Wet van 29 augustus 1991 tot herziening van de Woningwet

Woningwet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is mede uit het oogpunt van vereenvoudiging en vermindering van regelgeving, alsmede uit het oogpunt van decentralisatie nieuwe voorschriften te geven omtrent het bouwen en de volkshuisvesting;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

Artikel

1a

Hoofdstuk

II

Voorschriften betreffende het bouwen, de staat van bestaande bouwwerken, het gebruik, het slopen en de welstand

Afdeling

1

Voorschriften betreffende het bouwen, de staat van bestaande bouwwerken, het gebruik en het slopen

Artikel

1b

Artikel

2

Artikel

3

Artikel

4

Indien een bouwwerk gedeeltelijk wordt vernieuwd, veranderd of vergroot, zijn de voorschriften, bedoeld in artikel 2, voor zover zij betrekking hebben op dat bouwen, slechts van toepassing op die vernieuwing, verandering of vergroting.

Artikel

5

Op de voordracht van Onze Minister wordt een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in overeenstemming gebracht met technische voorschriften omtrent het bouwen van een bouwwerk, die zijn of worden gegeven bij of krachtens een andere algemene maatregel van bestuur.

Artikel

6

Artikel

7

Artikel

7a

Afdeling

1a

Kwaliteitsborging voor het bouwen

Dit onderdeel is nog niet inwerking getreden

Afdeling

2

De bouwverordening

Artikel

7b

Artikel

8

Artikel

9

Vervallen

Artikel

10

Vervallen

Artikel

11

Afdeling

3

De welstand

Artikel

12

Artikel

12a

Artikel

12b

Artikel

12c

Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad eenmaal per jaar een verslag voor waarin zij ten minste uiteenzetten:

 • a.

  op welke wijze zij zijn omgegaan met de adviezen van de welstandscommissie dan wel de stadsbouwmeester;

 • b.

  in welke gevallen waarin niet is of wordt voldaan aan artikel 12, eerste lid, zij zijn overgegaan tot oplegging van een last onder bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.

Hoofdstuk

III

Bijzondere bepalingen

Artikel

12d

Artikel

13

Het bevoegd gezag kan degene die als eigenaar van een gebouw of een bouwwerk, niet zijnde een gebouw, dan wel uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen, verplichten tot het binnen een door het bevoegd gezag te bepalen termijn treffen van voorzieningen waardoor de staat van dat gebouw of dat bouwwerk komt te liggen op een niveau dat hoger is dan het niveau dat overeenkomt met de voorschriften, bedoeld in artikel 1b, tweede lid, zonder dat dit hoger komt te liggen dan het niveau dat overeenkomt met de voorschriften, bedoeld in artikel 1b, eerste lid, mits die voorzieningen:

 • a.

  onderdeel zijn van een onderhoudsplan voor een gebouw als bedoeld in artikel 12d, eerste lid, en niet binnen de daarvoor in het onderhoudsplan gestelde termijn zijn uitgevoerd, dan wel

 • b.

  naar het oordeel van het bevoegd gezag anderszins noodzakelijk zijn.

Artikel

13a

Indien niet wordt voldaan aan artikel 12, eerste lid, kan het bevoegd gezag, tenzij toepassing is gegeven aan het tweede lid van dat artikel, degene die als eigenaar van een bouwwerk dan wel uit anderen hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen daaraan, verplichten tot het binnen een door hem te bepalen termijn treffen van zodanige door hem daarbij aan te geven voorzieningen, dat nadien wordt voldaan aan artikel 12, eerste lid.

Artikel

13b

Artikel

14

Artikel

14a

Degene, tot wie een besluit als bedoeld in artikel 12d, 13, 13a of 13b, tweede lid, is gericht, of zijn rechtsopvolger en iedere verdere rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.

Artikel

15

Artikel

15a

Vervallen

Artikel

16

Vervallen

Artikel

16a

Vervallen

Artikel

17

Artikel

17a

Vervallen

Artikel

17b

Vervallen

Hoofdstuk

IIIa

Wooncoöperaties

Artikel

18a

Hoofdstuk

IV

Toegelaten instellingen

Afdeling

1

Algemene bepalingen

Artikel

19

Artikel

20

Artikel

21

Artikel

21a

Artikel

21c

Artikel

21d

Artikel

21f

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de wijze waarop de borgingsvoorziening in compensatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, begripsomschrijving van compensatie, onderdeel a, voorziet en de governance van de borgingsvoorziening, alsmede omtrent toezicht door Onze Minister op de naleving van die voorschriften.

Artikel

21g

De rijksbelastingdienst verstrekt Onze Minister op zijn verzoek de gegevens die naar zijn oordeel noodzakelijk zijn om de geschiktheid en de betrouwbaarheid, bedoeld in de artikelen 25, tweede lid en 30, derde lid, te beoordelen, alsmede de gegevens die naar zijn oordeel noodzakelijk zijn ten behoeve van het toezicht op de governance en de integriteit, bedoeld in artikel 61, tweede lid, onderdeel b. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de toepassing van dit artikel.

