Wet van 15 oktober 1964, houdende regelen met betrekking tot de geneeskundige verzorging door middel van ziekenfondsverzekering

Ziekenfondswet

Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen vast te stellen met betrekking tot de geneeskundige verzorging door middel van ziekenfondsverzekering;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan, bij deze:

Hoofdstuk

I

Algemene bepalingen

Artikel

1

Hoofdstuk

IA

Het College voor zorgverzekeringen

Artikel

1a

Artikel

1b

Artikel

1c

Artikel

1d

Artikel

1e

Het College zorgverzekeringen zendt jaarlijks voor 1 oktober aan Onze Minister een werkprogramma voor het volgende kalenderjaar. Het werkprogramma behoeft de instemming van Onze Minister. Onze Minister zendt het werkprogramma aan beide kamers der Staten-Generaal. Het College zorgverzekeringen stelt het werkprogramma algemeen verkrijgbaar.

Artikel

1f

Het College zorgverzekeringen zendt jaarlijks voor 1 oktober aan Onze Minister een begroting van zijn beheerskosten voor het volgende kalenderjaar, alsmede een meerjarenraming. De begroting en de meerjarenraming behoeven de instemming van Onze Minister.

Artikel

1g

Het College zorgverzekeringen zendt jaarlijks voor 1 juli aan Onze Minister een verslag van de werkzaamheden, het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn werkzaamheden en werkwijze in het bijzonder, alsmede gegevens omtrent de uitvoering van het werkprogramma in het afgelopen kalenderjaar. Onze Minister zendt het verslag aan beide kamers der Staten-Generaal. Het College zorgverzekeringen stelt het verslag algemeen verkrijgbaar.

Artikel

1h

Artikel

1i

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de inrichting van de begroting, het financieel verslag en aandachtspunten voor de accountantscontrole.

Artikel

1j

De beheerskosten van het College zorgverzekeringen worden volgens bij ministeriële regeling te stellen regels tot ten hoogste de in de begroting aangegeven bedragen gedekt uit de Algemene Kas en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten.

Artikel

1k

Onze Minister kan beleidsregels vaststellen met betrekking tot de werkwijze en de uitoefening van de taken van het College zorgverzekeringen.

Artikel

1l

Artikel

1l1

Artikel

1m

Het College zorgverzekeringen geeft aan de uitvoeringsorganen en aan de rechtspersonen, bedoeld in artikel 14 van deze wet en artikel 16 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, aan personen en instellingen die vormen van hulp of zorg verlenen, alsmede op verzoek van Onze Minister aan verzekerden voorlichting over het beleid op het terrein van de ziektekostenverzekeringen.

Artikel

1n

Artikel

1o

Artikel

1p

Artikel

1q

Artikel

1r

Artikel

1s

Artikel

1t

Hoofdstuk

IB

Het College van toezicht op de zorgverzekeringen

Artikel

1u

Artikel

1x

Artikel

1x1

Artikel

1x2

Artikel

1x3

Artikel

1x4

Het College toezicht stelt naast het in het werkprogramma opgenomen onderzoek, op verzoek van Onze Minister onderzoek in bij uitvoeringsorganen. Het College toezicht kan tevens op verzoek van het College zorgverzekeringen onderzoek bij de uitvoeringsorganen instellen.

Artikel

1x5

Artikel

1x6

Het College toezicht rapporteert desgevraagd aan Onze Minister over de uitvoerbaarheid en doelmatigheid van voorgenomen beleid in verband met de uitoefening van zijn toezichthoudende taak.

Artikel

1x7

Het College toezicht, onderscheidenlijk het College zorgverzekeringen kan in overeenstemming met het College zorgverzekeringen, onderscheidenlijk het College toezicht regels stellen met betrekking tot:

 • a.

  de administratie en controle door de uitvoeringsorganen,

 • b.

  de inhoud en inrichting van het verslag, bedoeld in artikel 43e en het financieel verslag, bedoeld in artikel 43f,

 • c.

  de accountantscontrole en de inhoud en inrichting van het rapport, bedoeld in artikel 43f.

Artikel

1x8

Artikel

1x9

Artikel

1x10

Het College toezicht kan, optredende voor een uitvoeringsorgaan een schadevergoeding vorderen van een bestuurder of gewezen bestuurder voor schade, veroorzaakt door diens nalatigheid of wanbeheer. De voorgaande volzin is ten aanzien van ziekenfondsen eveneens van toepassing ten aanzien van degenen, bedoeld in artikel 1x9, zevende lid, eerste volzin, voor schade als in dat lid bedoeld.

