Besluit van 12 juni 1931, tot vaststelling van het Algemeen Rijksambtenarenreglement

Algemeen Rijksambtenarenreglement

Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onzen Minister van Justitie van 20 Februari 1931, n°. 974, 2de Afdeeling A;
Den Raad van State gehoord (advies van 31 Maart 1931, n°. 22);
Gezien het nader rapport van Onzen Minister voornoemd van 9 Juni 1931, n°. 918, 2 A;

Hebben goedgevonden en verstaan:

vast te stellen de navolgende bepalingen.

Hoofdstuk

I

Algemeene bepalingen

Artikel

1

Ambtenaar in de zin van dit besluit is degene, die door het Rijk is aangesteld om in burgerlijke openbare dienst werkzaam te zijn.

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Hoofdstuk

Ia

Elektronische berichtgeving

Artikel

4.a1

Hoofdstuk

II

Aanstelling en loopbaanvorming

§

1

De aanstelling

Artikel

4a

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt regels ten aanzien van de werving en selectie van ambtenaren.

Artikel

5

Artikel

5a

De aanstelling in vaste dienst geschiedt in algemene dienst van het rijk.

Artikel

6

Artikel

6a

Artikel

6b

Artikel

7

§

2

Voorwaarden voor aanstelling

Artikel

8

Vervallen

Artikel

9

Artikel

9a

Bij wijziging van een tijdelijk in een vast dienstverband dan wel in geval van wijziging van tewerkstelling in een andere niet-vertrouwensfunctie wordt geen verklaring omtrent het gedrag verlangd of, indien het een functie betreft die bijzondere eisen stelt aan de integriteit of verantwoordelijkheid van de betrokkene, wordt niet verzocht om justitiële gegevens, tenzij naar het oordeel van het bevoegd gezag door gewijzigde omstandigheden betreffende de functie of de tewerkstelling een verklaring omtrent het gedrag dan wel een onderzoek, bedoeld in artikel 9, zevende lid, nodig is.

Artikel

9b

Vervallen

Artikel

9c

Vervallen

Artikel

10

Artikel

11

§

3

De akte van aanstelling en andere bescheiden

Artikel

12

Artikel

12a

Voor zover deze gegevens op hem betrekking hebben en niet reeds in de akte van aanstelling zijn vermeld, worden aan de ambtenaar zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld:

 • a.

  het ministerie, de afdeling of het dienstvak waarbij, de betrekking waarin, en de periode gedurende welke hij in die betrekking wordt te werk gesteld, zomede de hem dienovereenkomstig aangewezen standplaats;

 • b.

  de salarisschaal en de voor de bepaling van die schaal in acht genomen regels;

 • c.

  het salaris dat hem is toegekend, zomede, het salarisnummer en het tijdstip waarop het salaris voor de eerste maal periodiek zal worden verhoogd;

 • d.

  andere hem mogelijk toegekende voordelen, onder verwijzing naar de desbetreffende kortingsregeling.

Artikel

12b

Vervallen

Artikel

12c

Artikel

12d

Vervallen

§

4

Loopbaanvorming

Artikel

13

Hoofdstuk

III

Bezoldiging

Artikel

14

De ambtenaar ontvangt over den tijd, gedurende welken hij in strijd met zijne verplichtingen opzettelijk nalaat zijn dienst te verrichten, geen bezoldiging.

Artikel

15

De beloning van de ambtenaar, die is aangesteld voor enkele diensten, niet vallende binnen de taak van het betrokken dienstvak, wordt bepaald op een voor elk geval of voor elke te verrichten dienst, afzonderlijk vast te stellen bedrag.

Artikel

16

Artikel

17

Artikel

18

Artikel

19

Artikel

20

Artikel

20a

Indien de ambtenaar, als militair in werkelijke dienst zijnde, overlijdt, wordt de uitkering, bedoeld in artikel 102, verminderd met het bedrag van de overeenkomstige uitkering, welke uit hoofde van de militaire dienst ter zake van dit overlijden wordt gedaan.

Artikel

20b

Artikel

20c

Op de ambtenaar, die in tijdelijke dienst is aangesteld, zijn de bepalingen, vervat in de artikelen 17 tot en met 20b, slechts van toepassing tot en met de dag, waarop de burgerlijke betrekking zou zijn beëindigd, indien hij daaraan niet door de militaire dienst zou zijn onttrokken.

