het Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (mariene geo-engineering) (Stb. 98) voor een activiteit als bedoeld in artikel 6.3, eerste lid, onderdeel d, een watervergunning is verleend, berust deze op artikel 6.3, eerste lid, aanhef en onderdeel d, mits de activiteit in bijlage 4 bij het op 7 november 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972 (Trb. 1998, 134) is aangemerkt als een activiteit waarvoor een vergunning kan worden verleend.

Artikel

10.4

Artikel

10.5

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel

10.6

Deze wet wordt aangehaald als: Waterwet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage
Beatrix
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J. C. Huizinga-Heringa
De Minister van Justitie, E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage

I

Primaire waterkeringen en dijktrajecten als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid

Kaart 1: Noord-Nederland
Kaart 2: Midden-Nederland
Kaart 3: Zuid-West Nederland
Kaart 4: Limburg

Bijlage

IA

Rijksdriehoekscoördinaten begrenzingen dijktrajecten als bedoeld in artikel 1.3, tweede lid

1-1

209653

610745

206219

609839

1-2

206219

609839

209653

610745

2-1

185760

606974

170840

605505

2-2

170840

605505

185760

606974

3-1

155445

602424

144741

598119

3-2

144742

598119

155445

602424

4–1

133.163

589.773

134.096

590.085

4–2

134.096

590.085

133.163

589.773

5-1

112567

558327

119733

576775

5-2

119733

576775

112567

558327

6-1

177262

539619

153258

544493

6-2

153258

544493

154105

567249

6-3

154105

567249

179480

592644

6-4

179480

592644

204405

601934

6-5

204405

601934

216161

601054

6-6

216161

601054

253851

603456

6-7

253851

603456

276791

584521

7-1

195173

519105

185608

514144

7-2

185608

514144

177263

539622

8-1

160680

475073

138779

482584

8-2

138779

482584

155909

500652

8-3

155909

500652

171994

513513

8-4

171994

513513

186770

503645

8-5

186770

503645

177821

492155

8-6

177821

492155

167033

486659

8-7

167033

486659

160680

475073

9-1

223120

504085

201902

516879

9–2

201.902

516.879

195.317

519.225

10-1

200190

502567

199187

515698

10-2

199187

515698

191128

508821

10-3

191128

508821

200190

502567

11-1

202254

497760

187519

503868

11-2

193009

505087

193009

505087

(gesloten traject)

11-3

187519

503868

184503

492932

12-1

122746

545196

131682

549716

12-2

131682

549716

135858

531917

13-1

102162

498527

104555

526714

13-2

104555

526714

106093

532122

13-3

106093

532122

110007

550827

13-4

110007

550827

114952

549715

13-5

114952

549715

122746

545196

13-6

135858

531917

147789

522936

13-7

147789

522936

129694

512795

13-8

129694

512795

133452

503197

13-9

133452

503197

126138

488518

13a-1

129369

484290

129369

484290

(gesloten traject)

13b-1

136234

496309

136234

496309

(gesloten traject)

14-1

109982

446912

99230

436695

14-2

99230

436695

84432

436197

14-3

84432

436197

71043

441849

14-4

71043

441849

67837

444644

14-5

67837

444644

77756

456910

14-6

77756

456910

79853

459315

14-7

79853

459315

86592

467952

14-8

86592

467952

87622

469672

14-9

87622

469672

90297

474328

14-10

90297

474328

101923

497548

15-1

135883

447236

118596

439655

15-2

118596

439655

99456

436741

15-3

99456

436741

109982

446912

16-1

127067

426810

115089

426090

16-2

115089

426090

110825

435075

16-3

110825

435075

126731

441023

16-4

126731

441023

140327

441632

16-5

140327

441632

127067

426810

17-1

103936

429891

87353

429164

17-2

87353

429164

97847

435094

17-3

97847

435094

103936

429891

18-1

85998

432719

85998

432719

(gesloten traject)

19-1

77476

434792

77476

434792

(gesloten traject)

20-1

64432

429234

66654

438200

20-2

66654

438200

75533

432676

20-3

75533

432676

79292

424880

20-4

79292

424880

64432

429234

21-1

82193

425313

102631

417657

21-2

102631

417657

82193

425313

22-1

110911

421984

102666

419360

22-2

102666

419360

110911

421984

23-1

119764

424127

119764

424127

(gesloten traject)