Hoofdstuk

IC

Het verstrekken van gegevens en inlichtingen aan Onze Minister en aan andere organen

Artikel

1x11

Artikel

1x12

Artikel

1x13

Artikel

1x14

Artikel

1x16

Het College zorgverzekeringen en het College toezicht verstrekken elkaar wederzijds die inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de uitoefening van de uit deze wet voortvloeiende taken. Artikel 1x14, derde lid, is daarbij niet van toepassing.

Artikel

1y

Artikel

1z

Het College zorgverzekeringen en het College toezicht verstrekken desgevraagd aan het College tarieven gezondheidszorg, bedoeld in de Wet tarieven gezondheidszorg, en aan het College bouw ziekenhuisvoorzieningen en het College sanering ziekenhuisvoorzieningen, bedoeld in de Wet ziekenhuisvoorzieningen, de voor de uitoefening van hun taak benodigde inlichtingen. De bedoelde colleges kunnen inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijs nodig is.

Hoofdstuk

II

De verzekering

a

De verzekerden

Artikel

3

Artikel

3a

Artikel

3b

Artikel

3c

Artikel

3d

Artikel

3e

Artikel

4

Artikel

5

Artikel

5a

Artikel

6

Het beding, waarbij een verzekerde zich tegenover zijn werkgever verbindt zich te doen inschrijven bij een door die werkgever aangewezen ziekenfonds, is nietig.

Artikel

7

§

b

De verstrekkingen en de vergoedingen

Artikel

8

Artikel

8a

Artikel

8b

Vervallen

Artikel

8c

Een toelating wordt geweigerd:

 • a.

  met betrekking tot instellingen die een ziekenhuisvoorziening in de zin van de Wet ziekenhuisvoorzieningen in stand houden: voor zover de instelling niet voldoet aan de ingevolge die wet geldende voorschriften inzake spreiding en behoefte;

 • b.

  met betrekking tot de overige instellingen: voor zover de instelling niet voldoet aan de door Onze Minister vast te stellen voorschriften inzake spreiding en behoefte.

Artikel

8d

Vervallen

Artikel

8e

Vervallen

Artikel

8f

Indien bij de aanvraag tot toelating gegevens over de omvang van de te verlenen zorg of de werkwijze van de instelling zijn verstrekt, verricht de instelling zijn werkzaamheden volgens die gegevens, behoudens voor zover bij de toelating anders is bepaald.

Artikel

8g

Een toelating wordt ingetrokken:

Artikel

8h

Een toegelaten instelling is verplicht, voor zover het College zorgverzekeringen zulks voor de toepassing van dit hoofdstuk behoeft, deze alle gevraagde mondelinge en schriftelijke inlichtingen en gegevens te verstrekken en inzage te geven van boeken en bescheiden, welke betrekking hebben op het gevoerde beheer en de verrichte werkzaamheden.

Artikel

8i

Indien een maatregel als bedoeld in artikel 18a, eerste lid, eerste volzin, aanhef en onder a, of tweede volzin, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen is getroffen, wordt de toelating geacht dienovereenkomstig te zijn gewijzigd dan wel ingetrokken. In afwijking van artikel 77 kan ter zake geen beroep worden ingesteld.

Artikel

9

Artikel

9a

Vervallen

Artikel

10

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald in welke mate en onder welke voorwaarden aanspraak bestaat op een verstrekking of op een vergoeding wegens kosten van geneeskundige verzorging, verleend in of buiten Nederland, in gevallen, waarin een verzekerde als gevolg van in die algemene maatregel van bestuur omschreven omstandigheden geneeskundige hulp heeft ingeroepen, welke hij, hadden die omstandigheden zich niet voorgedaan, op de in artikel 9 omschreven wijze had kunnen verkrijgen.

Artikel

11

Artikel

11a

Artikel

11b

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald in welke omvang, in welke mate en onder welke voorwaarden een verstrekking wordt voortgezet na het tijdstip waarop de verzekering is geëindigd of tot welke hoogte en onder welke voorwaarden aanspraak op een vergoeding bestaat voor zorg die wordt verleend na dat tijdstip.