Artikel

20d

Artikel

20e

Vervallen

Hoofdstuk

IV

Dienst- en werktijden

Artikel

21

Artikel

21a

Artikel

21b

De ambtenaar heeft het recht om, op zijn verzoek, in deeltijd te gaan werken, tenzij hieruit bezwaren voor de dienst voortvloeien.

Artikel

21c

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt regels ten aanzien van individuele keuzemogelijkheden in het arbeidsvoorwaardenpakket.

Artikel

21d

Vervallen

Artikel

21e

Vervallen

Artikel

21f

Vervallen

Artikel

21g

Vervallen

Artikel

21h

Vervallen

Artikel

21i

Vervallen

Hoofdstuk

V

Vakantie en verlof

§

1

Vakantie

Artikel

22

De aanspraak op vakantie

Artikel

23

Het opnemen van vakantie

Artikel

23a

Verval van aanspraak

Artikel

23b

Verlagen van bovenwettelijke aanspraak

Artikel

24

Ontslag en vakantie

Artikel

25a

Vervallen

Artikel

26

Vervallen

Artikel

27

Vervallen

Artikel

28

Vervallen

Artikel

29

Vervallen

Artikel

30

Vervallen

Artikel

30a

Vervallen

Artikel

30b

Vervallen

Artikel

30c

Vervallen

Artikel

30d

Vervallen

Artikel

30e

Vervallen

Artikel

31

Vervallen

§

2

Verlof

Artikel

32

Verlof bij militaire- en soortgelijke dienst alsmede in geval van ziekte

Artikel

32a

Verlof bij sluiting van de Rijksdienst op daartoe aangewezen dagen

Artikel

32b

Buitengewoon verlof van korte duur

Artikel

33

Kiesrecht en wettelijke verplichting

Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt buitengewoon verlof met behoud van volle bezoldiging verleend:

 • a.

  voor de uitoefening van kiesrecht;

 • b.

  voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, een en ander, voor zover dit niet in vrije tijd kan geschieden en omzetting van dienst niet mogelijk is.

Artikel

33a

Vergaderingen van en werkzaamheden voor publiekrechtelijke colleges

Artikel

33b

Vergaderingen van statutaire organen van ambtenarenorganisaties, kaderactiviteiten, cursussen en commissies van georganiseerd overleg in ambtenarenzaken

Artikel

33c

Verhuizing

Tenzij de belangen van de dienst zich daartegen verzetten, wordt buitengewoon verlof met behoud van volle bezoldiging verleend:

 • a.

  voor het zoeken van een woning in geval van overplaatsing: ten hoogste twee dagen;

 • b.

  bij verhuizing ingeval van overplaatsing: aan hen, die een eigen huishouding hebben: twee dagen, zo nodig te verlengen tot drie en in zeer bijzondere gevallen tot vier dagen en aan hen, die niet een eigen huishouding hebben: ten hoogste twee dagen.

Artikel

33d

Familie-omstandigheden

Artikel

33e

Aanvullende bevoegdheid tot het verlenen van buitengewoon verlof

Artikel

33f

Aanvragen van buitengewoon verlof

Artikel

33fa

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Artikel

33fb

Artikel

33fc

Bevalling en ontslag

Artikel

33g

Buitengewoon verlof in verband met ouderschap

Artikel

33h

Artikel

33i

Buitengewoon verlof van lange duur

Artikel

34

Buitengewoon verlof van lange duur

Artikel

34a

Buitengewoon verlof uitsluitend in het persoonlijk belang

Vervallen

Artikel

34b

Buitengewoon verlof mede in het algemeen belang

Vervallen

Artikel

34c

Buitengewoon verlof voor bezoldigde bestuurders van ambtenarenorganisaties

Vervallen

Artikel

34d

Buitengewoon verlof overwegend in het algemeen belang

Vervallen

Artikel

34e

Ontslag bij niet hervatten van de werkzaamheden na afloop van buitengewoon verlof van lange duur

Artikel

34g

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt regels ten aanzien van levensloopverlof.