24-1

136718

416981

120742

414799

24-2

120742

414799

119831

424128

24-3

119831

424128

131431

422736

25-1

50187

423075

61809

426798

25-2

61809

426798

81755

413105

25-3

81755

413105

70445

411726

25-4

70445

411726

50187

423075

26-1

47016

417935

39836

409941

26-2

39836

409941

52832

406943

26-3

52832

406943

65464

409401

26-4

65464

409401

47016

417935

27-1

72311

405585

71261

403770

27-2

71261

403770

70970

392499

27-3

71280

401961

70970

392499

27-4

72311

405585

71280

401961

28-1

49374

396428

36840

402588

29-1

36840

402588

20067

394383

29-2

20067

394383

30502

386511

29-3

30502

386511

34921

387049

29-4

34921

387049

39584

384436

30-1

49557

395609

59287

385942

30-2

59287

385942

56848

386903

30-3

56848

386903

39007

383426

30-4

39007

383426

39584

384436

31-1

73211

379721

59363

385948

31-2

59363

385948

73614

383309

31-3

73614

383309

73211

379721

32-1

14829

376195

29538

379138

32-2

29538

379138

39383

374562

32-3

39383

374562

49087

372961

32-4

49087

372961

74526

373616

33-1

75178

385198

74875

378665

34-1

116711

406448

103347

414028

34-2

103347

414028

87346

411453

34-3

87346

411453

85158

407600

34-4

85158

407600

76741

404715

34-5

76741

404715

75178

385198

34a-1

116265

413379

116265

413379

(gesloten traject)

35-1

133353

413856

120590

414313

35-2

120590

414313

117472

406225

36-1

194776

406311

188281

418489

36-2

188281

418489

173995

422801

36-3

173995

422801

160100

424249

36-4

160100

424249

147185

416146

36-5

147185

416146

133353

413856

36a-1

176268

421159

176268

421159

(gesloten traject)

37–1

136.718

416.981

141.524

417.788

38-1

131982

423063

152240

423529

38–2

152.240

423.529

141.524

417.788

39-1

151648

422304

151648

422304

(gesloten traject)

40-1

156762

427809

153475

423826

40-2

153475

423826

157057

426954

41-1

188437

429004

179024

432495

41-2

179024

432495

156762

427809

41-3

157057

426954

174242

423107

41-4

174242

423107

188549

418869

42-1

201472

430613

188637

428760

43-1

140327

441632

152879

440541

43-2

152879

440541

181026

441462

43-3

181026

441462

198792

433566

43-4

198792

433566

179281

433453

43-5

179281

433453

159698

434666

43-6

159698

434666

127067

426810

44-1

159724

445337

135883

447236

44-2

126138

488518

142448

479755

44–3

101.293

499.175

102.030

497.588

45-1

174665

441898

170286

440653

45-2

154906

463364

160892

474315

45-3

160892

474315

165407

475139

46-1

147367

476951

146261

470296

47-1

189183

444062

200034

446939

48-1

208669

428833

196600

442843

48-2

196600

442843

206063

446733

48-3

206063

446733

216660

442082

49-1

216220

442421

207390

446304

49-2

207390

446304

212047

457222

50-1

212047

457222

210107

461154

50-2

210107

461154

212966

463772

51-1

212925

463941

219480

473284

52a-1

202081

487555

202081

487555

(gesloten traject)

52-1

204945

451730

207141

466939

52-2

207141

466939

201740

486557

52-3

201740

486557

202849

494718

52-4

202849

494718

202254

497760

53-1

214277

474030

204320

480019

53-2

204320

480019

200247

502522

53-3

200247

502522

223095

503033

54–1

188.473

418.796

199.502

414.044

55-1

196514

408294

196107

412299

56–1

198.600

404.749

196.906

406.964

57-1

200805

401651

199362

403853

58-1

197562

402562

196559

403624

59–1

200.592

399.194

200.592

399.194

(gesloten traject)