Afdeling

2

Rechtsvorm en organisatie

§

1

Rechtsvorm

Artikel

22

Artikel

23

§

2

Het bestuur

Artikel

24

Artikel

25

Artikel

26

Artikel

27

Artikel

28

Besluiten van het bestuur kunnen bij of krachtens de statuten worden onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen en de algemene vergadering, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

Artikel

29

Artikel

29a

Artikel

29b

Het bestuur voorziet in het behouden en ontwikkelen van de kennis en de vaardigheden die met inachtneming van het bij en krachtens deze wet bepaalde noodzakelijk zijn voor het geschikt blijven van natuurlijke personen voor het lidmaatschap van het bestuur.

§

3

De raad van commissarissen

Artikel

30

Artikel

31

Artikel

32

Artikel

33

Artikel

34

[vervallen]

§

4

De jaarrekening, het jaarverslag en het volkshuisvestingsverslag

Artikel

35

Artikel

36

Artikel

36a

Artikel

37

Artikel

38

§

5

Verdere bepalingen

Afdeling

3

Werkzaamheden

§

1

Relatie met de gemeente

Artikel

40

De toegelaten instellingen, de samenwerkingsvennootschappen en, voor zover zij werkzaam zijn op het gebied van de volkshuisvesting, de andere met toegelaten instellingen verbonden ondernemingen zijn uitsluitend feitelijk werkzaam in gemeenten in Nederland, in gemeenten in de directe nabijheid van Nederland of in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel

41

Artikel

41a

Artikel

41b

Artikel

41c

Artikel

41d

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen gebieden als bedoeld in artikel 41b, tweede lid, worden aangewezen, bij welke aanwijzing artikel 41c van overeenkomstige toepassing is.

Artikel

42

Artikel

43

Artikel

44

Artikel

44a

Artikel

44b

Artikel

44c

§

2

Het gebied van de volkshuisvesting

Artikel

45

Artikel

45a

Artikel

46

§

3

Diensten van algemeen economisch belang

Artikel

47

Artikel

48

§

4

Administratieve scheiding en vermogensscheiding

Artikel

48a

Het bepaalde bij en krachtens deze paragraaf is slechts van toepassing, indien en zolang de toegelaten instelling geen toepassing geeft aan artikel 50a.

Artikel

49

Artikel

50

§

5

Juridische scheiding

Artikel

50a

Artikel

50b

Artikel

50c

§

6

Verdere bepalingen

Artikel

51

De toegelaten instelling besteedt aan:

Artikel

52

Vervallen

Artikel

53

Artikel

53a

Artikel

54

Artikel

54a

Artikel

54b

Voor de toepassing van artikel 54a, eerste, tweede, derde en zesde lid, wordt onder inkomen verstaan: de gezamenlijke inkomensgegevens, bedoeld in artikel 21, onderdeel e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van degenen die op het adres van de woning staan ingeschreven, met uitzondering van kinderen in de zin van artikel 4 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen jonger dan 27 jaar, met dien verstande dat in het eerste lid van dat artikel voor «de belanghebbende» telkens wordt gelezen «een bewoner».

Artikel

55

Artikel

55a

Artikel

55b

Artikel

56

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven omtrent de betrokkenheid van toegelaten instellingen bij volkshuisvesting buiten Nederland waarop artikel 40 niet van toepassing is.

Afdeling

4

Sanering en projectsteun

Artikel

57

Artikel

58

Artikel

59

Afdeling

5

Toezicht en bewind

Artikel

60

Artikel

61

Artikel

61a

Artikel

61b

Artikel

61d

Artikel

61e

Artikel

61f

Een verzoek van Onze Minister aan een toegelaten instelling of een dochtermaatschappij om een bepaalde gedragslijn te volgen waarin niet is aangegeven welke gevolgen hij verbindt aan het niet voldoen aan dat verzoek, is geen aanwijzing in de zin van artikel 61d.

Artikel

61g

Artikel

61h

Artikel

61i

Artikel

61j

Artikel

61k

Artikel

61l

Artikel

61la

De Algemene Rekenkamer is bevoegd, voor zover zij dit nodig acht voor het uitoefenen van haar taak, bij alle toegelaten instellingen en dochtermaatschappijen alle goederen, administraties, documenten, en andere informatiedragers op een door haar aan te geven wijze te onderzoeken. Het onderzoek bij een toegelaten instelling kan mede betrekking hebben op een samenwerkingsvennootschap waarin zij volledig aansprakelijke vennote is. Artikel 7.18, vijfde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel

61lb

In bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gevallen stelt Onze Minister de raden van toezicht van de toegelaten instellingen en de besturen van de dochtermaatschappijen op de hoogte van zijn werkzaamheden ter uitoefening van zijn taken en bevoegdheden, bedoeld in dit hoofdstuk.

Afdeling

6

Algemeenverbindendverklaring van overeenkomsten met of tussen toegelaten instellingen

Artikel

61m

Artikel

61n

Artikel

61o

Onze Minister neemt slechts een besluit tot toepassing van artikel 61m, eerste lid, indien:

 • a.

  uit de in dat artikel bedoelde overeenkomst blijkt voor welke periode deze geldt, en

 • b.

  voor elke toegelaten instelling door die toepassing komt vast te staan welke financiële of andere gevolgen voor haar daaruit voortvloeien.