Hoofdstuk

VI

Bedrijfsgeneeskundige begeleiding, rechten en verplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

§

1

Definities en bevoegdheden

Artikel

35

Definities

In dit hoofdstuk en in hoofdstuk X wordt verstaan onder:

 • AAOP-uitkering: ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen als bedoeld in hoofdstuk 11 van het pensioenreglement;

 • arbeidsongeschiktheid: volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de WIA of gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid als bedoeld in artikel 5 van de WIA;

 • arbodienst: een arbodienst als bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet;

 • beroepsincident: een dienstongeval of beroepsziekte voortvloeiend uit een gevaarzettende situatie die rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van zijn taak waaraan de ambtenaar zich vanwege zijn specifieke functie niet kan onttrekken;

 • beroepsziekte: een ziekte, die in overwegende mate haar oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden, waaronder deze moesten worden verricht, en niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten;

 • bovenwettelijke WW-uitkering: de uitkering, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk;

 • deskundige persoon: een deskundige persoon als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet die belast is met de taken, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b of c, van die wet;

 • dienstongeval: een ongeval, dat in overwegende mate zijn oorzaak vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden, waaronder deze moesten worden verricht, en niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten;

 • gewezen ambtenaar: een ambtenaar aan wie ontslag is verleend, met ingang van de dag waarop het ontslag is ingetreden;

 • passende arbeid: alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de ambtenaar is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd;

 • Pensioenreglement: het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP;

 • Stichting Pensioenfonds ABP: de Stichting Pensioenfonds ABP, genoemd in artikel 6 van de Wet privatisering ABP;

 • Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 • UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;

 • WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

 • WIA-uitkering: een uitkering op grond van de WIA;

 • WW-uitkering: een uitkering op grond van de Werkloosheidswet;

 • ZW: Ziektewet;

 • ZW-uitkering: ziekengeld als bedoeld in artikel 19 van de ZW;

 • arbeid: hetgeen daaronder wordt verstaan ingevolge artikel 19 van de ZW.

Artikel

35a

Bevoegdheden

Indien de bepalingen in dit hoofdstuk worden toegepast op de Algemene Rekenkamer, de Hoge Raad van Adel, het Kabinet van de Koning, de Kanselarij der Nederlandse Orden, de Nationale ombudsman, de Raad van State, het secretariaat van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het secretariaat van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden, dient voor Onze Minister telkens respectievelijk te worden gelezen het college van de Algemene Rekenkamer, de voorzitter van de Hoge Raad van Adel, de directeur van het Kabinet van de Koning, de kanselier der Nederlandse Orden, de Nationale ombudsman, de vice-president van de Raad van State, de voorzitter van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten of de voorzitter van de toetsingscommissie inzet bevoegdheden.

§

2

Arbeidsgezondheidskundige begeleiding en het medisch advies

Arbeidsgezondheidskundige begeleiding

Artikel

36

Verzuimbegeleiding en arbeidsgezondheidskundige begeleiding van de ambtenaar

Artikel

36a

Medisch advies

Artikel

36b

Artikel

36c

Artikel

36d

De kosten, verbonden aan het onderzoek, bedoeld in artikel 36b, eerste lid, respectievelijk, het hernieuwd onderzoek bedoeld in het artikel 36b, derde lid, komen voor rekening van Onze Minister. Eventuele reis- en verblijfkosten van de ambtenaar worden hem vergoed volgens de geldende regels ter zake van dienstreizen.