Artikel

11c

Artikel

12

De verzekerde kan aan de verzekering geen aanspraak ontlenen, indien en voor zover hij ingevolge een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen regeling op geneeskundige behandeling of vergoeding van de kosten daarvan recht heeft.

Artikel

13

Vervallen

Artikel

14

Ten aanzien van het verlenen van bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen verstrekkingen van verpleging en behandeling kan een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen deel van de administratie en de controle worden uitgeoefend door de door Onze Minister aan te wijzen rechtspersonen, welke deze taak voor het gehele land of voor een gedeelte van het land dan wel voor groepen van ziekenfondsen vervullen, overeenkomstig door het College zorgverzekeringen. vast te stellen beleidsregels. Het College zorgverzekeringen. regelt tevens de wijze, waarop de kosten, voortvloeiende uit de werkzaamheden van de aangewezen rechtspersonen, worden gedekt uit de Algemene Kas.

c

De geldmiddelen

Artikel

14a

Artikel

15

Artikel

15a

Artikel

15b

Artikel

15c

Artikel

16

Artikel

17

Artikel

17a

Vervallen

Artikel

18

Artikel

18a

Artikel

19

Artikel

20

Indien een verzekerde schuldig nalatig blijft de door hem verschuldigde premie volledig te voldoen, kan het ziekenfonds waarbij hij is ingeschreven:

 • a.

  de kosten van aan hem of aan zijn medeverzekerden verleende verstrekkingen, geheel of gedeeltelijk op die verzekerde verhalen;

 • b.

  vergoedingen waarop de verzekerde wegens de voor zorg gemaakte kosten aanspraak heeft, geheel of gedeeltelijk weigeren of wegens deze kosten betaalde vergoedingen geheel of gedeeltelijk van de verzekerde terugvorderen.

Artikel

21

Artikel 22

Vervallen

Artikel

23

Vervallen

Artikel

24

Vervallen

Artikel

25

Vervallen

Artikel

26

Vervallen

Artikel

27

Vervallen

Artikel

28

Vervallen

Artikel

29

Vervallen

Artikel

30

Vervallen

Artikel

31

Vervallen

Artikel

32

Vervallen

Artikel

33

Vervallen

Hoofdstuk

III

De Ziekenfondsen

Artikel

34

Artikel

34a

Vervallen

Artikel

35

Artikel

36

Artikel

37

Van beschikkingen ingevolge de artikelen 34, 35, tweede lid, en 36 wordt mededeling gedaan in de Staatscourant, onder vermelding van het werkgebied van het betrokken ziekenfonds.

Artikel

38

Vervallen

Artikel

38a

De leden of oud-leden van een ziekenfonds dat een onderlinge waarborgmaatschappij is, zijn niet verplicht om in een tekort bij te dragen. Het ziekenfonds moet aan het slot van zijn naam de letters U.A. plaatsen.

Artikel

38b

Artikel

38c

Een ziekenfonds is verplicht zijn werkzaamheden op een doelmatige wijze uit te voeren. Het treft de nodige maatregelen ter voorkoming van onnodige verstrekkingen en van uitgaven, welke hoger dan noodzakelijk zijn.

Artikel

39

Artikel

40

Artikel

41

Artikel

42

Artikel

43

Vervallen

Artikel

43a

Het is een ziekenfonds verboden personen als verzekerden in te schrijven die woonachtig zijn buiten de gemeente, gemeenten of delen daarvan, waar de rechtspersoon volgens zijn statuten zijn werkzaamheden als ziekenfonds wil uitoefenen.

Artikel

43b

Artikel

43c

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de belegging van gelden waarover ziekenfondsen beschikken.

Artikel

43d

Artikel

43e

Een ziekenfonds zendt voor 1 maart aan het College zorgverzekeringen en aan het College toezicht een verslag over de uitvoering van deze wet in het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel

43f

Hoofdstuk

IV

Overeenkomsten

Artikel

44

Artikel

45

Artikel

46

Overeenkomsten die in strijd met het bij of krachtens de artikelen 44 of 45 bepaalde zijn gesloten, zijn nietig.