60-1

204317

396354

201451

397996

61-1

204290

394684

200650

396222

63-1

205024

394303

208375

390752

64-1

208814

389363

208375

390752

65-1

209965

385965

209861

390107

66–1

208.840

385.801

209.094

386.525

67–1

207.898

380.745

207.982

381.629

68-1

206047

371417

208554

378793

68-2

208554

378793

209422

383535

69-1

208277

378117

207921

374808

70-1

204683

370579

207228

374077

71-1

205042

369008

205474

369641

72-1

200430

366239

200544

366331

73-1

199624

364130

200498

365031

74-1

196533

363209

198066

363575

75-1

196240

359983

196463

360760

76-1

196568

355447

196814

356790

76-2

196814

356790

197507

357256

76a-1

196387

355283

196387

355283

(gesloten traject)

77-1

194708

353336

196682

354266

78-1

188262

354004

191587

355019

78a-1

192597

355730

192545

356136

79-1

188222

353922

186634

351562

80-1

190683

351761

191854

351385

81-1

186301

348601

186301

348601

(gesloten traject)

82-1

186854

345661

186993

346140

83-1

182024

335563

186136

344319

84–1

183.885

342.125

183.885

342.125

(gesloten traject)

85-1

181373

333439

181572

333937

86-1

179697

331607

179697

331607

(gesloten traject)

87-1

180503

330368

181184

332548

88-1

179298

325217

180215

326880

89-1

178661

324033

178792

324312

90-1

178064

312736

177147

320508

91-1

177690

322649

177690

322649

(gesloten traject)

92-1

176455

320388

176455

320388

(gesloten traject)

93-1

176764

318968

175495

321230

94-1

176728

316261

176894

317096

95-1

177054

309624

177395

310485

201

154105

567249

131682

549716

202

195.173

519.105

195.317

519.225

204a

147798

522938

158288

504524

204b

147798

522938

158288

504524

205

160680

475073

160892

474315

206

200190

502567

200247

502522

208

71046

441844

75202

437260

209

80598

431187

77484

434797

210

99456

436741

99230

436695

211

64432

429234

61801

426806

212

119764

424127

119831

424128

213

131982

423063

131431

422736

214

50187

423075

47016

417935

215

87357

411458

81758

413108

216

65464

409401

70445

411726

217

69404

410732

72311

405585

218

39836

409941

36840

402588

219

70970

392499

73614

383309

221

49557

395609

49374

396428

222

59287

385942

59363

385948

223

75465

376811

73211

379721

224

153475

423826

152240

423529

225

191128

508821

185608

514144

226

186686

506469

187005

506522

227

187519

503868

186770

503645

228

177.147

320.508

177.077

320.508

Bijlage

II

Normen voor dijktrajecten als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid (signaleringswaarden)