§

3

Aanspraken tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid

Aanspraak op doorbetaling van de bezoldiging of een aanvullende uitkering

Artikel

37

Artikel

37a

Artikel

37b

Artikel

38

Artikel

38a

Artikel

39a

Vervallen

Artikel

40

Geen aanspraak

Artikel

40a

Artikel

40b

Begin en einde van de tijdvakken van 52 en 26 weken

Artikel

41

Vervallen

Artikel

41a

Vervallen

Einde van de doorbetaling bezoldiging/arbeidsongeschiktheidsuitkering

Artikel

42

Einde van de uitkering

Vervallen

§

4

Verplichtingen en sancties

Artikel

43

Verplichtingen en sancties gedurende het tijdvak van 52 weken

Vervallen

Artikel

44

Verplichtingen en sancties na het tijdvak van 52 weken

Vervallen

§

5

Bijzondere situaties

Samenloop met andere inkomsten

Artikel

45

Bevalling

Artikel

46

Tegemoetkomingen in bijzondere gevallen

Artikel

47

Tegemoetkoming in noodzakelijk gemaakte ziektekosten

Artikel

48

Vergoeding van ziektekosten bij dienstongeval en beroepsziekte

§

6

Overige bepalingen

Artikel

48a

Aanpassing bedrag / begrip bezoldiging

Artikel

48b

Aanpassing bovenwettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering

Vervallen

Hoofdstuk

VII

Rechten en verplichtingen bij reorganisaties

Artikel

49

Vervallen

Procedure rond reorganisaties

Artikel

49a

Vervallen

Werkingssfeer

Artikel

49b

Vervallen

Bevoegdheden

Artikel

49c

Vervallen

Artikel

49ca

Vervallen

Het aanwijzen van herplaatsingskandidaten

Artikel

49d

Vervallen

Artikel

49e

Vervallen

Artikel

49f

Vervallen

Wederzijdse rechten en verplichtingen

- de verplichting om de ambtenaar een passende functie aan te bieden

Artikel

49g

Vervallen

- passende functie

Artikel

49h

Vervallen

- plaatsing in een functie

Artikel

49i

Vervallen

- de verplichting van de herplaatsingskandidaat om mee te zoeken naar een passende functie en een passende functie te aanvaarden

Artikel

49j

Vervallen

- Om-, her- en bijscholing

Artikel

49k

Vervallen

- Sanctie

Artikel

49l

Vervallen

- Voorzieningen bij verplaatsing over grote afstand

Artikel

49m

Reistijd-werktijd

Vervallen

Financiële voorziening bij herplaatsing over grote afstand

Artikel

49n

Vervallen

Stimuleringspremie

Artikel

49o

Vervallen

Salarissuppletie

Artikel

49p

Vervallen

Anticiperen op een reorganisatie

Artikel

49q

Vervallen

Hoofdstuk

VIIbis

Van werk naar werk

§

1

Algemene bepalingen

Artikel

49r

Definities

In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen, wordt verstaan onder:

 • a.

  begeleidingstraject: het begeleidingstraject van werk naar werk, bedoeld in artikel 49y, vijfde lid, bij de uitvoering van het VWNW-plan;

 • b.

  commissie: de commissie, bedoeld in artikel 49uu, eerste lid;

 • c.

  plaats van tewerkstelling: de plaats van tewerkstelling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van het Verplaatsingskostenbesluit 1989;

 • d.

  reorganisatie: iedere wijziging van de organisatiestructuur, de omvang of de taakinhoud van een onderdeel van de sector Rijk, waaraan personele consequenties zijn verbonden;

 • e.

  verplichte VWNW-kandidaat: de ambtenaar

  • 1°.

   die krachtens artikel 49w, tweede lid, als overtollig is aangewezen,

  • 2°.

   van wie de functie in verband met een reorganisatie is opgeheven,

  • 3°.

   ten aanzien van wie het bevoegd gezag heeft besloten dat in redelijkheid niet kan worden verlangd dat hij zich zal voegen in zijn verplaatsing over een aanmerkelijke afstand tengevolge van een besluit tot wijziging van de plaats van tewerkstelling;

 • f.

  VWNW: van werk naar werk;

 • g.

  voorbereidende fase: de voorbereidende fase, bedoeld in artikel 49s, eerste lid, waarin een onderdeel van de sector Rijk zich bevindt;

 • h.

  vrijwillige VWNW-kandidaat: de ambtenaar, die deel uitmaakt van een aangewezen groep als bedoeld in artikel 49s, tweede lid, en aanvangt met de uitvoering van het VWNW-plan;

 • i.

  VWNW-kandidaat: de vrijwillige VWNW-kandidaat of de verplichte VWNW-kandidaat;

 • j.

  VWNW-onderzoek: het VWNW-onderzoek, bedoeld in artikel 49x;

 • k.

  VWNW-plan: het VWNW-plan, bedoeld in artikel 49y.

Artikel

49s

Voorbereidende fase

Artikel

49t

Overlegverplichting

Artikel

49u

Afzien van de voorbereidende fase

Artikel

49v

Reorganisatie

Artikel

49w

Vaststellen overtolligheid bij reorganisatie

Artikel

49wa

Plaatsingsbereik niet-VWNW-kandidaat

Bij plaatsing van een ambtenaar wiens functie niet is opgeheven en die niet als overtollig is aangewezen en geen vrijwillige VWNW-kandidaat is in een functie als bedoeld in artikel 57, tweede lid, geldt dat deze functie passend is, indien het maximumsalaris van de salarisschaal in de nieuwe functie ten minste gelijk is aan het maximumsalaris van de salarisschaal die behoort bij de laatstelijk door de ambtenaar vervulde functie. Met instemming van de ambtenaar kan het bevoegd gezag afwijken van de eerste volzin.