Artikel

47

Artikel

48

Hoofdstuk

V

Het verstrekken van inlichtingen voor de uitvoering van deze wet

Artikel

50

Vervallen

Artikel

51

Vervallen

Artikel

52

Vervallen

Artikel

53

Vervallen

Artikel

54

Vervallen

Artikel

55

Vervallen

Artikel

56

Vervallen

Artikel

57

Vervallen

Artikel

58

Vervallen

Artikel

59

Vervallen

Artikel

60

Vervallen

Artikel

61

Vervallen

Artikel

62

Vervallen

Artikel

62a

Vervallen

Artikel

63

Vervallen

Artikel

64

Vervallen

Artikel

65

Vervallen

Artikel

66

Vervallen

Artikel

67

Vervallen

Artikel

68

Vervallen

Artikel

68a

Vervallen

Artikel

69

Vervallen

Artikel

70

Vervallen

Artikel

71

Vervallen

Artikel

72

Vervallen

Artikel

72a

Vervallen

Artikel

73

Vervallen

Artikel

73a

Vervallen

Artikel

73b

Artikel

73c

Artikel

73d

Vervallen

Artikel

73e

Vervallen

Hoofdstuk

VI

Bezwaar en beroep

Artikel

74

Artikel

77

Een belanghebbende kan tegen ingevolge deze wet genomen besluiten, niet zijnde besluiten als bedoeld in artikel 8:2 van de Algemene wet bestuursrecht, van Onze Minister, van het College zorgverzekeringen, het College toezicht, en van rechtspersonen als bedoeld in artikel 1p, tweede lid, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De eerste volzin geldt niet ten aanzien van een besluit, genomen jegens een persoon die behoort tot het personeel van de genoemde colleges.

Artikel

79

Artikel 80

Vervallen

Artikel

81

Vervallen

Artikel

82

Vervallen

Artikel

83

Vervallen

Hoofdstuk

VII

De invloed van de verzekering op het Burgerlijk recht

Artikel

83a

Bij de vaststelling van de schadevergoeding, waarop de verzekerde naar burgerlijk recht aanspraak kan maken ter zake van een feit, dat aanleiding geeft tot het verlenen van verstrekkingen of vergoedingen ingevolge de verzekering, houdt de rechter rekening met de aanspraken, die de verzekerde krachtens deze wet heeft.

Artikel

83b

Artikel

83c

Artikel

83d

Hoofdstuk

VIII

Strafbepalingen

Artikel

84

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur, strekkende tot uitvoering van deze wet, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie, indien en voor zover deze overtreding bij die algemene maatregel van bestuur als strafbaar feit is aangeduid.

Artikel

85

Vervallen

Artikel

86

Hij die werkzaamheden verricht, welke ingevolge deze wet uitsluitend aan ingevolge artikel 34 toegelaten ziekenfondsen zijn toegestaan, of die zodanige werkzaamheden blijft verrichten nadat zijn toelating overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 is ingetrokken, of die voorwaarden overtreedt, waaronder toelating is verleend, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Artikel

88

Overtreding van artikel 43a wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

Artikel

89

Hij die niet voldoet aan een hem bij de artikelen 73b, derde lid, en 73c opgelegde verplichting of ter zake onjuiste inlichtingen verstrekt, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie.

Artikel

89a

Vervallen

Artikel

89b

Vervallen

Artikel

90

Vervallen

Artikel

91

Artikel

92

De bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.

Artikel

92a

Vervallen

Hoofdstuk

IX

Overgangs- en slotbepalingen

Artikel

93

Voor zover deze wet niet anders bepaalt, wordt hetgeen tot haar uitvoering nodig is bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geregeld.

Artikel

93a

Artikel

94

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, zo nodig in afwijking van deze wet, tijdelijke voorzieningen worden getroffen voor het geval het College zorgverzekeringen of het College toezicht zijn uit de wet voortvloeiende verplichtingen niet naar behoren nakomt.

Artikel

95

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van dit artikel en vervolgens telkens na vier jaar aan de beide kamers der Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van het College zorgverzekeringen.

Artikel

96

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van dit artikel en vervolgens telkens na vier jaar aan de beide kamers der Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van het College toezicht.

Artikel

97

Vervallen

Artikel

98

Vervallen

Artikel

99

Vervallen

Artikel

100

Vervallen

Artikel

101

Vervallen

Artikel

102

Vervallen

Artikel

103

Vervallen

Artikel

104

Vervallen

Artikel

105

Vervallen

Artikel

106

Vervallen

Artikel

106a

Vervallen

Artikel

107

Deze wet wordt aangehaald als: Ziekenfondswet.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk
JULIANA.
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, G. M. J. VELDKAMP.
De Minister van Justitie, Y. SCHOLTEN.