Artikel

61p

Artikel

61q

Elke toegelaten instelling is tot nakoming van een voor haar geldende algemeen verbindend verklaarde overeenkomst gehouden tegenover ieder ander die bij die nakoming een redelijk belang heeft.

Afdeling

7

Overige bepalingen

Artikel

61s

De voordracht voor een krachtens hoofdstuk IIIA of dit hoofdstuk vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Artikel

61t

Hoofdstuk

V

Voorziening in de woningbehoefte

Afdeling

1

Onderzoek naar de volkshuisvesting

Artikel

62

Artikel

63

Afdeling

2

Planning, programmering en verdeling

Artikel

64

Onze Minister verstrekt eenmaal per jaar aan de Staten-Generaal een verslag van de aard en het aantal van de woningen die in het jaar, voorafgaand aan het jaar waarin het verslag wordt aangeboden, zijn gebouwd.

Artikel

65

Artikel

66

Vervallen

Artikel

67

Vervallen

Artikel

68

Vervallen

Artikel

69

Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 65, treedt niet eerder in werking dan twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.

Afdeling

3

Instellingen werkzaam in het belang van de volkshuisvesting

Artikel

70

Vervallen

Artikel

70a

Vervallen

Artikel

70b

Vervallen

Artikel

70c

Vervallen

Artikel

70d

Vervallen

Artikel

70e

Vervallen

Artikel

70f

Vervallen

Artikel

70g

Vervallen

Artikel

70h

Vervallen

Artikel

70i

Vervallen

Artikel

70j

Vervallen

Artikel

70k

Vervallen

Artikel

70l

Vervallen

Afdeling

3A

Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting

Artikel

71

Vervallen

Artikel

71a

Vervallen

Artikel

71b

Vervallen

Artikel

71c

Vervallen

Artikel

71d

Vervallen

Artikel

71e

Vervallen

Artikel

71f

Vervallen

Artikel

71g

Vervallen

Artikel

71h

Vervallen

Artikel

71i

Vervallen

Artikel

71j

Vervallen

Artikel

71k

Vervallen

Artikel

71l

Vervallen

Artikel

72

Vervallen

Artikel

73

Vervallen

Afdeling

4

Voorzieningen in het belang van de volkshuisvesting vanwege de gemeente of de provincie

Artikel

74

Vervallen

Artikel

75

Artikel

76

Vervallen

Artikel

77

Vervallen

Artikel

78

Vervallen

Artikel

79

Vervallen

Artikel

80

Vervallen

Afdeling

4a

Stedelijke vernieuwing

Artikel

80a

Afdeling

5

Verstrekking van geldelijke steun uit ’s Rijks kas

Artikel

81

Artikel

82

Vervallen

Artikel

83

Een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 81, treedt niet eerder in werking dan twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin hij is geplaatst. Van de plaatsing wordt onverwijld mededeling gedaan aan de beide kamers der Staten-Generaal.

Artikel

84

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven omtrent het door burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en het dagelijks bestuur van een samenwerkingsverband van gemeenten verstrekken van voor het verstrekken van financiële middelen van belang zijnde gegevens. De financiële gevolgen van het verstrekken van die gegevens worden niet gecompenseerd.

Artikel 85

Vervallen

Artikel

86

Gegevens betreffende de door het Rijk verstrekte financiële middelen en subsidie worden jaarlijks op een door Onze Minister te bepalen wijze bekend gemaakt.

Artikel

87

Onze Minister kan volgens bij ministeriële regeling gegeven voorschriften geldelijke steun verlenen voor doeleinden, de volkshuisvesting betreffende, voor zover het geldelijke steun betreft welke onmiddellijk voorafgaand aan 22 december 2000 in een ministeriële regeling was geregeld, die met ingang van die datum is komen te berusten op de algemene maatregel van bestuur, vastgesteld krachtens artikel 9, eerste lid, van de Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing zoals die wet onmiddellijk voorafgaand aan haar intrekking luidde.

Artikel

88

Vervallen

Hoofdstuk

VI

Bestuursrechtelijke handhaving

Artikel

89

Vervallen

Artikel

90

Vervallen

Artikel

91

Vervallen

Artikel

92

Artikel

92a

Artikel

93

Artikel

94

Vervallen

Artikel

95

Artikel

96

Vervallen

Artikel

97

Vervallen

Artikel

98

Vervallen

Artikel

99

Vervallen

Artikel

100

Vervallen

Artikel

100a

Vervallen

Artikel

100aa

Vervallen

Artikel

100ab

Vervallen

Artikel

100b

Vervallen

Artikel

100ba

Vervallen

Artikel

100c

Vervallen

Artikel

100d

Vervallen

Artikel

100e

Vervallen

Hoofdstuk

VII

Voorzieningen in geval van buitengewone omstandigheden

Artikel

101

Hoofdstuk

VIII

Dwang- en strafbepalingen