Artikel

49wb

Maatwerk voor groepen ambtenaren

§

2

Het begeleidingstraject van werk naar werk

Artikel

49x

VWNW-onderzoek en advies

Artikel

49y

VWNW-plan

Artikel

49ya

Afwijkingsmogelijkheid van artikel 49x en 49y

Artikel

49z

Verplichtingen VWNW-kandidaten

Artikel

49aa

Passende functie

Van een passende functie is sprake indien de VWNW-kandidaat naar het oordeel van het bevoegd gezag beschikt over de kennis en kunde die noodzakelijk worden geacht om de functie naar behoren te kunnen uitoefenen, dan wel indien de VWNW-kandidaat naar het oordeel van het bevoegd gezag binnen redelijke termijn om-, her- of bijgeschoold kan worden, en deze functie hem in verband met zijn persoonlijkheid, zijn omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten, redelijkerwijs kan worden opgedragen.

Artikel

49bb

Periode van begeleidingstraject van werk naar werk

Artikel

49cc

Plaatsingsbereik

Artikel

49dd

Na de derde periode van het begeleidingstraject

§

3

Voorzieningen VWNW-kandidaten

Artikel

49ee

Voorzieningen

Artikel

49ff

Bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid

De VWNW-kandidaat in vaste dienst aan wie op zijn aanvraag eervol ontslag wordt verleend in verband met de aanvaarding van een functie buiten de overheid heeft, indien hij binnen twee jaar na zijn indiensttreding buiten de overheid buiten zijn schuld of toedoen wordt ontslagen, op grond van zijn ontslag als ambtenaar aanspraak op een uitkering overeenkomstig het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk.

Artikel

49gg

Salarisgarantie en salarissuppletie

Artikel

49hh

Duur en omvang van de aflopende toelage

Artikel

49ii

Vergoeding pensionkosten

In afwijking van artikel 12ba, tweede lid, en het bepaalde krachtens artikel 12bb van het Verplaatsingskostenbesluit 1989 heeft de VWNW-kandidaat, die als gevolg van een wijziging van de plaats van tewerkstelling wordt verplaatst, gedurende twee jaar na verplaatsing recht op volledige vergoeding van de door het bevoegd gezag redelijk geachte pensionkosten.

Artikel

49jj

Aflopende vergoeding extra reistijd

Artikel

49kk

Duur en omvang van de tegemoetkoming extra reiskosten

Artikel

49kka

Maximum omvang eenmalige uitkering aflopende toelage, vergoeding extra reistijd en tegemoetkoming extra reiskosten

Artikel

49ll

Tegemoetkoming na voldoen aan verhuisplicht

Artikel

49mm

Flexibel werken

Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de VWNW-kandidaat desgewenst na plaatsing in een functie binnen de sector Rijk minimaal 20% van zijn werktijd flexibel kan werken indien het aanvaarden van die functie hierdoor wordt bevorderd, tenzij de aard van de werkzaamheden zich daartegen verzet. De flexibiliteit heeft betrekking op de werktijden en de plaats waar gewerkt wordt.

Artikel

49nn

Voorziening bij niet passende functie binnen de sector Rijk

Indien het bevoegd gezag binnen zes maanden na plaatsing in een functie binnen de sector Rijk besluit dat de VWNW-kandidaat is geplaatst in een functie die niet passend is, heeft betrokkene vanaf de dag dat hem dit besluit hem ter kennis is gebracht, aanspraak op het begeleidingstraject en de voorzieningen, bedoeld in paragraaf 3 van dit hoofdstuk, met dien verstande dat de perioden van het begeleidingstraject die voor de plaatsing in de nieuwe functie zijn doorlopen, in mindering worden gebracht op de periode van het nieuwe begeleidingstraject.

Artikel

49oo

Voorziening bij verlies functie buiten de sector Rijk

Artikel

49pp

Proportionele ambtsjubileumgratificatie

Artikel

49qq

Vrijstelling terugbetalingen