1-1

1:1000

1-2

1:1000

2-1

1:1000

2-2

1:1000

3-1

1:3000

3-2

1:1000

4-1

1:300

4-2

1:1000

5-1

1:3000

5-2

1:3000

6-1

1:3000

6-2

1:3000

6-3

1:3000

6-4

1:3000

6-5

1:3000

6-6

1:3000

6-7

1:10000

7-1

1:3000

7-2

1:3000

8-1

1:30000

8-2

1:30000

8-3

1:30000

8-4

1:30000

8-5

1:3000

8-6

1:3000

8-7

1:3000

9-1

1:1000

9-2

1:3000

10-1

1:3000

10-2

1:3000

10-3

1:10000

11-1

1:3000

11-2

1:3000

11-3

1:300

12-1

1:1000

12-2

1:3000

13-1

1:3000

13-2

1:3000

13-3

1:3000

13-4

1:3000

13-5

1:3000

13-6

1:3000

13-7

1:3000

13-8

1:3000

13-9

1:3000

13a-1

1:300

13b-1

1:300

14-1

1:30000

14-2

1:100000

14-3

1:10000

14-4

1:10000

14-5

1:30000

14-6

1:30000

14-7

1:30000

14-8

1:30000

14-9

1:30000

14-10

1:30000

15-1

1:30000

15-2

1:10000

15-3

1:10000

16-1

1:100000

16-2

1:30000

16-3

1:30000

16-4

1:30000

17-1

1:3000

17-2

1:3000

17-3

1:100000

18-1

1:10000

19-1

1:100000

20-1

1:30000

20-2

1:10000

20-3

1:30000

20-4

1:1000

21-1

1:3000

21-2

1:300

22-1

1:3000

22-2

1:10000

23-1

1:3000

24-1

1:10000

24-2

1:1000

24-3

1:10000

25-1

1:3000

25-2

1:1000

25-3

1:300

25-4

1:300

26-1

1:3000

26-2

1:3000

26-3

1:10000

26-4

1:1000

27-1

1:3000

27-2

1:10000

27-3

1:3000

27-4

1:1000

28-1

1:1000

29-1

1:3000

29-2

1:10000

29-3

1:100000

29-4

1:1000

30-1

1:3000

30-2

1:100000

30-3

1:3000

30-4

1:1000000

31-1

1:30000

31-2

1:10000

31-3

1:300

32-1

1:1000

32-2

1:1000

32-3

1:3000

32-4

1:3000

33-1

1:300

34-1

1:1000

34-2

1:1000

34-3

1:3000

34-4

1:1000

34-5

1:300

34a-1

1:3000

35-1

1:10000

35-2

1:3000

36-1

1:10000

36-2

1:30000

36-3

1:30000

36-4

1:10000

36-5

1:10000

36a-1

1:3000

37-1

1:10000

38-1

1:30000

38-2

1:10000

39-1

1:3000

40-1

1:30000

40-2

1:10000

41-1

1:30000

41-2

1:10000

41-3

1:3000

41-4

1:10000

42-1

1:10000

43-1

1:30000

43-2

1:10000

43-3

1:30000

43-4

1:30000

43-5

1:30000

43-6

1:30000

44-1

1:30000

44-2

1:300

44-3

1:30000

45-1

1:100000

45-2

1:300

45-3

1:300

46-1

1:300

47-1

1:3000

48-1

1:30000

48-2

1:10000

48-3

1:10000

49-1

1:300

49-2

1:10000

50-1

1:30000

50-2

1:3000

51-1

1:1000

52a-1

1:3000

52-1

1:3000

52-2

1:3000

52-3

1:3000

52-4

1:3000

53-1

1:3000

53-2

1:10000

53-3

1:10000

54-1

1:1000

55-1

1:1000

56-1

1:300

57-1

1:300

58-1

1:300

59-1

1:300

60-1

1:300

61-1

1:300

62-1

1:300

63-1

1:300

64-1

1:300

65-1

1:300

66-1

1:300

67-1

1:300

68-1

1:1000

68-2

1:300

69-1

1:1000

70-1

1:300

71-1

1:300

72-1

1:300

73-1

1:300

74-1

1:300

75-1

1:300

76-1

1:300

76-2

1:300

76a-1

1:300

77-1

1:300

78-1

1:300

78a-1

1:300

79-1

1:300

80-1

1:300

81-1

1:300

82-1

1:300

83-1

1:300

84-1

1:300

85-1

1:300

86-1

1:300

87-1

1:1000

88-1

1:300

89-1

1:300

90-1

1:3000

91-1

1:300

92-1

1:300

93-1

1:1000

94-1

1:300

95-1

1:300

201

1:10000

202

1:10000

204a

1:10000

204b

1:1000

205

1:3000

206

1:10000

208

1:100000

209

1:100000

210

1:100000

211

1:3000

212

1:10000

213

1:10000

214

1:3000

215

1:30000

216

1:3000

217

1:30000

218

1:30000

219

1:30000

221

1:10000

222

1:30000

223

1:30000

224

1:30000

225

1:30000

226

1:3000

227

1:3000

228

1:3000

Bijlage

III

Normen voor dijktrajecten als bedoeld in artikel 2.2, tweede en derde lid (ondergrenzen)

1-1

1:1000

1-2

1:1000

2-1

1:300

2-2

1:1000

3-1

1:3000

3-2

1:1000

4-1

1:300

4-2

1:300

5-1

1:1000

5-2

1:3000

6-1

1:1000

6-2

1:1000

6-3

1:1000

6-4

1:1000

6-5

1:1000

6-6

1:1000

6-7

1:3000

7-1

1:1000

7-2

1:1000

8-1

1:10000

8-2

1:10000

8-3

1:10000

8-4

1:10000

8-5

1:1000

8-6

1:1000

8-7

1:1000

9-1

1:300

9-2

1:1000

10-1

1:1000

10-2

1:1000

10-3

1:3000

11-1

1:1000

11-2

1:1000